Slam, latrin och fosforfilter

Enskild avloppsanläggning, hämtning av slam och beställning av tätare tömning eller extratömning samt vad som är viktigt att tänka på inför slamtömning. Har du ett fosforfilter behöver du registrera fosforfiltret. Du kan även ansöka om förlängt bytesintervall.

Slamtömning

Enskild avloppsanläggning med vattentoalett, vi hämtar slammet

Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med till exempel infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank. Gemensamt för de här lösningarna är att du beställer tömning av slammet från Örebro kommun.

Avisering vid tömning av enskilda avlopp

Du kommer att bli aviserad vilken vecka du kommer att få din tömning. Veckan kan komma att variera beroende på körordning.

Du får alltid avisering via SMS när ditt enskilda avlopp är tömt. Kom ihåg att anmäla ditt mobilnummer till oss här.

Beställ tätare tömning eller extratömning

Tömning av slam ska ske minst en gång per år. Tätare tömning och extratömning kan beställas genom Servicecenter.

Fastigheter som utnyttjas i liten omfattning kan dock beviljas tömning av anläggningen vartannat år. Kontakta Servicecenter för mer information.

Taxa för slamtömning

Priser för olika typer av slamtömning hittar du i taxan för slamtömning.

Är du i behov av akuttömning inom 24 timmar?

 • Måndag–torsdag kl. 8–16.30, fredag 8–15. Ring Servicecenter på 019-21 10 00.
 • Övrig tid 070-301 73 37, Renall AB jourtelefon.

För övriga ärenden kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Fordon som kör slam är stora och tunga. För att vi ska kunna komma fram och tömma din brunn behöver vägen vara framkomlig utan tillfälliga hinder.

 • Vägen ska bestå av asfalt, betong, betongplattor, grus eller liknande, som gör att det syns att det är en väg, och inte en gräsyta eller gräsväg. Vägen ska ha bärighet för tung lastbil med en totalvikt upp till 26 ton.
 • Vägen ska vara 3,5 meter i bredd med en hindersfri remsa på 0,5 meter på båda sidor av vägen. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. Fri höjd 4,7 meter. Det ska även finnas tillräckligt utrymme för att svänga och vända om det krävs.
 • Vintertid ska vägen röjas från snö och sandas. Det ska finnas vägkäppar eller annan markering som visar vägkanten. Det är alltid chauffören som gör en professionell bedömning om underlaget och vägen är farbar vid tillfället för slamtömning. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det, slambilen är både bredare och betydligt tyngre.

Förändrade vägförhållanden

Om vägförhållanden förändras till det bättre eller till det sämre och det inte är självklart vilken väg som chauffören ska köra in till din brunn, meddela Servicecenter.

Avstånd mellan brunn och väg

Avståndet mellan brunn och närmaste uppställningsplats för tömningsbil, ska inte vara längre än 25 meter. Vi tar ut en tilläggsavgift om det krävs mer än 25 meter slang mellan brunnskanten och slamtömningsbilen (centrum bak på bilen). Det är chauffören som bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang.

Synlig eller utmärkt brunn

Anläggningen som ska tömmas ska vara lätt att hitta och får inte blockeras av t.ex. staket, planteringar eller växtlighet. Vi drar inte slangen genom häckar, över staket etc., det måste finnas en öppning att gå obehindrat igenom.

Märk gärna upp aktuell anläggning med pinne eller flagga. Se till att brunnslocket är olåst och går lätt att öppna. En anläggning som går sönder vid normal hantering ersätter vi inte. Tänk på att framför allt plastlock kan bli sköra med tiden och lätt gå sönder.

Säkerhet

Anläggningen ska, genom fastighetsägarens försorg, vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

Det åligger fastighetsägaren att, efter tömning, kontrollera säkerhetsanordningar.

Mer information om slamtömning

Råd och anvisningar för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar. Pdf, 1 MB.

Ansökan om förlängt intervall för slamtömning

En enskild avloppsanläggning ska, enligt miljönämndens bestämmelser för slam, tömmas minst en gång om året. Du kan även beställa tätare tömning. Fastigheter som används i liten omfattning kan dock efter prövning få tömning vartannat år. Fyll i ansökan så återkommer vi med svar så snart vi kan.

Latrintömning

Kommunen hämtar inte latrin i kärl. Här beskriver vi några olika alternativ som finns för att själv ta hand om latrinet på den egna fastigheten.

Läs mer om latrinkompostering.
Läs mer om enskilt avlopp.

Blanketter

Blankett för anmälan av Mulltoalett/annan biologisk toalett samt latrinkompostering hittar du på självservicesidorna.

Här kan du lämna latrin från din husvagn på semestern

På Trafikverkets hemsida kan du hitta de rastplatser som tar emot latrin från din husvagn.

Fosforfilter, hämtning och byte

Örebro kommun hämtar och byter fosforfilter från och med hösten 2017

Örebro kommun hämtar fosforfiltermaterial hos hushåll med fosforfällor, alternativt även byter till nytt filter. Förbrukat filtermaterial klassas som kommunalt avfall och ska därför omhändertas av Örebro kommun som ansvarar för hanteringen av avfall som kommer från hushåll.

Tidigare har Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen meddelat att hushåll med fosforfällor ska ombesörja hanteringen kring dessa själva men sedan hösten 2017 förändrades deras riktlinjer.

Normalt räknas ett fosforfilter klara rening i två år. Efter en tid blir filtret mättat av fosfor och behöver då bytas för att reningen ska fungera som den ska. Byte ska ske när PH-värdet understiger 9 eller enligt tillverkarens rekommendationer, dock minst vart tredje år.

Borttransport och omhändertagande av filter och material kommer att ske med tvåårsintervall. Filtermassan klassas som ett kommunalt avfall och får enligt lag enbart hanteras av kommunen.

Det finns två alternativ för hantering av ditt filter

 1. En komplett tjänst där Örebro kommun kopplar ut, byter till nytt filter, transporterar bort och behandlar ditt filter/filtermaterial. Kostnaden baseras på storleken på ditt filter, se taxa nedan.
 2. Örebro kommun hämtar och behandlar filter/filtermaterial, du ansvarar själv för att det gamla filtret kopplas ur, lyfts upp och att nytt filter inhandlas och monteras in.

Du får en avisering i god tid via sms, e-post eller brev innan aktuellt byte så att du kan förbereda din anläggning för byte av filter. Sedan utförs bytet eller hämtningen av upphandlad entreprenör.

Du kan bestämma själv när du vill ha filtret bytt, men schemalagda tömnings- och bytesveckor kommer att finnas vilket är det billigaste alternativet.

Taxa för kommunalt avfall 2023. Pdf, 503.5 kB.

 • Hushåll med fosforfilter registreras och hamnar på ett hämtning- och bytesschema med två års intervall.
 • Datum för hämtning, och/eller byte av filter kommer meddelas i god tid via e-post, sms eller brev.
 • Önskar du enbart hämtning av gammalt fosforfilter ombesörjer du byte av filter själv. Tänk på att det gamla filtret ska vara bortkopplat och tillgängligt för bortforsling vid hämtningstillfället.
 • Önskar du byte till nytt filter ombesörjer Örebro kommun detta och byter till nytt filter vid hämtningstillfället.
 • Möjlighet till avbetalning på 20 månader av hämtning- och bytestjänsterna.

Anvisningar hämtning och byte av fosforfilter:

 • Transportvägen till fastigheten skall vara farbar för tungt fordon
 • Tillfartsvägen ska vara minst 3,5 meter bred, med en 0.5 meter hindersfri remsa på båda sidor
 • Uppställningsplats ska vara hårdgjord yta (grus, asfalt)
 • Max 8 meter mellan uppställningsplats för kranbil och anläggning
 • Röjt till- och runt fosforfällan (snö/växtlighet)
 • Locket ska vara olåst och öppningsbart utan verktyg
 • Fri lyftyta ovanför kranbilen, fosforfällan och lyftvägen

Har du enbart anmält dig för hämtning av ditt gamla filter?

 • Filtret skall vara upplyft och placerat väl synligt max 8 meter från uppställningsplats för kranbil

Anser chauffören vid hämtning- eller bytestillfälle att dessa regler ej uppfylls debiteras ni en Bomkörningsavgift på 1 500 kronor per tillfälle och nytt hämtningstillfälle måste bokas.

I VA-guidens film berättas om fosforfilters funktion, olika typer av filter och vad som kan vara bra att kontrollera vid tillsyn. 

Här kan du se filmen på Youtube.

Ansökan om längre bytesintervall

Filter med låg belastning, som fritidsboenden eller hushåll med få personer kan ansöka om längre bytesintervall.

Eget omhändertagande av material

Eget omhändertagande av material kan medges efter skriftlig ansökan till Miljöavdelningen. Blanketten "Ansökan om tillstånd till eget omhändertagande av reaktivt fosforfiltermaterial" hittar du på självservicesidorna.

Bytesintervall av filter ska dock ändå ske med tvåårsintervall.

Senast uppdaterad:

Publicerad: