Taxor och avgifter – avfall

Avfallstaxan är uppdelad i två delar med en fast avgift och en rörlig avgift. Alla betalar en fast avgift som är kopplad till boendeform.

Taxa från 1 januari 2022

I tabellen här nedanför hittar du taxan för småhus och fritidshus.

Taxan i sin helhet kan du ladda ner här. Pdf, 584.6 kB.

Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, stimulera till ökad återvinning och finansiera verksamheten.

Taxan består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera gemensamma kostnader för insamling och behandling av farligt avfall, återvinningscentraler, miljöinsatser på Atleverket och gamla avfallsupplag.

Den rörliga avgiften påverkas bland annat av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, vikt och dragavstånd. Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen.

Avgiften avser årspris i kronor, om inget annat anges.

Avgiftsskyldighet och betalning

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är var och en som anlitar eller har skyldighet (enligt miljöbalken, kap. 15) att anlita Örebro kommun eller av kommunen utsedd entreprenör för bortforsling, omhändertagande eller oskadliggörande av avfall. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna betraktas fastighetsägaren som abonnent.

Fastighetsägaren ska erlägga angivna avgifter till Örebro kommun. Faktura kan dock efter godkännande av Örebro kommun skickas till nyttjanderättshavaren men fastighetsägaren är även då betalningsansvarig om betalning inte sker inom föreskriven tid.

Giltighetstid

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 då tidigare gällande taxa upphör att gälla.

Abonnentens åliggande

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i särskilda behållare avsedda för dessa.

Abonnent ska snarast till Tekniska förvaltningen anmäla flytt eller ändring som berör abonnemanget.

Abonnent som inte anmäler förändring som skulle medföra högre avgift påföres den höjda avgiften retroaktivt för den tid som felet varit, för maximalt tre år.

Då abonnent ska ställa fram behållare för hämtning ska den/de placeras väl synligt på av Tekniska förvaltningen anvisad plats före 06.00 på hämtningsdagen.

Det är verksamhetsinnehavares skyldighet att känna till om verksamheten genererar verksamhetsavfall och/eller kommunalt avfall.

För övriga bestämmelser, se ”Örebro kommuns föreskrifter om hantering av kommunalt avfall”.

A. Abonnemang för hemkompostering

Tömningsintervall och kostnad för småhus och fritidshus - hemkompostering

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter var fjärde vecka

1 238 kr/år

748 kr/säsong

130 liter varannan vecka

1 587 kr/år

922 kr/säsong

240 liter varannan vecka

2 177 kr/år

1 218 kr/säsong

370 liter varannan vecka

2 957 kr/år

1 567 kr/säsong

Kompostbehållare ingår inte i priset.

B. Abonnemang för hämtning av matavfall

Matavfallskärl på 130-liter ingår i priset. Matavfallskärlet hämtas alltid varannan vecka.

Tömningsintervall och kostnad för småhus och fritidshus - matavfall

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter var fjärde vecka

1 238 kr/år

748 kr/säsong

130 liter varannan vecka

1 587 kr/år

922 kr/säsong

240 liter varannan vecka

2 177 kr/år

1 218 kr/säsong

370 liter varannan vecka

2 957 kr/år

1 567 kr/säsong

C. Abonnemang för hämtning av osorterat avfall

Restavfallskärl ingår i priset.

Tömningsintervall och kostnad för småhus och fritidshus - osorterat avfall

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter varannan vecka

3 333 kr/år

1 791 kr/säsong

240 liter varannan vecka

5 470 kr/år

2 880 kr/säsong

370 liter varannan vecka

8 086 kr/år

4 166 kr/säsong

Priserna gäller från och med 2022-01-01 och är inklusive moms. I priset ingår den fasta avgiften.

Hämtningsperiod för fritidshus jämna veckor 20–40.

Hämtningsperiod för fritidshus udda veckor 19–39.

Frågor om taxan för kommunalt avfall

Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00, Näbbtorgsgatan 10, Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se