Taxor och avgifter – avfall

Avfallstaxan är uppdelad i två delar med en fast avgift och en rörlig avgift. Alla betalar en fast avgift som är kopplad till boendeform.

Faktura

Fakturautskick till privatpersoner via digital brevlåda

Under april 2023 infördes utskick av fakturor till digitala brevlådor. Successivt kommer även brev att börja skickas ut digitalt i stället för som post. Detta gäller för dig som är privatperson och via tjänsten Mina meddelanden har skaffat tillgång till någon av de digitala brevlådorna Min myndighetspost, Kivra eller Billo.

På Diggs (Myndigheten för digital förvaltnings) webbplats kan du läsa mer om digital post för privatpersoner.

För dig som har autogiro

Det blir ingen skillnad. Fakturabeloppet dras automatiskt som tidigare.

För dig som har e-faktura

Det blir ingen skillnad. Du får som tidigare dina fakturor via din internetbank. Om du hellre vill ha fakturorna till din digitala brevlåda ändrar du detta hos din bank.

För dig som får pappersfaktura och inte har digital brevlåda

För dig som inte har digital brevlåda och får pappersfaktura blir det ingen skillnad, pappersfakturan kommer som vanligt med posten.

Om du skaffar digital brevlåda längre fram kan du då välja om du även fortsättningsvis vill ha pappersfaktura eller börja ta emot fakturor och annan post digitalt från oss.

För dig som får pappersfaktura och redan har digital brevlåda

Du som har digital brevlåda och idag får pappersfaktura från oss kommer automatiskt att få fakturan som digital post i stället.

Om du inte vill ta emot digital post från oss, behöver du på egen hand gå in i din digitala brevlåda och välja bort oss som avsändare i dina inställningar.

Taxa för 2024

Taxa för kommunalt avfall 2024. Pdf, 456.3 kB.

I tabellen här nedanför hittar du taxan för småhus och fritidshus.

Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, stimulera till ökad återvinning och finansiera verksamheten.

Taxan består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera gemensamma kostnader för insamling och behandling av farligt avfall, återvinningscentraler, miljöinsatser på Atleverket och gamla avfallsupplag.

Den rörliga avgiften påverkas bland annat av abonnemangsval, antal behållare, behållar­volym, hämtningsintervall, vikt och dragavstånd. Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen.

Avgiften avser årspris i kronor, om inget annat anges.

Avgiftsskyldighet och betalning

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är var och en som anlitar eller har skyldighet (enligt miljöbalken, kap. 15) att anlita Örebro kommun eller av kommunen utsedd entreprenör för bortforsling, omhändertagande eller oskadliggörande av avfall. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna betraktas fastighetsägaren som abonnent.

Fastighetsägaren ska erlägga angivna avgifter till Örebro kommun. Faktura kan dock efter godkännande av Örebro kommun skickas till nyttjanderättshavaren men fastighetsägaren är även då betalningsansvarig om betalning inte sker inom föreskriven tid.

Giltighetstid

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024 då tidigare gällande taxa upphör att gälla.

Abonnentens åliggande

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i särskilda behållare avsedda för dessa.

Abonnent ska snarast till Teknik- och serviceförvaltningen anmäla flytt eller ändring som berör abonnemanget.

Abonnent som inte anmäler förändring som skulle medföra högre avgift påföres den höjda avgiften retroaktivt för den tid som felet varit, för maximalt tre år.

Då abonnent ska ställa fram behållare för hämtning ska den/de placeras väl synligt på av Teknik- och servicenämnden anvisad plats före klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Det är verksamhetsinnehavares skyldighet att känna till om verksamheten genererar verksamhetsavfall och/eller kommunalt avfall.

För övriga bestämmelser, se Örebro kommuns föreskrifter om hantering av kommunalt avfall.

Abonnemang för hämtning av mat- och restavfall

Mat- och restavfallskärl på 140 liter ingår i priset. Kärlet hämtas alltid varannan vecka.

Tömningsintervall och kostnad för småhus och fritidshus – mat- och restavfall

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

140 liter var fjärde vecka

1 730 kr/år

1 025 kr/säsong

140 liter varannan vecka

2 307 kr/år

1 313 kr/säsong

240 liter varannan vecka

3 286 kr/år

1 804 kr/säsong

370 liter varannan vecka

4 579 kr/år

2 383 kr/säsong

Abonnemang för hemkompostering

Tömningsintervall och kostnad för småhus och fritidshus – hemkompostering

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

140 liter var fjärde vecka

1 730 kr/år

1 025 kr/säsong

140 liter varannan vecka

2 307 kr/år

1 313 kr/säsong

240 liter varannan vecka

3 286 kr/år

1 804 kr/säsong

370 liter varannan vecka

4 579 kr/år

2 383 kr/säsong

Kompostbehållare ingår inte i priset.

Priserna gäller från och med 2024-01-01 och är inklusive moms. I priset ingår den fasta avgiften.

Hämtningsperiod för fritidshus jämna veckor 20–40.

Hämtningsperiod för fritidshus udda veckor 19–39.

Frågor om taxan för kommunalt avfall

Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00, Näbbtorgsgatan 10, Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad: