Inkomstkontroll inom barnomsorgen

Örebro kommun strävar efter att alla ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför kontrollerar vi löpande att ingen betalar för lite eller för mycket. Kontrollerna sker retroaktivt. Om du har betalat fel avgift justeras det genom utbetalning eller inbetalning av felaktigt belopp.

Barnomsorgsavgift är den avgift du betalar för att ha barn i förskola, pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid och/eller på fritidshem. Avgiften bestäms utifrån hushållets sammanlagda inkomst.

Tänk på att du är skyldig att meddela när hushållets inkomster förändras, så att du betalar rätt avgift. Använd e-tjänsten Meddela din inkomst.

Kontrollen infördes hösten 2019

Under hösten 2019 startade Örebro kommun med kontroll av inkomstuppgifter.

Bakgrunden till införandet av retroaktiv inkomstkontroll är likabehandling och att samtliga betalningsansvariga ska betala korrekt barnomsorgsavgift, varken för hög eller låg.

Det är Programnämnd barn och utbildning som beslutat om införandet av inkomstkontroll. Detta för att alla ska betala rätt avgift, varken för hög eller för låg.

Kontrollen görs med drygt två års eftersläpning

Under 2022 kontrollerar vi inkomstuppgifterna för 2020. Har du betalat för lite i avgift får du en extra faktura på beloppet som du ska betala tillbaka. Har du betalat för mycket i avgift får du tillbaka pengarna.

Det är inte möjligt att genomföra kontrollen före dess att Skatteverket har färdigställt taxeringen för året som är aktuellt för kontroll (kontrollåret/inkomståret).

Uppgifter om årsinkomst hämtas från Skatteverket. Vi delar din årsinkomst med tolv, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat.

Din barnomsorgsavgift grundas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Som inkomst räknas lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Se exempel på vilka inkomster som räknas med och vilka som inte räknas med.

Vilka inkomster som avgiften ska baseras på framkommer i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

Du får en faktura om du betalat för lite

Har du fått en faktura att betala innebär detta att din taxerade inkomst hos Skatteverket har varit högre än den inkomst du meddelat kommunen i samband med beräkning av din barnomsorgsavgift.

Fakturan avseende kontrollen för 2020 kommer att skickas ut under 2022. Innan kontrollen är gjord kan vi inte svara på om du kommer att behöva betala tillbaka pengar eller om du kommer att få tillbaka pengar, inte heller när din eventuella faktura kommer.

Vi fakturerar belopp från och med 400 kronor och uppåt, om skillnaden mellan rätt och fakturerad avgift är lägre än så skickas ingen faktura ut.

Har du e-faktura idag kommer även din kontrollfaktura komma som e-faktura. Avbetalningsplaner går inte att få på e-faktura.

Inga av kontrollfakturorna kommer dras via autogiro. Avbetalningsplaner går inte att få på autogiro.

Om du tror att din faktura är felaktig, kontrollera:

  • att du räknat på inkomsten före skatt (bruttoinkomsten),
  • att du räknat på hela hushållets inkomster,
  • samt att fakturan beräknas på inkomsten år 2020.

Om du fortfarande tror att din faktura är felaktig, kontakta Servicecenter på Örebro kommun, 019-21 10 00, så hjälper de dig att undersöka detta.

Önskar du bestrida din faktura vill vi ha ett skriftligt meddelande där du talar om vilken faktura du vill bestrida, varför du anser att fakturan är felaktig och vad du anser är korrekt. Handläggarna kommer sedan att pröva ditt bestridande och meddela hur det kommer att hanteras.

Bestridan skickar du till:

Örebro kommun
Debiteringsgruppen
Box 30310
701 35 Örebro

Ja, det är möjligt att få en avbetalningsplan på fakturan, detta är förknippat med vissa kostnader. För mer information och ta fram en avbetalningsplan kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Avbetalningsplaner går ej att få via e-faktura eller autogiro.

Du får pengar tillbaka om du betalat för mycket

Om du har lämnat in inkomstuppgifter till Örebro kommun och den deklarerade inkomsten visar sig vara lägre än den inkomst Örebro kommun beräknat barnomsorgsavgiften på, kommer mellanskillnaden att återbetalas.

Återbetalningen avseende kontrollen för 2020 kommer att skickas ut under våren 2023. Innan kontrollen är gjord kan vi inte svara på om du kommer att behöva betala tillbaka pengar eller om du kommer att få tillbaka pengar, inte heller när din eventuella återbetalning kommer.

Belopp från och med 400 kronor och uppåt kommer att återbetalas.

Kontrollen görs för dig som haft barn i kommunal verksamhet

Kontrollen avser endast de verksamheter där faktureringen administreras av Örebro kommun, i dagsläget gäller detta endast de verksamheter som drivs i kommunal regi.

Örebro kommun fakturerar endast barnomsorgsavgiften för de barn som går i kommunal verksamhet, fristående verksamheter fakturerar själva barnomsorgsavgiften för de som går i deras verksamheter. Vi saknar därför möjligheten att göra denna kontroll för de som inte går i kommunal verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se