Galaxen

Vi finns i Almby i närheten av Örebro universitet.

Galaxen

Avdelningar

Galaxens förskola har tre avdelningar med barn i åldern 1–5 år. Här finns cirka 65 barn och 12 anställda.

Inriktningar

Vårt arbete utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö 98/2010) och vi lägger stor vikt vid att fånga barnens intressen, aktiviteter och relationer utifrån deras behov i projekt.

Förskolan arbetar med ICDP (vägledande samspel) och det kompetenta barnet. Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten. Barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag och barnens lek och intresse tas till vara.

Vi arbetar även med verktyget "Från start till mål" (FSTM). I förskolans läroplan står att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. FSTM hjälper pedagogerna att ta vara på detta. Det är ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån Barnkonventionen, aktuell forskning samt läroplanens riktlinjer. FSTM sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. Det är ett processinriktat arbetssätt där personalen försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten tillsammans med barnen, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer.

Almby förskolor fick Örebro kommuns kvalitetspris Nya stegs hedersomnämnande 2014!

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Vi har ett mottagningskök som får maten från Sörbyskolans storkök.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie- och tidigare stängningsdagar

Under hösten 2019 har vi tre studiedagar för planering och fortbildning för personalen. Och vid fem tillfällen har vi Personalkonferens och stänger kl. 16. Hör av dig till oss i god tid om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Studiedagar

Torsdag 15 augusti
Fredag 16 augusti
Måndag 28 oktober

Tidigare stängningsdagar

Onsdag 21 augusti
Onsdag 11 september
Onsdag 9 oktober
Onsdag 6 november
Onsdag 4 december

Besöksadress

Åstadalsvägen 2, 702 21 Örebro.

Telefonnummer

  • Lilla Björn, 019-21 51 09.
  • Månen, 019-21 58 16.
  • Solen, 019-21 63 04.
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?