Kvalitetspriset

Syftet med kvalitetspriset är att uppmärksamma en verksamhet som med systematisk utveckling förbättrar sin service till kommunens invånare.

Ingen ansökningsperiod 2023

Just nu pågår en översyn av priset och vad som ska premieras framöver utifrån nya behov. Under 2023 är det därför inte möjligt att ansöka om Kvalitetspriset. Mer information kommer! Under tiden kan ni gärna inspireras av tidigare års vinnare som presenteras i filmerna här på webbsidan.

Vinnare av kvalitetspriset

2022

Servicecenter, Örebro kommun, vann Kvalitetspriset 2022. Mötet med invånaren är centralt i deras uppdrag. För att åstadkomma en högre och mer jämn servicenivå har medarbetare och chefer, med befintliga resurser, tillsammans genomdrivit ett större förändringsarbete där man satsat på kompetensbreddning och utvecklat nya arbetssätt. Ett starkt engagemang har resulterat i högre kvalitet och mer effektiva flöden, ökat stöd för användning av digitala tjänster och synliggörande av teckenspråk i en trygg miljö.

Se mer om deras arbete i det här filmklippet. Du kan välja att se filmen med undertext.

2021

Parkenheten, Örebro kommun, vann Kvalitetspriset 2021. Med utgångspunkt i FN:s barn­konvention har Parkenheten skapat unika lekmiljöer där barnens rätt till utveckling, lek och delaktighet står i fokus. Nya samarbeten och förändrade arbetssätt har också medfört att barnen varit direkt involverade i utvecklings­arbetet.

Vinnarna får priset för ett nytänkande, inspirerande och hållbart arbete, till nytta och glädje för små och stora invånare.

I filmen får du se hur det har gått till. Du kan välja att se filmen med undertext.

2020

Socialkontor Vivalla vann Kvalitetspriset 2020. Genom att involvera föräldrar, barn och medarbetare har verksamheten hittat nya vägar till ändrade förhållningssätt, och genom aktiv samverkan med föreningslivet och andra aktörer, kan idag ett mer proaktivt stöd erbjudas.

Vinnarna får priset för ett nytänkande och relationsskapande arbetssätt, som medfört en växande tillit till att efterfråga stöd – en mycket viktig faktor för att på sikt kunna säkerställa en trygg uppväxt för berörda barn och ungdomar.

2019

Vivalla förskoleområde vann Kvalitetspriset 2019. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete minskade sjukfrånvaron till nära hälften på tre år. Ökad personalkontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor som bidrar till en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och medarbetare, där lärande och utveckling tillåts stå i fokus.

På grund av läget med coronaviruset kunde vi inte genomföra någon filmproduktion i samband med årets prisutdelning.

2018

Södermalmshemmet får priset för ett arbete som under fyra års tid successivt har utvecklats. Ett modigt ledarskap och engagerat medarbetar­skap har skapat förutsättningar och bidragit till förhållnings­sätt som möjliggör ökad livs­kvalitet, till nytta och glädje för varje hyres­gäst.

Med utgångs­punkt i den enskilde individens intressen och förmågor har vinnaren skapat en boende­miljö där hyres­gästerna är allt mer aktiva, och där social samvaro möjlig­görs bland annat genom samverkan med civila samhället. Oavsett om man är intresserad av fotboll, teater, sång eller något helt annat ges hyres­gästerna möjlig­het att fortsätta driva sitt intresse.

Resultatet är ett boende där många hyres­gäster är aktiva och upplever ett större väl­befinnande och livs­glädje.

I filmen får du veta mer om alla fantastiska aktiviteter de anordnar! Du kan välja att se filmen med undertext.

2017

IT-gymnasiet i Örebro vann kvalitetspriset för deras arbete med att ta fram nya arbetssätt och metoder för att ge bättre möjligheter till måluppfyllelse för varje elev. För att öka måluppfyllelsen har man arbetat med fyra strategier: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande, formativ bedömning och resursfördelning.

I filmen får du veta mer om deras arbetssätt. Du kan välja att se filmen med undertext.

2016

Skebäcksgården och Stolta promenerare vann kvalitetspriset för sitt innovativa utvecklingsarbete, till glädje för de äldre. På initiativ av och med engagemang från frivilliga volontärer, har vinnarna tillsammans skapat en stödjande struktur och positiv kultur för att möjliggöra en återkommande ”veckans höjdpunkt” på äldreboendet – promenader och social samvaro.

I filmen får du veta mer om hur det hela går till! Du kan välja att se filmen med undertext.

2015

VA-verksamheten vann kvalitetspriset för sitt uppströmsarbete som minskar skadliga ämnen i avloppsvattnet. Arbetet ger mindre miljögifter till Hjälmaren och ett renare slam som kan spridas på jordbruksmark. Utvecklingsarbetet bidrar starkt till en bättre miljö för örebroarna.

I filmen får du veta mer om VA-verksamhetens uppströmsarbete. Du kan välja att se filmen med undertext.

2014

Bygglovsavdelningen vann kvalitetspriset för ett klassiskt utvecklingsarbete där hög kvalitet genomsyrar alla delar, och där tydlig struktur samt en positiv kultur utgör grunden för kreativitet, nytänkande och lärande.

I filmen berättar de om sitt framgångsrika arbete som gett nöjdare kunder.

2013

Utvecklingsenheten och RoS-projektet på Förvaltningen för funktionshindrade vann för sitt arbete där de satt fokus på ett ofta svårt område: alla människors rätt till, och förståelse för, känslor, relationer och sexualitet. Utvecklingsarbetet har kvalitetssäkrat ett stöd i dessa frågor och bidragit till ökad livskvalitet för funktionsnedsatta brukare.

I filmen berättar de om medarbetarutbildning, samtalsgrupper och annat som ingått i utvecklingsarbetet.

2012

Skolrestaurangerna i Skolområde sydost vann priset för sitt systematiska utvecklings­arbete med klimatsmart mat som lagas från grunden på alla de tolv skolorna. De har arbetat mycket målmedvetet för att få ihop klimattänkandet och laga nyttig och god mat med fokus på elevernas bästa.

I filmen får du veta mer om arbetet som ökat andelen ekologiska inköp, minskat matsvinnet och stärkt yrkesstoltheten hos personalen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: