Byggnadspriset

Örebro kommuns byggnadspris delades ut för första gången 2001 i sin nuvarande form. Redan 1981 instiftade kommunen ett ombyggnadspris. Under arkitektåret 2001 fick priset den bredare målgrupp det har idag, och kom att även omfatta nya byggnader och platser.

Vinnare av byggnadspriset 2019

Sanatoriet ett bostadshus med en unik karaktär

Fastighet: Ånsta 20:17, Sanatorieskogen 7A-7C.
Byggherre och entreprenör: KBB Fastigheter
Arkitekt och Sakkunnig kulturvärden, Arkitektur och Byggnadsvård, ansvarig arkitekt Ida Westergren

Motivering

”Det nedlagda Sanatoriet från 1900-talets början har genom en omsorgsfull och varsam ombyggnad åter fått liv och förvandlats till ett bostadshus med en unik karaktär. Stadsarkitekten Magnus Dahlanders nationalromantiska institutionsbyggnad rymmer moderna lägenheter med fina boendekvaliteter och välanpassade tillägg. De nya gårdshusen är karaktärsstarka inslag som bidrar till en genomtänkt helhetsmiljö kring Sanatoriebyggnaden. Ombyggnaden är ett lyckat exempel på att en 100 år gammal byggnad med stora kulturvärden genom medvetenhet och kreativitet kan förädlas till en attraktiv och alldeles unik boendemiljö. Sanatoriet är därför en värdig pristagare av Örebro kommuns byggnadspris 2019.”

Ombyggnaden 2019

De tidigare vårdlokalerna om 3000 kvm har byggts om till 24 lägenheter om 2 och 4 r.o.k. som upplåts som hyresrätter. Salarna och korridorerna har blivit lägenhetsyta medan de ursprungliga trapphusen har bevarats. Tillgängligheten har lösts genom loftgångar och ett fristående trapphus med hiss mot gården. Vinden har inretts och nya takkupor ger ljusinsläpp. Lägenheterna har fått nya balkonger med smidesräcken som är kopior av de balkonger som redan fanns på huset. I lägenheterna och trapphusen finns ursprungliga detaljer bevarade så som snickerier, fönsterbänkar och dörrar. Nya tillägg har anpassats till husets karaktär med hög kvalitet i material och utförande. Förråd och miljöhus har utformats med en pumpstation från 1912 som förlaga och bidrar till att skapa en genomtänkt helhetsmiljö som inramning till Sanatoriebyggnaden.

Bakgrund

I skogen söder om Adolfsberg uppfördes ett sanatorium 1912. Den avlägsna platsen var vald för att passa vården av tuberkulospatienter. Lugnet i skogen, promenader i den friska luften och hälsosam mat var ett viktigt inslag i behandlingen. Även utformningen av byggnaden var viktig för patienterna; att ventilation och luftväxling i byggnaden var god och att solljus kom in i sjuksalarna. På övre våningen fanns speciella öppna liggsalar där patienterna bäddades ner för att ligga och vila samtidigt som de fick frisk luft. Sanatoriet drevs av Örebro stad och hade 40 vårdplatser för tuberkulossjuka i hela länet. 1954 lades sanatoriet ned och landstinget tog över lokalerna. Nya mediciner gjorde att institutionsvård inte längre var nödvändig. Sedan 1950-talet har olika verksamheter varit inrymda i byggnaden bland annat för vård, förskola och vandrarhem.

Byggnaden ritades av Magnus Dahlander som var stadsarkitekt i Örebro mellan 1899–1914. Arkitekturstilen är nationalromantik, en stil som är utmärkande både för Dahlander och tiden runt 1910 då arkitekturen var inspirerad av inhemska medeltida arkitektur och äldre svensk byggnadstradition. Stilen kännetecknas av äkta material så som tegel och huggen natursten liksom brutna tegelklädda tak med takkupor. De robusta tegelfasaderna bryts upp av putsade burspråk och småspröjsade fönster i trä.

Örebro står för tredje året i rad på prispallen som en av Sveriges främsta arkitektur­kommuner. Det märks inte minst genom de många intressanta byggprojekt som genomförts under året. Några av dessa vill vi lyfta fram genom att nominera dem till Örebro kommuns Byggnadspris. Även i år är variationen på projekten stor och både renoveringsprojekt, nya byggnader och ett torg i en av våra mindre tätorter finns bland de nominerande.

Mekanikern 6

Bostäder och lokal
Bondegatan 7 / Kungsgatan 32-34
Beställare: ÖBO
Arkitekt: Sweco och Bygd Arkitektur

Mekanikern 6

Sekelskifteshuset vid Kungsplan har fått tillbaka sin ursprungliga karaktär och två nya grannar. På ena sidan en skickligt formad tegelbyggnad som flirtar med ”Teknis-borgens” uttrycksfulla stenarkitektur och på den andra en mer lågmäld byggnad med enkla och vackra drag. Parkeringen under mark har gett utrymme för en luftig innergård. Gediget hantverk har återskapat många av kvaliteterna i hörnhusets lägenheter.

Sanatoriet

Bostäder
Sanatorieskogen 7
Beställare: KBB Fastigheter
Arkitekt: Arkitektur och Byggnadsvård (ursprunglig arkitekt Magnus Dahlander)

Sanatoriet

Ett nedlagt sanatorium från 1900-talets början har genom varsam ombyggnad förvandlats till ett bostadshus med unik karaktär. Den nationalromantiska institutionsbyggnaden rymmer moderna lägenheter med fina boendekvaliteter och välanpassade tillägg som balkonger, takkupor och uteplatser. Sanatoriets pumpstation har varit förlaga till gårdshusen som är karaktärsstarka inslag i gårdsmiljön inramad av den omgivande tallskogen.

Fallskärmen 5

Bostäder
Termikgatan 49
Beställare; BJC Fastigheter
Arkitekt: White

Fallskärmen 5

Fasader i olika träslag och mönster tillsammans med varierade takhöjder ger kvarteret i Södra Ladugårdsängen egen karaktär och en trivsam småskalighet. Projektet har stort fokus på social gemenskap och hållbarhet som visar sig i generösa takterrasser, växthus, bastu och en cykel-lounge gestaltad som ett ljust och luftigt vardagsrum.

Glanshammars torg

Offentlig plats
Beställare: Örebro kommun
Arkitekt: Stadsbyggnad

Glanshammars torg

Det nergångna torget har med en omsorgsfull upprustning fått en central roll som samlingspunkt i Glanshammar. Nya sittbänkar, hängmattor, gångstråk och torgytor ger plats för aktiviteter och möten och en bortglömd mossbevuxen staty har renoverats till nyskick. Den skickligt genomförda gestaltningen bidrar till att platsen blivit tryggare, trivsammare och mer användbar.

Byggnadsnämnden har valt att lyfta fram fyra olika projekt uppförda det senaste året.

 • Ett renoverat Jugendhus.
 • Ett förtätningsprojekt som omfattar både renovering av en äldre byggnad och ett nytt bostadshus.
 • En ny kontorsbyggnad.
 • Ett flerbostadshusprojekt.

Det projekten har gemensamt är att de är genomförda med omsorg och stor skicklighet.

Byggnadsnämnden vill med nomineringen av de fyra byggnaderna inspirera beställare och arkitekter i framtida projekt och förmedla kunskap inom byggande som gynnar den som nyttjar byggnaden och staden som helhet.

Kvarteret Tingshuset 13

Det renoverade jugendhuset, Olaigatan 32A.

Beställare: Lindin Förvaltning. Arkitekt: Arcona Byggkonsult.

Jugendhuset från 1904 i korsningen Olaigatan och Trädgårdsgatan har på nytt blivit ett vackert inslag i stadsbilden. Fastighetsägaren har med höga ambitioner och skickliga hantverkare genomfört en omsorgsfull renovering. Takspiror som försvann för decennier sedan har återskapats, fönster har tillverkats för att likna de ursprungliga, samtidigt har fler bostäder skapats.

Kvarteret Brandstationen 6

Förtätningsprojektet gamla brandstationen. Kyrkogatan 16.

Beställare: John Ekström Bygg. Arkitekt: White.

Den gamla brandstationen från 1908 har renoverats och byggts till på ett varsamt sätt och samtidigt har ett bostadshus uppförts alldeles intill. Den nya byggnaden har en stomme och fasad helt i trä. Projektet är ett lyckat exempel på förtätning och klimatsmart byggande där den äldre byggnaden anpassats och fått en ny användning och bostadshuset uppförts med hållbara material.

Kvarteret Signalen 8

Kontorsbyggnaden Epiroc. Klerkgatan 21.

Beställare: Epiroc. Arkitekt: White (byggnad), Sweco (inredning).

En kontorsbyggnad med ett helt eget uttryck har uppförts mellan det tidiga 1900-talets industriarkitektur i tegel och 1970-talets kontorsbyggnad. Den nya huskroppen bildar tillsammans med omsorgsfull hantering av utemiljön och inredning en attraktiv helhet. Ett skickligt utfört tillägg som förenar flera tidsepoker och speglar företagets utvecklingsfaser.

Kvarteret Glidplanet 2 och 3

Flerbostadshusprojektet Glidplanet. Termikgatan 21–27.

Beställare: Järngrinden, Mjöbäck Entreprenad. Arkitekt: Semrén och Månsson arkitekter.

I Södra Ladugårdsängen har två gröna hus landat som en del i ett större kvarter. Husens tidlösa volymer har klätts med ett fjälliknande ”skinn” av plåt på både fasad och tak. Entréerna är omsorgsfullt utformade för att välkomna boende och besökare. Den generösa gården med pool och växthus har stor potential att utvecklas till en grön och levande boendemiljö och en attraktiv del av den nya stadsdelen.

Fyra unika projekt nominerade till årets Byggnadspris

Örebro kommun har valt att lyfta fram fyra helt olika projekt till årets Byggnadspris. Ett parkeringshus med gym, ett färgstarkt 1930-talshus, ett studentbostadshus med flera uttryck och ett vårdboende som inte liknar något annat. Det de har gemensamt är att de alla är genomförda med stor omsorg och skicklighet. Den 21 december hålls en prisceremoni där årets vinnare presenteras.

Renovering av 1930-talshus kvarteret Mården

Beställare: Systrarna Hermansson fastighetsförvaltning. Arkitekt/projektör: Arcona Byggprojektering. Interiör- och dekormåleri: Krafft Måleri.

På Rådmansgatan och Kasten Ottengatan ligger två flerbostadshus från 1930-talets början som till sitt yttre är lågmälda med en saklig funktionalistisk arkitektur. Men öppnar man de glasade portarna med de förgyllda gatunumren så döljer sig en färgprakt som efter 80 år nu har återuppväckts!

Med varsam hand har husen renoverats till sin ursprungliga glans. Särskild omsorg har ägnats åt måleriet i trapphusen som rekonstruerats där de tidigare varit övermålade. Trapphusen är nu åter färgstarka med varma mustiga kulörer och rika dekormålningar som ger oss inblick i 30-talets färg- och formvärld. Husens utsidor; fönster, fasader, portar och balkonger har renoverats med omsorg och nya takkupor har tillkommit. Ett föredömligt exempel på renovering som bibehållit och förädlat husens karaktär!

Parkeringshus EyraCenter

Beställare: BJC. Arkitekt: Vilborg arkitekter (f.d. Elsinger Arkitekter).

Parkeringshus är en nödvändig del i en växande stad för att bilarna ska få plats. Men hur gör man det till ett intressant inslag i stadsmiljön och attraktivt för den som både parkerar och tränar sin kropp? I P-huset EyraCenter intill bandyhallen har ett färgstarkt yttre kombinerats med en ljus och luftig insida.

I p-huset ryms 322 bilar i fyra våningar och ett 1230 kvm stort gym på bottenvåningen. Byggnadens fasader är täckta av olikfärgade glasskivor som blir en spännande del av stadsmiljön och av bostadshusets gård intill. En rak ramp leder in i byggnaden och väl inne skapar glasskivorna ett ljusspel som varierar över dygnet beroende på hur ljuset faller. Den ambitiösa gestaltningen och kombinationen av p-hus och gym bidrar till att det blir en attraktiv och trygg plats både för den som parkerar och tränar.

Studentbostadshus kvarteret Grillgården

Beställare: Länsgården. Arkitekt: Sweco arkitekter.

På Faktorigatan 11 har ett nytt studentbostadshus smugit sig in mellan bostadshusen från 1900-talets början. Huset har en egen karaktär men är anpassat till grannhusens skala. När man svänger in på gården visar huset upp en helt annan karaktär.

Husets 63 lägenheter varierar från ettor med kokvrå till tre rum och kök. Mot gatan är huset lågmält med ljusa putsade fasader och inslag av trä på balkongernas insida. Mot gården har huset en helt annan karaktär och växer i skala. Gårdsfasadernas mustiga röda träpanel, långsträckta balkonger, stora fönsterpartier och utstickande tak blir en spännande kontrast till gatufasaden och ett vackert inslag i gårdsmiljön.

Vårdboende Trädgårdarna

Beställare: Örebro kommun. Arkitekt byggnad: Marge Arkitekter. Arkitekt trädgård: Land Arkitektur.

Vårdboendet Trädgårdarna på Boglundsängen liknar inget annat. I ett brokigt sammanhang av gröna ängar, handelslador, verkstäder och en framtida stadsdel ännu utan form har boendet getts ett eget kraftfullt uttryck.

Toppiga tak och mönstrade fasader gör huset lätt att känna igen. De grönskande innergårdarna vars väggar är täckta av träpanel är centrala i byggnaden. Gårdarna är placerade för att betraktas från många håll och användas av husets alla invånare. Från korridorerna som binder samman lägenheterna och uppmuntrar till inomhuspromenader är grönskan utanför närvarande. När det regnar och är kallt finns inglasade uppvärmda trädgårdsrum för både växter och gemenskap.

Prisplakett Örebro kommuns byggnadspris

Priset

Örebro kommun vill bredda diskussionen om arkitekturen och samhällsbyggandet genom att lyfta fram goda exempel. Syftet är att stimulera byggandet av en estetiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.

Priset består av en bronsplatta utformad av konstnären Rune Nordström och utdelas till ett berömvärt byggnadsprojekt.

1982 instiftades Örebro kommuns ombyggnadspris med avsikt att visa på goda exempel på ombyggnadsprojekt. Arkitekturåret 2001 följdes upp med en bred manifestation för god arkitektur, formgivning och design, ett samarbete mellan Örebro kommun och olika företag och institutioner i Örebro. Målsättningen var att öka förståelsen för god arkitektur och de estetiska värdenas betydelse för vår livsmiljö.

År 2001 beslutades att Byggnadsnämndens årliga pris skulle få ny bredare målgrupp. Ytterligare ett skäl att bredda kretsen av pristagare var att Plan- och bygglagen ändrades 1999 för att betona värdet av att byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt.

Byggnadsprisets avsikt

 • belöna goda resultat inom arkitektur och byggande
 • göra fastighetsägare och fastighetsförvaltare medvetna om och intresserade av god arkitektur
 • lyfta fram det offentliga byggandet som förebildligt
 • stimulera engagemanget för arkitektur
 • hålla fram goda exempel
 • stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad
 • följa upp och utvärdera den byggda miljön
 • bredda diskussionen om kvalitéerna i nutida arkitekturen och samhällsbyggande
 • stimulera byggsektorn till god gestaltning av den byggda miljön
 • skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.

Konstverk i staden, gatans miljö, parker med skulpturer, fastighetens målning och utsmyckning, trädgårdsplaneringens samspel med det byggda, kan också komma ifråga för belöning.

Byggnadsprisets vision

 • Konst och skönhet påverkar oss alla medvetet eller omedvetet.
 • Arkitektur är den konstart som är exponerad för flest människor.
 • Arkitektur vittnar om ambitioner, traditioner och värderingar som är förhärskande för sin tids kultur.
 • Lyfta fram stadens arkitektoniska kvalitéer och offentliga rummets estetiska utformning.
 • Människorna ger staden dess innehåll.
 • Öka människors delaktighet och ansvar för utformningen av närmiljön och samhällsutvecklingen i stort.
 • Hävda estetiska intressen gentemot ekonomiska.

Tidigare års vinnare

Fastighet: Kv Signalen 8, Klerkgatan 21.
Byggherre: Epiroc.
Entreprenör: Tommy Allström Byggproduktion AB.
Arkitekt: White (byggnad), Sweco (inredning).

2018 års vinnare av byggnadspriset

Byggnaden är formad för att fungera som ett nav för hela anläggningens kontorsarbetsplatser och möten och binder ihop tre befintliga byggnader: den röda tegelbyggnaden från början av 1900-talet och kontorshuset från 1965 utmed Klerkgatan, samt matsals- och konferensbyggnaden med den om- och utbyggda restaurangen från 2011. Bottenplanet innehåller huvudentré med reception, utställningsyta och en mindre biosalong. Här finns också ”plazan” utformad för möten, enskilt arbete och avkoppling. Kontorsdelen är till övervägande del utformad för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Fasaden är klädd med aluminiumkassetter i silvermetallic-kulör i två olika tjocklekar. Projektet omfattar 3 800 m2 BTA och byggnaden är uppförd med stålstomme. Det pågår en certifiering av byggnaden för LEED Silver.

Motivering

En kontorsbyggnad med ett helt eget uttryck har uppförts mellan det tidiga 1900-talets industriarkitektur i tegel och 1970-talets kontorsbyggnad. Den nya huskroppen bildar tillsammans med omsorgsfull hantering av utemiljön och inredning en attraktiv helhet. Ett skickligt utfört tillägg som förenar flera tidsepoker och speglar företagets utvecklingsfaser. Epirocs nya kontorshus erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för alla anställda som arbetar i lokalerna, men är också en byggnad som berikar upplevelsen av staden, och är därför en värdig pristagare av Örebro kommuns byggnadspris 2018.

Kvarteret Tingshuset 13

Renovering av kvarteret Tingshuset 13

Fastighet: Kv Tingshuset 13, Olaigatan 32A
Byggherre: Lindin Förvaltning
Arkitekt: Arcona Byggkonsult

Motivering

Jugendhuset från 1904 i korsningen Olaigatan och Trädgårdsgatan har på nytt blivit ett vackert inslag i stadsbilden. Fastighetsägaren har med höga ambitioner och skickliga hantverkare genomfört en omsorgsfull renovering. Takspiror som försvann för decennier sedan har återskapats, fönster har tillverkats för att likna de ursprungliga, samtidigt har fler bostäder skapats när vinden inretts. Det är ett lyckat exempel på att en varsam renovering av en enskild byggnad kan göra staden mer attraktiv och därför värt ett hedersomnämnande i samband med Örebro kommuns byggnadspris 2018.

Fastighet: Vårdboendet Trädgårdarna i Boglundsängen.

Byggherre: Örebro kommun/Skanska.

Arkitekt för byggnaden: Marge Arkitekter.

Arkitekt för trädgården: Land Arkitektur.

2017 års vinnare - vårdboendet Trädgårdarna

Örebro kommuns byggnadspris 2017 går till vårdboendet Trädgårdarna i Boglundsängen. Ett hedersomnämnande lämnades också till renoveringen av 1930-talshusen i kvarteret Mården.

Det vinnande byggprojektet är ett gott exempel på hur omsorgsfullt gestaltad arkitektur kan bidra till god boendekvalitet och arbetsmiljö.

Motivering

Vårdboendet Trädgårdarna på Boglundsängen liknar inget annat. I ett brokigt sam­manhang av gröna ängar, handelslador, verkstäder och en framtida stadsdel ännu utan form har boendet getts ett eget kraftfullt uttryck.

Projektet visar på ett övertygande sätt hur man kan förhålla sig till omgivningen som den ser ut idag och till en oviss framtida stadsutveckling. Toppiga tak och mönst­rade fasader gör huset lätt att känna igen. Det starka arkitektoniska greppet gör att huset självsäkert har landat på platsen. De grönskande innergårdarna vars väggar är täckta av träpanel är centrala i byggnaden. Gårdarna är placerade för att betraktas från många håll och användas av husets alla invånare. Från korridorerna som binder samman lägenheterna och uppmuntrar till inomhuspromenader är grönskan utanför närvarande. När det regnar och är kallt finns inglasade uppvärmda trädgårdsrum för både växter och gemenskap.

Projektet visar på stor inlevelse i platsen och i de boen­des villkor och behov. Trädgårdarna är ett föredömligt exempel på hur omsorgsfullt gestaltad arkitektur kan bidra till god boendekvalitet och arbetsmiljö och är en värdig pristagare av Örebro kommuns byggnadspris 2017.

Fastighet: Kv Kumminen 2, Pomeransgatan/Åbroddgatan i Sörbyängen.
Byggherre: Friendly Building AB.
Arkitekt: Street Monkey Architects AB.
Ägare: Brf Kumminen 2.

2016 års vinnare - kv. Kumminen 2 i Sörbyängen.

Motivering

De tio soldrivna radhusen för växande familjer är ett välkommet inslag i Örebro

Husen är byggda som plusenergihus och sammansatta av prefabricerade volymelement. De två radhuslängorna har olika utseende, men pratar samma djärva arkitektoniska språk med omsorgsfullt utformade detaljer och utmanande materialval. Radhusen bidrar till stadslivet med sin uttrycksfulla arkitektur och entréer bara några steg från gatan.

I projektet visar arkitekten och byggherren två saker - att det går att integrera energiteknik i arkitekturen och att det går att kombinera modulbyggande med ett variationsrikt och attraktivt formspråk.

De 150 kvm stora bostäderna har generösa fönster och en spännande planlösning. I det gemensamma trädgårdsskjulet finns batteriet som lagrar energin från solpanelerna. Friendly Building använder en del av vinsten till att utveckla nya tekniklösningar och mäter kontinuerligt energiförbrukning och luftflöden i byggnaderna för att öka sitt eget kunnande.

Kv. Kumminen 2 är ett gott exempel på nytänkande inom småhusbranschen som bidrar till att utveckla byggandet i Örebro - och en värdig vinnare av Byggnadspriset 2016.

Karolinska gymnasiet

Ombyggnad och nybyggnad av skolbyggnader. Byggherre: Futurum. Arkitekt: White Arkitekter.

Karolinska gymnasiet

Kv Husaren 5

Kontor, bostäder, lokaler. Byggherre: ÖBO. Arkitekt: Juul I Frost. Projektering: Kiark. Inredning: Cingo Claes Backendahl/Anki Meiyer ÖBO.

Kv. Husaren

Clarion Collection Hotel Borgen

Omvandling till hotell. Byggherre: Örebroborgen Fastigheter AB. Arkitekt: Egnellallard Inredningsarkitektur AB. Projektering: Arcona Byggprojektering.

Hotel Borgen

PAC-production

Lager och kontor. Byggherre: PAC-production. Arkitekt: Ellsinger.

PAC produktion

Dormy

Kontor och handel. Byggherre Dormy. Arkitekt: Jüri Raudsepp.

Dormy

Kv Kumminen 2

Radhus. Byggherre: Friendly Building AB. Ägare: Brf Kumminen 2. Arkitekt: Street Monkey Architects.

Kv. Kumminen
Novahuset, Örebro universitet vinnare av byggnadspriset 2015

Byggnadsnämnden ger 2015 års byggnadspris till Novahuset. Hedersomnämnanden gick till Konserthuset, Mitt gröna kvarter i Vivalla och Kvarteret Hållstugan Kungsgatan 3.

Novahuset

Fastighet: Novahuset, Örebro universitet
Byggherre: Örebroporten Fastigheter
Byggentreprenör: Byggtema
Hyresgäst: Örebro universitet
Arkitekt hus: Juul I Frost arkitekter
Arkitekt inredning: Tengbom

Motivering

Universitetet har med Novahuset fått ett nytt ansikte mot stadskärnan. Örebro har fått en ny ikonbyggnad. Byggnadens unika former och material berättar om rummen innanför och ger Universitetsplatsen en egen identitet. Platsens olika nivåer har skickligt utnyttjats för att skapa spännande rumssamband. Golvet i byggnaden är tänkt att fortsätta på torget för att lösa upp gränsen mellan ute och inne. Arkitekten har fångat upp formerna på fönstren hos områdets olika byggnader och använt dem i den nya byggnadens fasadkomposition. Byggnaden har hanterats med arkitektonisk och byggteknisk precision tack vare arkitekternas, byggherrens och entreprenörens höga ambitionsnivå och Universitetets högt ställda krav. Byggnaden är en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2015. Med sin uttrycksfulla och träffsäkra arkitektur lyfter den fram Universitets betydelse för stadens utveckling.

Idrottshuset

Byggnadsnämnden överlämnar 2014 års byggnadspris till Idrottshuset, som utvecklats genom att fördubblas i storlek utan att den ursprungliga byggnadens karaktär gått förlorad.

Idrottshuset

Fastighet: Idrottshuset, Nikolai 3:272
Byggherre: Örebroporten Fastigheter AB
Arkitekt: Clarus Arkitekter AB (om- och tillbyggnad)

Motivering

I Byggnadsnämndens motivering stod bland annat att "De nya delarna har klätts med modern arkitektur, men fångar upp former från den gamla, vilket skapat ett
intressant samspel mellan nytt och gammalt. Det befintliga huset har renoverats med stor hänsyn till byggnadens inneboende kvaliteter. Den omsorgsfulla renoveringen har bidragit till att behålla minnen från en svunnen tid och ger samtidigt besökaren nya skönhetsupplevelser."

2013 – Nybyggnaden av kvarteret Gulsippan

Fastighet: Kv Gulsippan 2.
Byggherre: JM / Brf Hertigen, Hertig Karls allé.
Arkitekt: Sweco architects.

2012 – Nybyggnaden av Södra Vattentornets kontorsbyggnad

Byggherre: Södra Vattentornet AB genom Jacob Strömberg.
Arkitekt: Studio A Arkitekter AB (fasadgestaltning), White arkitekter AB (byggnadsvolym, placering, planlösning).

2011 – Ombyggnaden av Vågen Gallerian

Fastighet: Vågen 12.
Byggherre: Alecta (fastighetsägare), Newsec (förvaltare).
Arkitekt: Sweco arkitekter.

2010 – Nybyggnaden av Victoriahuset, Kungsgatan 11–15

Byggherre: AB Carlsson & Åqvist.
Arkitekt: White Arkitekter.

2009 – Fastigheterna i Rosta centrum

Byggnaderna förvaltas av Örebrobostäder AB (ÖBO).
Centrumhusen ritades av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Arkitekt för renoveringen har varit arkitekt SAR/MSA Madeleine Gravell.

2008 – Fastigheten Tåhättan 1, Brf Bagaren, fd. Konsumbagaren

Byggnaderna förvaltas av Egeryds Fastigheter AB.
Byggnaderna har ritats av Mattias Rehn Roof Arkitekter.

2007 – Nybyggnaden av parhus vid Hovsta kyrka 1:4, Kyrkvägen 2 Lillån

Byggherre: Byggnaderna förvaltas av Axbergs församling.
Arkitekt: Byggnaderna har ritats av arkitekt Håkan Bjurström.

2006 – Naturens hus med omgivningar

Belönas som en av höjdpunkterna i projekt Å-staden. Byggnaden förvaltas av Örebro kommun. Ombyggnaden har ritats av Arkitekt Håkan Bjurström Clarus Arkitekter Örebro.

2005 – Grenadjären 12

Fastighet: Grenadjären 12.
Byggherre: Örebro Bostäder AB.
Arkitekt: SWECO FFNS Örebro, Arkitekt Jonas Kjellander.

2004 – Musikbyggnaden, Örebro universitet

Byggherre: Akademiska hus.
Arkitekt: Lund & Valentin AB Göteborg.

2003 – Källan 10

Renovering av Röda kvarn och nybyggnad av bostadshus mot Storgatan.
Byggherre: PEAB AB och nuvarande ägare Örebrobostäder.
Arkitekt: Lennart Carlsson, HUSPLAN arkitekter.

2002 – Tillbyggnad av Tullängsskolan

Fastighet: Förgyllaren 7. Tillbyggnad samt ändring av Tullängsskolan.
Byggherre: Örebro kommunfastigheter.
Arkitekt: Lennart Carlsson HUS och PLAN arkitekterna.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!