Byggnadspriset

Örebro kommuns byggnadspris delades ut för första gången 2001 i sin nuvarande form. Redan 1981 instiftade kommunen ett ombyggnadspris. Under arkitekturåret 2001 fick priset den bredare målgrupp det har idag, och kom att även omfatta nya byggnader och platser.

Vinnare av Byggnadspriset 2021

Vinnaren av 2021 års byggnadspris är Kulturkvarteret som rymmer bibliotek, kulturskola, bistro, multiscen och gymnasieskolans estetprogram.

Vinnaren presenterades vid en prisceremoni tisdagen den 21 december.

Motivering

Kulturkvarteret är Örebros nya mötesplats och utgör den sammanlänkande pusselbiten i ett kvarter fyllt av kultur. På platsen möts tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker; Konserthuset, Riksbanken och Kulturkvarteret. Den nya byggnaden knyter ihop bebyggelsen både innehållsmässigt och arkitektoniskt.

Byggnadens fasader reflekterar husen intill och vattnet i Svartån och på så vis stärks kopplingen till platsen. Inne i byggnaden omsluts besökaren av varma trämaterial och möter ett rikt innehåll för barn och vuxna. I Riksbankshuset har den tidigare bankhallen blivit konsthall och tillsammans med den nya byggnaden och Konserthuset har Örebro blivit rikare på upplevelser och på möten mellan människor.

Kulturkvarteret är därför en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2021!

Nominerade till Byggnadspriset 2021

I år nominerades fyra projekt till Örebro kommuns byggnadspris: Teaterplan, Kulturkvarteret, Fisktärnan 1, Sidensvansen 7.

Teaterplan

Teaterplan: Torgplats och ny teaterentré.

Ett av stadens bortglömda finrum har förädlats till ett vardagsrum med plats för många; barn, vuxna, teaterbesökare, busstrafikanter. Det har blivit en vacker plats både dag och natt som på en liten yta ger utrymme för att umgås, leka, vänta och vila. Och Örebro Teater har fått en attraktiv entré tillgänglig för alla.

Beställare: Örebro kommun. Länsgården (ombyggnad entré).
Arkitekt: Örebro kommun (torg). Arkitektur och Byggnadsvård (teaterentrén).

Kulturkvarteret

Kulturkvarteret: Bibliotek, kulturskola, scener och ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall.

I Kulturkvarteret, Örebros nya mötesplats och kulturella nav, finns tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker. Den nya byggnaden knyter ihop dem både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Fasaden reflekterar vattnet och husen intill. På insidan omsluts besökaren av det varma träet.

Den nya byggnadens och det ombyggda Riksbankshusets starka arkitektur gör platsen och staden upplevelsemässigt rikare.

Beställare: Örebroporten.
Arkitekt: Wingårdhs, White (ombyggnad).

Fisktärnan 1

Fisktärnan 1: Radhus, Norra Ormesta.

Ett radhusprojekt som är ett fint exempel på god vardagsarkitektur. Modernt men ändå anpassat till områdets lantliga karaktär. Robusta material och fina detaljer som ger en känsla av kvalitet och trivsel. En upprepning av några få husvolymer, men upplevs ändå som ett varierat kvarter som ger karaktär till stadsdelen.

Beställare: Innobo och Industritornet.
Arkitekt: Sweco Architects.

Sidensvansen 7

Sidensvansen 7: Hyreshus, Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan.

Ett omsorgsfullt gestaltat hyreshus som är ett lyckat tillägg tätt intill befintliga byggnader. En förtätning som bidrar med många bostäder och ger liv till gatorna omkring. Variationen i material och volymer gör att den höga och kompakta byggnadens skala bryts ner och att det finns ett släktskap med huset intill.

Beställare: Behrn Fastigheter.
Arkitekt: PE Projektengagemang.

Prisplakett Örebro kommuns byggnadspris

Priset

Örebro kommun vill bredda diskussionen om arkitekturen och samhällsbyggandet genom att lyfta fram goda exempel. Syftet är att stimulera byggandet av en estetiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.

Priset består av en bronsplatta utformad av konstnären Rune Nordström och utdelas till ett berömvärt byggnadsprojekt.

1982 instiftades Örebro kommuns ombyggnadspris med avsikt att visa på goda exempel på ombyggnadsprojekt.

Arkitekturåret 2001 följdes upp med en bred manifestation för god arkitektur, formgivning och design, ett samarbete mellan Örebro kommun och olika företag och institutioner i Örebro. Målsättningen var att öka förståelsen för god arkitektur och de estetiska värdenas betydelse för vår livsmiljö.

År 2001 beslutades att Byggnadsnämndens årliga pris skulle få ny bredare målgrupp. Ytterligare ett skäl att bredda kretsen av pristagare var att Plan- och bygglagen ändrades 1999 för att betona värdet av att byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt.

Byggnadsprisets avsikt

 • belöna goda resultat inom arkitektur och byggande
 • göra fastighetsägare och fastighetsförvaltare medvetna om och intresserade av god arkitektur
 • lyfta fram det offentliga byggandet som förebildligt
 • stimulera engagemanget för arkitektur
 • hålla fram goda exempel
 • stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad
 • följa upp och utvärdera den byggda miljön
 • bredda diskussionen om kvalitéerna i nutida arkitekturen och samhällsbyggande
 • stimulera byggsektorn till god gestaltning av den byggda miljön
 • skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.

Konstverk i staden, gatans miljö, parker med skulpturer, fastighetens målning och utsmyckning, trädgårdsplaneringens samspel med det byggda, kan också komma ifråga för belöning.

Byggnadsprisets vision

 • Konst och skönhet påverkar oss alla medvetet eller omedvetet.
 • Arkitektur är den konstart som är exponerad för flest människor.
 • Arkitektur vittnar om ambitioner, traditioner och värderingar som är förhärskande för sin tids kultur.
 • Lyfta fram stadens arkitektoniska kvalitéer och offentliga rummets estetiska utformning.
 • Människorna ger staden dess innehåll.
 • Öka människors delaktighet och ansvar för utformningen av närmiljön och samhällsutvecklingen i stort.
 • Hävda estetiska intressen gentemot ekonomiska.

Tidigare års vinnare

Mejeriområdet, 530 hyreslägenheter och 13 radhus i variationsrik arkitektur, gröna generösa gårdsmiljöer, vattendammar och ett lokalt centrum med levande stadsliv. Östra Bangatan/Dalbygatan.

Beställare: Husherren Fastigheter.
Arkitekt hyreslägenheter: Sweco.
Arkitekt radhus: Reierstam Arkitektur.

Motivering

Mejeriområdet har bytt funktion. Från storskalig mjölkproduktion till attraktiv boendemiljö med 530 hyreslägenheter och 13 radhus. Byggnaderna är utformade med stor arkitektonisk variation samtidigt som området upplevs som en helhet.

En generös innergård, tyst och bilfri, med en vattenspegel mellan husen, ger utrymme för lek och social samvaro. I hörnet av området finns det lokala centrumet med ett rikt innehåll och stadsliv som berikar staden runtomkring.

Mejeriområdet har utvecklats till en karaktärsfull och uppskattad del av Örebro och är en värdig vinnare av 2020 års Byggnadspris!

Bakgrund och fakta

Örebros mejeri avvecklades 2007. Mejeriverksamheten hade då pågått i mer än halvt sekel. Planeringen med att omvandla området till ett bostadsområde försvårades av de höga bullernivåerna från både Östra Bangatan och järnvägen. Lösningen blev sammanhängande byggnader för att stänga ute bullret i väster och friliggande byggnader mot villabebyggelsen österut.

Bebyggelsen uppfördes i etapper under åren 2015–2020. Idag när området är färdigbyggt ryms 530 hyreslägenheter och 13 radhus. Det finns också en förskola och ett lokalt centrum med en livsmedelsbutik, gym och flera andra verksamheter. Det gamla ostlagret är bevarat från mejeriverksamheten och fungerar idag som parkeringshus.

En stor del av parkeringsbehovet ryms dock i ett garage under kullen på gården och på markparkering och parkeringsdäck längs gatorna. Den stora sammanhängande innergården är därför fri från bilar. I mitten av gården finns en större vattendamm som sträcker sig mellan de tre punkthusen.

Fastighet: Ånsta 20:17, Sanatorieskogen 7A-7C.
Byggherre och entreprenör: KBB Fastigheter
Arkitekt och Sakkunnig kulturvärden, Arkitektur och Byggnadsvård, ansvarig arkitekt Ida Westergren

2018 års vinnare av byggnadspriset

Motivering

”Det nedlagda Sanatoriet från 1900-talets början har genom en omsorgsfull och varsam ombyggnad åter fått liv och förvandlats till ett bostadshus med en unik karaktär. Stadsarkitekten Magnus Dahlanders nationalromantiska institutionsbyggnad rymmer moderna lägenheter med fina boendekvaliteter och välanpassade tillägg.

De nya gårdshusen är karaktärsstarka inslag som bidrar till en genomtänkt helhetsmiljö kring Sanatoriebyggnaden. Ombyggnaden är ett lyckat exempel på att en 100 år gammal byggnad med stora kulturvärden genom medvetenhet och kreativitet kan förädlas till en attraktiv och alldeles unik boendemiljö.

Sanatoriet är därför en värdig pristagare av Örebro kommuns byggnadspris 2019.”

Ombyggnaden 2019

De tidigare vårdlokalerna om 3000 kvm har byggts om till 24 lägenheter om 2 och 4 r.o.k. som upplåts som hyresrätter. Salarna och korridorerna har blivit lägenhetsyta medan de ursprungliga trapphusen har bevarats. Tillgängligheten har lösts genom loftgångar och ett fristående trapphus med hiss mot gården. Vinden har inretts och nya takkupor ger ljusinsläpp.

Lägenheterna har fått nya balkonger med smidesräcken som är kopior av de balkonger som redan fanns på huset. I lägenheterna och trapphusen finns ursprungliga detaljer bevarade så som snickerier, fönsterbänkar och dörrar. Nya tillägg har anpassats till husets karaktär med hög kvalitet i material och utförande.

Förråd och miljöhus har utformats med en pumpstation från 1912 som förlaga och bidrar till att skapa en genomtänkt helhetsmiljö som inramning till Sanatoriebyggnaden.

Bakgrund

I skogen söder om Adolfsberg uppfördes ett sanatorium 1912. Den avlägsna platsen var vald för att passa vården av tuberkulospatienter. Lugnet i skogen, promenader i den friska luften och hälsosam mat var ett viktigt inslag i behandlingen. Även utformningen av byggnaden var viktig för patienterna; att ventilation och luftväxling i byggnaden var god och att solljus kom in i sjuksalarna.

På övre våningen fanns speciella öppna liggsalar där patienterna bäddades ner för att ligga och vila samtidigt som de fick frisk luft. Sanatoriet drevs av Örebro stad och hade 40 vårdplatser för tuberkulossjuka i hela länet. 1954 lades sanatoriet ned och landstinget tog över lokalerna. Nya mediciner gjorde att institutionsvård inte längre var nödvändig.

Sedan 1950-talet har olika verksamheter varit inrymda i byggnaden bland annat för vård, förskola och vandrarhem.

Byggnaden ritades av Magnus Dahlander som var stadsarkitekt i Örebro mellan 1899–1914. Arkitekturstilen är nationalromantik, en stil som är utmärkande både för Dahlander och tiden runt 1910 då arkitekturen var inspirerad av inhemska medeltida arkitektur och äldre svensk byggnadstradition.

Stilen kännetecknas av äkta material så som tegel och huggen natursten liksom brutna tegelklädda tak med takkupor. De robusta tegelfasaderna bryts upp av putsade burspråk och småspröjsade fönster i trä.

2018 – Epirocs kontorshus, kvarteret Signalen 8

Fastighet: Kv Signalen 8, Klerkgatan 21.
Byggherre: Epiroc.
Entreprenör: Tommy Allström Byggproduktion AB.
Arkitekt: White (byggnad), Sweco (inredning).

2018 hedersomnämnande – Renovering av kvarteret Tingshuset 13

Fastighet: Kv Tingshuset 13, Olaigatan 32A
Byggherre: Lindin Förvaltning
Arkitekt: Arcona Byggkonsult

2017 – Vårdboendet Trädgårdarna

Fastighet: Vårdboendet Trädgårdarna i Boglundsängen.
Byggherre: Örebro kommun/Skanska.
Arkitekt för byggnaden: Marge Arkitekter.
Arkitekt för trädgården: Land Arkitektur.

2016 – Kvarteret Kumminen 2, i Sörbyängen

Fastighet: Kv Kumminen 2, Pomeransgatan/Åbroddgatan i Sörbyängen.
Byggherre: Friendly Building AB.
Arkitekt: Street Monkey Architects AB.
Ägare: Brf Kumminen 2.

2015 – Novahuset

Fastighet: Novahuset, Örebro universitet
Byggherre: Örebroporten Fastigheter
Byggentreprenör: Byggtema
Hyresgäst: Örebro universitet
Arkitekt hus: Juul I Frost arkitekter
Arkitekt inredning: Tengbom

2014 – Idrottshuset

Fastighet: Idrottshuset, Nikolai 3:272
Byggherre: Örebroporten Fastigheter AB
Arkitekt: Clarus Arkitekter AB (om- och tillbyggnad)

2013 – Nybyggnaden av kvarteret Gulsippan

Fastighet: Kv Gulsippan 2.
Byggherre: JM / Brf Hertigen, Hertig Karls allé.
Arkitekt: Sweco architects.

2012 – Nybyggnaden av Södra Vattentornets kontorsbyggnad

Byggherre: Södra Vattentornet AB genom Jacob Strömberg.
Arkitekt: Studio A Arkitekter AB (fasadgestaltning), White arkitekter AB (byggnadsvolym, placering, planlösning).

2011 – Ombyggnaden av Vågen Gallerian

Fastighet: Vågen 12.
Byggherre: Alecta (fastighetsägare), Newsec (förvaltare).
Arkitekt: Sweco arkitekter.

2010 – Nybyggnaden av Victoriahuset, Kungsgatan 11–15

Byggherre: AB Carlsson & Åqvist.
Arkitekt: White Arkitekter.

2009 – Fastigheterna i Rosta centrum

Byggnaderna förvaltas av Örebrobostäder AB (ÖBO).
Centrumhusen ritades av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Arkitekt för renoveringen har varit arkitekt SAR/MSA Madeleine Gravell.

2008 – Fastigheten Tåhättan 1, Brf Bagaren, fd. Konsumbagaren

Byggnaderna förvaltas av Egeryds Fastigheter AB.
Byggnaderna har ritats av Mattias Rehn Roof Arkitekter.

2007 – Nybyggnaden av parhus vid Hovsta kyrka 1:4, Kyrkvägen 2 Lillån

Byggherre: Byggnaderna förvaltas av Axbergs församling.
Arkitekt: Byggnaderna har ritats av arkitekt Håkan Bjurström.

2006 – Naturens hus med omgivningar

Belönas som en av höjdpunkterna i projekt Å-staden. Byggnaden förvaltas av Örebro kommun. Ombyggnaden har ritats av Arkitekt Håkan Bjurström Clarus Arkitekter Örebro.

2005 – Grenadjären 12

Fastighet: Grenadjären 12.
Byggherre: Örebro Bostäder AB.
Arkitekt: SWECO FFNS Örebro, Arkitekt Jonas Kjellander.

2004 – Musikbyggnaden, Örebro universitet

Byggherre: Akademiska hus.
Arkitekt: Lund & Valentin AB Göteborg.

2003 – Källan 10

Renovering av Röda kvarn och nybyggnad av bostadshus mot Storgatan.
Byggherre: PEAB AB och nuvarande ägare Örebrobostäder.
Arkitekt: Lennart Carlsson, HUSPLAN arkitekter.

2002 – Tillbyggnad av Tullängsskolan

Fastighet: Förgyllaren 7. Tillbyggnad samt ändring av Tullängsskolan.
Byggherre: Örebro kommunfastigheter.
Arkitekt: Lennart Carlsson HUS och PLAN arkitekterna.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!