Snöröjning och halkbekämpning

Som trafikant i Örebro ska du kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när det har snöat. Alla cykelleder, större gator, vägar och gator med busstrafik är prioriterade vid snöröjning. Mindre gator, cykelvägar och gångbanor snöröjs därefter. Vi följer väderprognoser och står i beredskap dygnet runt.

Vissa trappor stängs av under vintern

Örebro kommun ansvarar för skötsel av många trappor. Att handskotta och halkbekämpa trappor är ett tungt arbete som tar mycket tid. Därför kommer vissa trappor att stängas av under vintern:

 • Trappor till parker som har andra gångvägar in till parken, exempelvis trapporna till Kvarnplatsen och Henry Allards park.
 • Stentrappor som går ner till Svartån, exempelvis vid soldäcket framför slottet och övriga trappor kring slottet.
 • Enstaka enkla trappor som få individer använder per dag.
 • Breda trappor med en ledstång i mitten kommer bara få ena sidan skottad och halkbekämpad, exempelvis trapporna vid Resecentrum, Olaitunneln, trappan från Storgatan till Åkullegatan samt Vasatrappan.

Våra vägar ska vara framkomliga inom tolv timmar efter avslutat snöfall

Vi påbörjar halkbekämpning och snöröjning på gång- och cykelbanor efter avslutat snöfall vid minst sju cm djup. På körbanor påbörjas halkbekämpning och snöröjning efter avslutat snöfall vid minst tio cm djup. Snöröjningen ska vara avslutad inom tolv timmar.

Vi har beredskap dygnet runt och arbetar med professionella instrument och samarbetspartners när vi planerar vilka insatser som ska göras.

Ibland påbörjar vi snöröjningen och halkbekämpningen lite tidigare eller senare än vanligt

Ibland beslutar vi att avvika från normala rutiner för att skapa en så trygg trafiksituation som möjligt för örebroarna. Normalt börjar vi snöröja efter att det slutat snöa, men om det snöar under en längre tid kan vi börja snöröjningen även innan det slutat snöa.

Om det är rusningstrafik väntar vi lite med snöröjningen för att underlätta framkomlig­heten för alla trafikanter. Vi väntar också ibland om väderprognoser visar att det ska komma mer snö det närmaste dygnet.

Om vägarna har 3–4 cm snömodd, så skrapar vi bort detta om det väntas kyla för att det inte ska bli is på gator och vägar.

Ansvar för vinterväghållningen

Örebro kommun ansvarar för vinterväghållningen på gator, cykelleder och torg inom tätorten Örebro och i Hovsta, Lillån, Vintrosa, Glanshammar, Mariebergs handels­område, Törsjö industriområde, Stora Mellösa och Odensbacken. Trafikverket eller vägföreningar ansvarar för övriga vägar och gator.

Felanmälan

Vi är tacksamma om du anmäler allvarligare fel. Däremot behöver du inte göra en felanmälan under tiden som det snöar. Då prioriterar vi att slutföra snöröjning och halkbekämpning. När arbetet med vinterväghållningen är färdigt gör vi en bedömning om vi behöver göra ytterligare kompletterande åtgärder.

Snöröjning

Gång- och cykelbanor

När det slutat snöa och fallit 3–5 centimeter snö vid ett och samma tillfälle, börjar vi med snöröjningen på alla större gång- och cykelbanor som leder in mot centrum. Alla övriga cykelvägar röjs när det fallit 5–7 cm snö vid ett och samma tillfälle.

Gator och vägar

När det slutat snöa och fallit 5–7 cm snö vid ett och samma tillfälle, börjar vi med snöröjningen på alla större gator och vägar, samt gator med busstrafik. Alla övriga gator och vägar snöröjs när det fallit 8–10 cm snö vid ett och samma tillfälle.

Snöröjning på natten

För medborgarnas säkerhet försöker vi att röja bort det mesta av snön på natten. Då är inte så många människor ute och därmed minskar risken för olyckor. Dessutom är vissa gator fria från bilar på ena sidan tack vare nattparkeringsförbud. Vi strävar efter att cykel- och gångvägar samt gator och vägar ska vara så fria från snö som möjligt på morgonen när många ger sig iväg hemifrån.

Snö kvar efter plogningen

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Snön blir ofta hårt packad eftersom vi väntar med snöröjning till ett visst snödjup. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is, inte vanliga snöplogar.

Bortforsling av snö

Vi forslar bort snö från Järntorget och stortorget samma dag som vi plogar dessa. Vi forslar även regelmässigt bort snö från andra platser i city. När kallare väder väntas försöker vi också ploga bort snömodd. Om det kommer stora mängder snö är vi ibland tvungna att forsla bort snö längs de mest trafikerade gatorna med mycket gångtrafik i ytterområden. I de fallen forslar vi som regel bara bort snö på en sida av gatan.

Halkbekämpning

Vi börjar halkbekämpa så fort det börjar snöa eller när det finns risk för halka. När det är halt prioriterar vi alla större gator, vägar, gång- och cykelleder, gator med busstrafik samt en del gångytor, som till exempel trappor och torg.

Så här halkbekämpar vi:

 • Prioriterade vägar och större gator halkbekämpas med salt.
 • Lokalgator, gång- och cykelvägar samt gångytor halkbekämpas med sand/makadam.
 • Längs huvudcykelstråken kör vi sopsaltmaskiner där det är möjligt. Först borstar maskinen bort snön och sedan sprider den en saltlösning.

Cykelleder och huvudcykelstråk

Sopsaltning används när temperaturen ligger ungefär mellan 0–7 minusgrader och det finns risk för halka samt på gång- och cykelbanor. Sopsaltmaskinen sopar först ren gång- och cykelbanan från snö och slask. Sedan sprider den ut en saltlösning. Saltet är upplöst i vatten vilket gör att mängden salt är mindre jämfört med vanlig saltning.

Vi har använt sopsaltning under några år för att skapa bättre framkomlighet och säkerhet för fotgängare och cyklister vintertid. Sopsaltning används endast längs med huvudcykelstråken.

Det kan skilja flera grader i temperatur på ytan på gatan jämfört med i luften. Det innebär att det kan vara is på marken men plusgrader i luften. Är det kallare än minus 7 grader fungerar inte sopsaltning, då sandar vi istället. Detsamma gäller om gatan är täckt med is med vatten ovanpå.

Tänk på att det fortfarande kan vara halt på vissa ställen längs de sopsaltade stråken, till exempel på:

 • brunnslock
 • skadad eller ojämn asfalt/mark
 • plattsättning
 • vägmarkeringar
 • där huvudcykelstråken korsar eller ansluter till osaltade gång- och cykelbanor.

Fastighets- och villaägarens ansvar

Det är alltid du som fastighetsägare eller villaägare som ansvarar för att skotta, sanda och sopa trottoarer, gångbanor eller annan yta som finns närmast din fastighet och som används för gångtrafik utanför din fastighet. Det är också ditt ansvar att skotta fram brevlådan och dina sopkärl, så att det går att komma fram till dem. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan.

Man får räkna med snövallar vid sin fastighet efter att plogbilen varit i området. Skotta därför efter att plogbilen kört i området.

Om du av någon anledning inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför din fastighet eller villa på egen hand är det ändå ditt ansvarar att det blir gjort. Du kan till exempel hyra en privat aktör som sköter det åt dig, det finns flera företag som erbjuder denna typ av tjänster.

Om olycksfall inträffar på grund av att snöröjning och halkbekämpning inte skötts ordentligt kan du som fastighetsägare eller villaägare bli skadeståndsskyldig.

För att vi ska kunna sanda och snöröja på gatan är det viktigt att vi kommer fram med våra stora fordon. Var noga med att parkera rätt och tänk på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler på din gata, exempelvis förbud att stanna, datumparkering och nattparkeringsförbud.

Om du har garage eller uppfart underlättar du för oss om du parkerar där.

I möjligaste mån försöker vi hålla uppfarterna rena från snö när vi plogar gator och vägar, men snövallar kan ändå uppstå och det ansvarar du som fastighetsägare eller villaägare för att ta bort.

Du som fastighetsägare ansvarar för halkbekämpning av din trottoar eller annan yta som finns närmast din fastighet och som används för gångtrafik.

Om du bor längs en starkt trafikerad gata kan det hända att plogbilen lägger över snö från ena sidan av gatan till den andra sidan. På så sätt blir den ena trottoaren fri från snövall. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att trottoaren utan snövall sandas.

Hämta gratis sand för halkbekämpning

Under vintern kan du hämta gratis sand på kommunens återvinningscentraler. Max 50 liter per person gäller.

Du som fastighetsägare ansvarar också för att skotta på tak och se till att farliga istappar tas bort. Om det behövs en skylift vid arbetet ska du ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) och markupplåtelse hos Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: