Solceller, solpaneler och solfångare

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på ditt hus eller direkt på marken.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov när de installeras på byggnader inom detaljplanerat område. Det krävs bygglov om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Det krävs också bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Det kan också kräva bygglov för att sätta upp fristående solenergianläggningar på mark.

Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas

Mer om startbesked och slutbesked.

Solfångare eller solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan också kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

För att avgöra om en montering av en solenergianläggning kräver bygglov måste en bedömning göras i varje enskilt fall om anläggningen innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Så ställ alltid frågan till kommunen för att vara på den säkra sidan.

I vissa fall kan solfångare eller solcellspaneler som monteras på en ställning kräva bygglov. Beroende på hur stor och hög anläggningen är kan den betraktas som en byggnad och därför kräva bygglov.

Fråga oss om du behöver bygglov

För att avgöra om en installation av en solenergianläggning kräver bygglov måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Om den kräver bygglov beror på flera olika saker, till exempel på vilken byggnad solcellerna ska monteras, vart byggnaden ligger, hur stor anläggningen är och hur anläggningen ser ut.

Vi hjälper dig gärna med bedömningen om bygglov krävs eller inte. Det är alltid bäst att fråga innan du installerar anläggningen. Du kan ställa frågan via våra frågeformulär som du når via länkarna nedan.

Bygglov krävs

I följande fall behöver du ansöka om bygglov:

 • Om det i detaljplanen eller områdesbestämmelser står att bygglov krävs.
 • Om anläggningen ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.
 • Om anläggningen påverkar byggnadens utseende, t.ex. färg, fasad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens utseende på andra sätt påverkas väsentligt.
 • Om anläggningen ska monteras på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt.
 • Om anläggningen ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Om det är en fristående anläggning och den är att betrakta som en byggnad.

Anmälan krävs

Även om du inte behöver ansöka om bygglov kan du i vissa fall behöva göra en anmälan. Kravet på anmälan gäller:

 • Om anläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • Om anläggningen påverkar brandskyddet i byggnaden.

Bygglov krävs inte

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Det finns också andra undantag för lovplikten för solceller, i följande fall behöver du inte ansöka om bygglov:

 • Om anläggningen ska monteras på en byggnad som ligger utanför detaljplanerat område och det inte finns områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.
 • Om det är en fristående anläggning på marken och anläggningen inte är så stor att den kan ses som en egen byggnad.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vilka förutsättningar du har att producera el och värme med hjälp av solen

Solkartan över Örebro visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har för att med hjälp av solen producera el eller värme.

Solkartan över Örebro

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område eller områdesbestämmelser för din fastighet.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan om din anläggning är bygglovspliktig. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

I normalfallet behövs inte kontrollansvarig för en solenergianläggning.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

I tabellen ser du kostnaderna för ansökan om bygglov för solceller, solpaneler eller solfångare på ett en- eller tvåbostadshus.

Kostnader

Planenligt:

6 875 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

9 375 kr

Hur lång tid tar det?

Ansökan om bygglov

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Anmälan

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 4 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 4 veckor, alltså 8 veckor totalt.

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det ska gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att Bygg- och miljönämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för ditt bygg- eller renoveringsprojekt är du välkommen att kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter. Skicka gärna ett mejl med din fråga så skickas det vidare till ansvarig handläggare.

Senast uppdaterad:
Publicerad: