Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Däremot måste du i de flesta fall göra en anmälan och ha ett startbesked innan du får börja bygga.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

I de flesta fall behöver du inte bygglov för att få utföra attefallsåtgärder, däremot behöver du ett startbesked innan du börjar bygga. Att göra en anmälan för att få ett startbesked är en liknande process som att söka bygglov.

Här kan du läsa mer hur processen för byggåtgärder som kräver anmälan går till.

När ditt bygge är klart behöver du i de flesta fall även ett slutbesked innan du får börja använda ditt nya bygge. På startbeskedet står det om du behöver ett slutbesked eller ej.

Attefalls­åtgärder som kräver anmälan

Ett attefallshus kan byggas på två sätt, antingen som en komplementbyggnad eller som ett komplementbostadshus.

Med komplementbyggnad menas till exempel garage, förråd, växthus, gäststuga, vedbod eller dylikt.

Ett komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Byggnaden kan vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus.

Att uppfylla för att byggnationen ska kunna ses som Attefallshus:

 • Attefallshuset måste ligga i omedelbar närhet till ett en– eller tvåbostadshus.
 • Du kan bygga ett eller flera och den totala byggnadsarean får vara högst 30 m².
 • Den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter.
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om byggnaden placeras närmre tomtgräns måste granne lämna sitt medgivande.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera din komplementbyggnad eller ditt komplementbostadshus närmare den gränsen än 4,5 meter.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus (självständig bostad) ska den uppfylla de krav som ställs på ett enbostadshus. Byggnaden ska ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad, exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker.

Den ska också vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse– eller orienteringsförmåga.

Därför behöver du redovisa fler handlingar än för en komplementbyggnad. Det kan i vissa fall vara så att byggnationen kan kräva en kontrollansvarig och ett tekniskt samråd innan startbesked kan ges.

Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en takkupa ska räknas som en attefallsåtgärd:

 • Får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Att det enligt detaljplanen inte krävs bygglov för takkupor.

Högst två kupor totalt

Du får bygga högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Finns det redan en takkupa så får du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel.

Anmälan och bygglov kan behövas i vissa fall

Anmälan behövs om bygget av takkupan innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Eftersom att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs innebär detta att de flesta takkupor behöver anmälan och startbesked.

Bygglov behövs om bygget av takkupan innebär att ingrepp i takets bärande konstruktion (exempelvis takstolar och balkar) görs. Bestämmelsen innebär att takkuporna måste vara små för att du varken ska behöva göra en anmälan eller söka bygglov.

Ditt ansvar

Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav oavsett om åtgärden behöver anmälan och/eller bygglov.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas. Åtgärden är anmälanpliktig.

Men om du vill göra yttre ändringar (exempelvis sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr) i samband med inredning av ytterligare en bostad så behöver du söka bygglov.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Attefallsåtgärder som kräver bygglov

Om du bor i ett område eller i en byggnad som är kulturhistoriskt värdefullt och vill utföra en attefallsåtgärd måste du alltid söka bygglov. Är du osäker vad som gäller i ditt fall är du välkommen att kontakta oss.

Attefallsåtgärder som inte kräver varken anmälan eller bygglov

Om fastigheten är ett en– eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Byggnaden är en komplementbyggnad och inte ett komplementbostadshus (komplementbostadshus är alltid anmälanspliktiga).
 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Byggnaden är fristående.
 • Byggnaden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Byggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Bygga attefallsåtgärd samtidigt som bygge av nytt bostadshus

Om du bygger ett nytt en- eller tvåbostadshus och under processen upptäcker att du vill bygga en attefallsbyggnad måste du vänta med att skicka din anmälan tills du har fått slutbesked på huvudbyggnaden.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan för Attefallsåtgärder. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig behövs oftast inte för attefallsåtgärder. Undantaget är lösvirkesbyggda komplementbostadshus som kräver en kontrollansvarig.

Vad behöver jag skicka in?

Beroende på hur byggnaden ska användas kan du också behöva skicka in:

 • Energiberäkning.
 • Tillgängligheten till byggnaden.
 • Konstruktionshandlingar och dimensioneringsintyg.
 • Anmälan om enskilt avlopp.
 • Ventilationshandlingar.
 • VA-handlingar.

Om du är osäker på vilka handlingar som behövs för just ditt bygge är du välkommen att kontakta oss.

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Att få ett startbesked för en Attefallsåtgärd kostar vanligtvis mellan 5 625 kr och 6 875 kr beroende på åtgärd.

Vid mer komplicerade byggen krävs tekniskt samråd men detta är ovanligt vid attefallsåtgärder. Krävs tekniskt samråd blir kostnaden högre. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.

Attefallshus

Utan tekniskt samråd:

6 875 kr

Med tekniskt samråd:

13 125 kr

Attefallbostadshus

Utan tekniskt samråd:

6 875 kr

Med tekniskt samråd:

14 375 kr

Attefallstillbyggnad

Utan tekniskt samråd:

5 625 kr

Med tekniskt samråd:

13 125 kr

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det ska gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

Detta gäller för Attefallshus, läs mer på Boverket.

Tänk på att när du fått startbesked måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du göra en ny anmälan.

Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker eller om bygglov eller gör en anmälan.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?