Vattenskyddsområde Svartån

Det råvatten som efter behandling blir Örebros dricksvatten hämtas från Svartån. I dag är cirka 120 000 invånare beroende av att vattnet håller en bra kvalitet. För att skydda dricksvattnet nu och för framtida generationer har Örebro kommun tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde.

Svartåns vatten kommer från ett stort område som avvattnas av en mängd åar och vattendrag, ett så kallat avrinningsområde. Vad som händer i området påverkar det vatten som vi använder som råvatten till dricksvatten. För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten.

Det är Örebro kommuns ansvar att förse invånarna med dricksvatten och att skydda det.

Vad innebär ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett av länsstyrelsen inrättat geografiskt område till skydd för en vattentäkt. Ett vattenskyddsområde betyder att det finns föreskrifter för verksamhet som riskerar att förorena vattnet. Föreskrifterna gäller både privatpersoner och verksamheter (det kan till exempel handla om hantering av brandfarliga vätskor och spridning av bekämpningsmedel). Inom ett vattenskyddsområde begränsas till exempel användning av kemikalier, hantering av petroleumprodukter, utsläpp av avloppsvatten, båttrafik och täktverksamhet.

Läs även om arbete inom vattenskyddsområde

Varför behövs ett vattenskyddsområde?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Örebro har ingen reservvattentäkt och därför är det extra viktigt att skydda Svartåns vatten. Ett vattenskyddsområde skyddar vattnet mot akuta och långsiktiga förändringar.

Varför har det tagit lång tid att få fram ett förslag till vattenskyddsområde?

Arbetet med att ta fram förslag till vattenskyddsområde har dragit ut på tiden då det varit svårt att enas kring skyddsnivån i förslaget.

Vad händer nu?

Efter att förslaget antagits i Kommunfullmäktige går det vidare till Länsstyrelsen Örebro län, som kan besluta om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen inleder en process som bland annat innebär samråd med de som berörs av vattenskyddsområdet. Då finns möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

När ett vattenskyddsområde har upprättats sätts skyltar upp längs vägarna som informerar om vattenskyddsområdet. Detta är viktigt för att uppmärksamma inblandade vid exempelvis en trafikolycka på att snabba åtgärder behövs om bensin eller olja läcker ut.

Omfattning

Av kartorna och dokumenten nedan framgår omfattningen av det föreslagna vattenskyddsområdet.

Karta över vattenskyddsområde Svartån

Klicka på bilden för att se den i större format

Senast uppdaterad: 17 september 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?