Vattenskyddsområde Svartån

Det råvatten som efter behandling blir Örebros dricksvatten hämtas från Svartån. I dag är cirka 120 000 invånare beroende av att vattnet håller en bra kvalitet. För att skydda dricksvattnet nu och för framtida generationer arbetar Örebro kommun med att skapa ett vattenskyddsområde för råvattenintaget.

Svartåns vatten kommer från ett stort område som avvattnas av en mängd åar och vattendrag, ett så kallat avrinningsområde. Vad som händer i avrinningsområdet påverkar det vatten som vi använder som råvatten till dricksvatten. Det är Örebro kommuns ansvar att förse invånarna med dricksvatten och att skydda vattnet från föroreningar.

Vad innebär ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett inrättat geografiskt område till skydd för en vattentäkt. I ett vattenskyddsområde finns det föreskrifter gällande verksamheter som riskerar att förorena vattnet. Föreskrifterna gäller både för privatpersoner och för verksamheter. Inom ett vattenskyddsområde begränsas till exempel användning av kemikalier, hantering av petroleumprodukter, utsläpp av avloppsvatten, båttrafik och täktverksamhet

Läs även om arbete inom vattenskyddsområde

Varför behövs ett vattenskyddsområde?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Örebro har ingen reservvattentäkt och därför är det extra viktigt att skydda Svartåns vatten. Ett vattenskyddsområde skyddar vattnet mot hot och föroreningar både i nutid och i framtiden.

Hur arbetar Örebro kommun med frågan?

Örebro kommun arbetar med att ta fram ett förslag till vattenskyddsområde som sedan ska presenteras för Länsstyrelsen. Länsstyrelsen inleder därefter en process som bland annat innebär samråd med de som berörs av vattenskyddsområdet. Då finns möjlighet att komma med synpunkter på förslaget innan Länsstyrelsen fattar ett beslut om inrättande av vattenskyddsområde

Senast uppdaterad: 3 april 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?