Uppsatsstipendium från Örebro kommun

Som student vid Örebro universitet kan du söka uppsatsstipendium från Örebro kommun. Diskutera möjliga upplägg med din handledare.

Uppehåll för utvärdering

Kommunens uppsatsstipendium har uppehåll för utvärdering.

Ansökan och förutsättningar

För att kunna söka stipendium krävs att du skrivit en godkänd C- eller D-uppsats/examensarbete på grund- eller avancerad nivå med koppling till Örebro kommuns verksamhet.

Uppsatsen ska vara till nytta för kommunen. Det kan handla om

  • handfasta råd för verksamheten
  • kritisk granskning av verksamheten
  • omvärldsförändringar som exempelvis miljömässiga, sociala och ekonomiska förändringar som påverkar eller i vissa fall kan påverka kommunens agerande eller roll i förhållande till framväxten av en ny företeelse.

Det kan vara både uppsatser om kommunen och uppsatser som är av vikt för kommunens utveckling inom en avgränsad verksamhet, internt i kommunen eller externt.

Uppsatsen ska ge ny kunskap eller öka förståelsen för något område genom att ge en god överblick av kunskapsläget eller en god beskrivning av samband mellan företeelser som var för sig är kända. I kommunens bedömning ingår även om uppsatsen berör brukarnyttan samt om den belyst perspektiven för hållbar utveckling.

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling fastställer stipendiets storlek

Det högsta beloppet per stipendium är 25 000 kronor. Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling (ksu) fastställer årligen stipendiernas storlek utifrån hur man bedömt uppsatserna. Om de inlämnade uppsatserna inte uppfyller kriterierna kan ksu besluta att inte dela ut något stipendium.

Kommunen förbehåller sig rätten att kopiera och att använda resultatet av uppsatser som belönas med stipendium.

Beslut

Under oktober–november beslutar Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt vilka uppsatser som valts ut. I januari året efter delas stipendierna ut av Kommunfullmäktige.

Här kan du ta del av belönade uppsatser

2020

2019

2018

2017

2016

Examens- och uppsatsarbete

Örebro kommun antog den 26 mars 2007, en viljeförklaring för samverkan med Örebro universitet.

En del i denna viljeförklaring handlar om att bereda studenter som är i slutet av sin utbildning, möjlighet att göra examens- och uppsatsarbete samt praktik inom kommunens verksamheter.

En annan del handlar om att ta vara på och utveckla talanger, idéer och innovationer. För att fånga upp idéer till kommunal utveckling anslår Kommunstyrelsen 50 000 kronor årligen till uppsatsstipendier som studenter vid Örebro universitet kan söka för uppsatser på C- och D-nivå.

Uppsatserna ska behandla frågor som bedöms nyttiga och innovativa för den kommunala verksamheten.

Uppsatsen eller examensarbetet kan beröra samhällsvetenskapliga eller tekniska/naturvetenskapliga frågor, exempelvis miljöfrågor, pedagogik eller socialmedicin.

Den kan även behandla mer allmänna frågor som exempelvis kommunal utveckling, styrning och ledning, eller utveckling för delaktighet och demokratisk förankring.

Senast uppdaterad:

Publicerad: