Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett bidrag till dig som yrkesverksam bildkonstnär som har en ateljé för din konstnärliga verksamhet. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma bildkonstnärer som är verksamma i Örebro och på så sätt bidra till att utveckla stadens kulturliv. Här finns information om ansökan, villkor, kriterier och regler för dig som vill söka bidraget.

Ansök om ateljéstöd

Ansökan ska vara inskickad senast 15 februari. Du ansöker via e-tjänsten eller blankett. När du kan ansöka om ateljéstöd finns en länk till e-tjänsten här på sidan.

Beslut meddelas till den e-postadress som har uppgetts i ansökan.

Hela stödbeloppet utbetalas vid ett tillfälle under våren.

 • Ritningar (om du har ateljé hemma) eller kopia på hyreskontraktet (om du hyr ateljé).
 • Personbevis från Skatteverket med ändamål och adress.
 • Kopia på förstahandsavtalet (samt eventuellt andrahandsavtalet) som ska stå i den sökandes namn.
 • Kopia på senaste hyresavin.

Information till konstnärer som hyr sin ateljé av en ateljéförening

Konstnärer som är hyr sin ateljé av en förening/ateljéförening och har ett andrahandsavtal med föreningen ska förutom de fyra punkterna ovan också lämna:

 • En representant för föreningen lämnar en tabell/uträkning där man har räknat bort kostnad för yta som ej används till ateljé, exempelvis galleriyta eller butiksyta och sammanställer alla konstnärers enskilda hyror (om det finns konstnärer som ej söker ateljéstöd, skriv då ej ut deras namn).
 • Hyresavin från hyresvärden till ateljéföreningen.
 • En hyresavi från ateljéföreningen till sökande konstnär alternativt ett bankkontoutdrag på den senast betalda hyran till ateljéföreningen.

Ibland sker vakanser i ateljéföreningarnas hyrda utrymmen. Då kan en ökad kostnad läggas på konstnärernas hyra i ateljéföreningen. Vi räknar ej med denna ökade kostnad utan utgår endast från kostnaden på hyresavtalet (inkl. indexuppräkning).

Villkor, regler och kriterier för stödet

 • Sökanden ska vara mantalsskriven i Örebro kommun.
 • Ateljén ska vara belägen i Örebro kommun.
 • Om ateljén hyrs i andra hand ska vidareuthyrningen vara godkänd av fastighetsägaren.
 • Sökanden är skyldig att utan uppmaning anmäla eventuella förändringar.
 • Om du har beviljats ateljéstöd och vill hyra ut i andra hand ska du meddela detta. Ateljéstödet kommer att dras in för de månader som du hyr ut din ateljé.
 • Utställningar och uppdrag som ägt rum i samband med utbildning kvalificeras inte.
 • Moms inkluderas inte i den bidragsgrundande hyran.
 • Övriga kostnader som vatten och el som inte är inkluderat i hyran räknas inte i den bidragsgrundande hyran.
 • Har sökande konstnär varit förhindrad från att arbeta på grund av föräldraledighet eller sjukdom på heltid i minst sex månader, bedöms den yrkesverksamhet upp till tre år som föregick den överhoppningsbara tiden.

  Exempelvis: Sökande konstnär söker stöd för 2021. Under hela 2019 var konstnären föräldraledig på heltid. Urvalsgruppen bedömer yrkesverksamheten på tre år tillbaka i tiden (2020 – 2018) samt ett år tillbaka i tiden (2017) för den överhoppningsbara tiden (föräldraledigheten). Uppgifterna ska kunna styrkas.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in handlingar från sökande konstnär som styrker ansökan.
 • Om stödet har utbetalats på felaktiga uppgifter kan det komma att återkrävas baserat på tre år tillbaka.
 • Om förutsättningarna förändras som exempelvis flytt till annan kommun, uppsagd ateljé eller på annat sätt inte uppfyller villkoren för stödet dras stödet in. Återbetalningskrav på redan utbetald del kan komma att ställas.
 • Ateljéstödet bedöms på yrkesverksamhet tre år tillbaka i tiden räknat från årsskiftet som föregår ansökningstillfället.
 • Ansökan ska ske genom anvisat formulär. Ansökningar som inte sker genom anvisat formulär kommer att avvisas och inte behandlas.

Regler för förhyrda ateljéer

Stödet betalas ut förutsatt att lokalen är förhyrd och endast används till ateljé för sökande konstnär; stödet är personligt. För ateljéer med bostadsstandard kan stöd inte sökas. Delas lokalen med annan konstnär söks stödet för respektive del av hyran. Del av lokalen som används av annan person eller för annat ändamål får inte räknas in i bidragsgrundande hyra.

Regler för ateljéer i anslutning till hemmen

Stöd som är personligt betalas ut förutsatt att lokalen endast används som ateljé för sökande konstnär. Lokalen måste vara tydligt avskild från den övriga bostadsytan och vara beskaffad så att den är med hänsyn till läge, inredning eller användning inte alls eller högst obetydligt kan användas som bostad.

Endast en del av ett rum kan alltså inte definieras som ateljé. Stödet går inte att kombinera med någon annan form av lokalsubvention.

För att få stöd måste du vara yrkesverksam konstnär och ha relevant högskoleutbildning avslutad de tre senaste åren innan ansökan, alternativt dokumenterad yrkesverksamhet baserad på de tre senaste åren.

Alternativ ett för att bli berättigad ateljéstöd

Examen från konsthögskola de tre senaste åren. Gäller kandidatexamen eller högre examen. Gäller även motsvarande examen från lärosäten utanför Sverige. Om du uppfyller det här kriterier behöver du inte uppfylla de andra kriterierna gällande yrkesmeriter.

Alternativ två för att bli berättigad ateljéstöd

Dokumenterad yrkesverksamhet de tre senaste åren. Yrkesverksamheten bedöms utifrån en kombination av följande kriterier.

Kriterier

Du ska uppfylla tre av nedanstående kriterier för att kunna beviljas ateljéstöd:

 1. Eftergymnasial konstutbildning. Tvåårig förberedande konstskola eller ett projektår på en konsthögskola de tre senaste åren räknas som ett av tre kriterier som behöver uppfyllas för att erhålla stöd.
 2. Separatutställning. För att uppfylla detta kriterium behöver du ha gjort en separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller utställning av arrangör vars huvudsyfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet inom konstfältet.

  Utställning ska vara genomförd i sammanhang där urvalet gjorts av professionell sakkunnig inom konstfältet.

  Om två personer arbetar på en gemensam utställning anses det som en separatutställning. Konstföreningar vars främsta syfte är att ställa ut godkänns. Utställning i egen regi anses inte uppfylla kriterier.
 3. Grupp- eller temautställning. För att uppfylla detta kriterium behöver du ha gjort en grupp- eller temautställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller utställning av arrangör vars huvudsyfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet inom konstfältet.

  Utställningen ska vara genomförd i sammanhang där urvalet har gjort av professionell sakkunnig inom konstfältet. Konstföreningar vars främsta syfte att ställa ut godkänns. Utställning i egen regi anses inte uppfylla kriteriet.
 4. Tilldelats skiss- och utsmyckningsuppdrag eller pris i tävlingssammanhang. Uppdragen ska berättigas till individuell visningsersättning.
 5. Förvärvad till samling. Förvärvandet ska vara berättigad till individuell visningsersättning, se punkt 4.
 6. Tilldelad konstnärsstipendium av stat, region, kommun eller annat erkänt nationellt konstnärsstipendium. Även Artist in residence uppfyller kriteriet. Likaså motsvarande internationella konstnärsstipendium.
 7. Deltagit i jurybedömd konstutställning där urvalet gjorts av professionell sakkunnig inom konstfältet. Exempelvis nationella och regionala konstsalonger, OPENART, andra ”open call” – utställningar.
 8. Uppdrag eller verksamhet som baserar sig på ditt konstnärskap. Kriteriet innefattar tillfälliga uppdrag i projektform och annorlunda arbetssätt som inte ryms i ovanstående kriteriet. Här inryms även stora uppdrag som tagit mycket tid i anspråk. Uppdragen och projekten ska ha beställts av professionell sakkunnig inom konstfältet.

  Här kan du även skriva om du har flertal separat-, grupp, eller jurybedömda utställningar eller utsmyckningsuppdrag, i den omfattning som har påverkat möjligheten att uppfylla ett kriterium. Notera att det måste handla om olika utställningar, ej samma utställning som köps in av flera utställare.

  Utställning och/eller utsmyckningsuppdrag som redan har redovisats under punkt 2,3,4 och 7 kan inte åberopas under denna punkt.

  Alla uppdrag som du uppger under punkt 8 måste beskrivas och motiveras och vid behöv dokumenteras väl. Urvalsgruppen kan begära in dokument som bekräftar din ansökan.

  Ej giltiga uppdrag är exempelvis uppdrag man givit sig själv som exempelvis utställningar i egen regi, långsiktiga pedagogiska uppdrag där konstnärer ansvarar för att elever ska uppfylla alla delar i en läroplan.

  Notera att punkt 8 uppfyller ett kriterium oavsett hur många uppdrag som redovisas under punkten.

Stödet beräknas enligt modellen (kvm ytan x 350–6 000 kronor) x 0,75 = stöd (max 15 500 kronor) för de med ateljéer i anslutning till bostaden.

För de med förhyrda ateljéer gäller beräkningsmodellen (hyr – 6 000 kronor) x 0,75 = stöd (max 15 500 kronor).

Konstnärens egen kostnad är alltid 6 000 kronor. 75 % av resterande hyra utgörs av stöd max 15 500 kronor.

Urvalet görs av en referensgrupp

Representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen och en person utanför kommunens organisation med relevant kompetens, främst inom bildkonst, gör urvalet av de ansökningar som kommer in. Två professionella konstnärer kompletterar gruppen med en rådgivande funktion.

Näringsbidrag

Enligt inkomstskattelagen 29 kap. 5§ skall ett näringsbidrag tas upp om det används för en utgift som skall dras av. Detta betyder att för en konstnär som bedriver näringsverksamhet föreligger rätt till avdrag för hyra av ateljé/studio. Av detta följer om man erhåller bidrag så blir detta bidrag skattepliktigt i den bedrivna verksamheten.

Detta gäller för aktiebolag, enskild firma samt privatperson. Förvaltningen lämnar inkomstuppgifter till Skatteverket och kopia till de som beviljats ateljéstöd.

Ateljéstödet kan påverka SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och PGI (pensionsgrundande inkomst) då det ska redovisas i konstnärernas näringsverksamhet. Detta gäller dock inte för aktiebolag. Ateljéstödet ska reducera ev. hyreskostnad i näringsverksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: