På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Vägtrafikbuller, bidrag för åtgärder

Om du är ägare till en bostadsfastighet på en hårt trafikerad kommunal gata kan du ansöka om bidrag för fönsteråtgärder.

Bidrag för åtgärder på bostadsfönster

Bidrag ges för bostäder där ljudnivån inomhus är hög och där fönstren inte har bra ljudisolerande egenskaper. Bidrag kommer under åren 2014–2020 att lämnas till bostadsfastigheter som exponeras för 60 dBA eller mer räknat som dygnsmedelvärde. Kommunen står för 90 procent av åtgärdskostnaderna upp till vissa maxbelopp. Bidrag kan utbetalas under förutsättning att det finns kvar medel för detta i kommunens budget för bullerskyddsåtgärder.

Med förbättrade fönster får boende i fastigheten en bättre ljudmiljö. Dessutom förbättras normalt fastighetens värmeisolering, vilket är positivt ur såväl klimatsynpunkt som ekonomisk synvinkel.

Här hittar du mer information om energiåtgärder för fönster

Rätt till bidrag

Bidrag beviljas under förutsättning att samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:

 • Ljudnivån vid fasad ska uppgå till minst 60 dBA räknat som dygnsmedelvärde.
 • Inomhusnivån uppgår till minst 33 dBA räknat som dygnsmedelvärde.
 • Bostaden är byggd före 1997.

Storlek på bidraget

Örebro kommun står för 90 procent av kostnaden upp till ett takbelopp på 4 000 kr per kvadratmeter. Du kan även få tillägg för luftdon på 500 kr per rum.

Bidrag lämnas för fönster till sovrum, vardagsrum och kök. Fönsterytan räknas inklusive karm.

Krav på åtgärder

Bidraget utbetalas under förutsättning att fönstrens och väggens ljudreducerande förmåga mot trafikbuller förbättras så att ekvivalent ljudnivå inomhus per dygn uppgår till högst 30 dBA. Ett krav är att åtgärderna är förenliga med plan- och bygglagens varsamhetskrav.

Ljudmätningar

Fastighetsägaren ansvarar för att ljudmätningar genomförs av den konsult som Tekniska förvaltningen anvisar.

Vi bekostar följande mätningar

 • En kvalificeringsmätning, mätning av fasadens dämpning innan åtgärd.
 • En provmontagemätning för att fastställa att den valda metoden håller tillräcklig ljuddämpning.
 • En omgång kontrollmätningar som utförs i minst en tredjedel av boningsrummen.

Fastighetsägaren bekostar mätningarna (genom reducerat bidrag eller fakturering)

 • Om Tekniska förvaltningens ljudmätningskonsult inte har tillträde till lägenheter trots överenskommelse med fastighetsägaren eller dess ombud.
 • Vid omkontrollmätningar av ej godkända kontrollmätningar.
 • Då påbörjade åtgärder inte fullföljs.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar själv för:

 • Upphandling/val av fönsterentreprenör.
 • Åtgärdernas genomförande.
 • Samtliga bygg- och konstruktionsbesiktningar.
 • Att ventilation i fastigheten fungerar även efter att fönsteråtgärderna genomförts. Bidrag för luftdon kan inte sökas i efterhand om det skulle visa sig att ventilationen försämrats.
 • Att den uppnådda fasaddämpningen efter åtgärd inte försämras i framtiden.
 • Kontakta Stadsbyggnad för att kontrollera om åtgärden kräver bygglov.

Tekniska förvaltningen kontrollerar endast åtgärderna ur bullerreduceringssynpunkt.

Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen är ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende, till exempel fönsterbyten, bygglovspliktiga. Det gäller om fönstrets material, dimensioner eller indelning ändras. Särskild hänsyn ska tas om det är fråga om en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Åtgärderna ska också vara utförda på ett byggnadstekniskt och stadsbildsmässigt godtagbart sätt.

All bebyggelse omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav. Är byggnaden eller bebyggelsemiljön utpekad som särskilt värdefull omfattas den även av förvanskningsförbud. Varsamhet handlar om att ta tillvara byggnadens positiva egenskaper och låta byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkt för förändringar. Förvanskningsförbudet är inget förändringsförbud. Det är de värden som gör att byggnaden har ett kulturvärde som är skyddade.

Bulleråtgärder och varsamhet

Ett fönsterbyte kan ändra husets utseende och karaktär men också påverka stadsbilden. Vid buller- och energiåtgärder finns det därför anledning att i första hand undersöka om det är möjligt att komplettera fönsterbågarna istället för att byta ut dem. I dag finns det speciell teknik för att uppnå energibesparing och bullerdämpning med olika renoveringsmetoder. Bullernivån kan sänkas om de utsatta fönstren förses med så kallat isolerglas. Ett befintligt glas kan bytas mot ett isolerglas. Alternativt kan ett isolerglas monteras på den befintliga bågen, så att fönstret blir av treglastyp. Ytter- och innerglaset kan bytas ut mot en trippel isolerruta.

Om fönsterbyte blir nödvändigt tänk på att

 • Välj fönster som i utseende, material och kulör stämmer med husets utseende och karaktär. Även upphängningssättet är viktigt, det påverkar utseendet och upplevelsen av arkitekturen.
 • Anpassa fönstret efter befintligt fönsterhål.

Fastigheter som redan har fått bidrag

En fastighet kan som regel endast erhålla bidrag en gång. Undantag kan göras om den åtgärd som låg till grund för bidraget visar sig vara otillräcklig på grund av att de yttre förutsättningarna har förändrats i väsentlig grad, och detta ligger utanför fastighetsägarens påverkan.

Senast uppdaterad: 21 september 2017

Publicerad: 14 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson