Tomtkön

Fastighetsmäklare från 2025

Markplanerings- och exploateringsnämnden har beslutat att Örebro kommuns småhustomter kommer säljas via fastighetsmäklare från 1 januari 2025. Fram tills 31 december 2024 kommer tomtkön finnas kvar.

Detaljerna för det nya försäljningssättet är inte klara än men vi jobbar med det, till exempel vilka fastighetsmäklare som kommer sälja kommunens tomter.

Hur fungerar det?

Kommunens tomter läggs ut i tomtkön till försäljning. När kommunen släpper nya tomter har den som står i tomtkön möjlighet att anmäla intresse för att köpa tomt. De som anmält intresse rangordnas utifrån kötid. Kötiden gäller från det datum du registrerat dig i tomtkön. Efter att anmälningstiden gått ut skickas erbjudande ut till de som anmält intresse för tomten. Den som har stått längst i kön av dem som svarar ja får köpa tomten.

Om du inte står i tomtkön och är intresserad av att köpa en tomt kontakta Fastighetsenheten på fastighetsenheten@orebro.se eller 076-551 47 21.

Regler för tomtkön

  • Du bör ha finansieringen klar innan du anmäler intresse för en tomt.
  • Du ansvarar själv för att hålla dina uppgifter i tomtkön uppdaterade. Är uppgifterna felaktiga riskerar du att missa relevant information, och kan även förlora din plats i kön.
  • Varje hushåll får endast ha en sökande i tomtkön, och en medsökande.
  • Om du/ni köper en tomt faller både du och medsökande ur kön, och ni kommer inte att kunna ställa er i kön igen under tolv månader efter tillträdesdagen.
  • Tomtkön avser kommunens tomter. Det finns ingen områdesindelning.
  • Tomterna säljs i befintligt skick, du som köpare har undersökningsplikt. Du har möjlighet att besiktiga tomten innan du anmäler ditt intresse.
  • Tomtpriset exkluderar bygglovskostnader, geoundersökning, grundläggningsarbeten och anslutning av vatten, avlopp, el och tele osv.

Skyldigheter och krav när du köper en tomt

  • Du som köper en tomt ska inom två år bygga ett hus på tomten och få slutbesked från Bygg- och miljönämnden (godkänt att du får flytta in).
  • Tomten får inte säljas vidare till tredje part inom två år från tillträdesdagen.

Om du bryter mot något av ovanstående krav blir du skyldig att betala ett vite på 50 procent av köpeskillingen till Örebro kommun.

Vilka tomter omfattas av tomtkön?

Alla kommunägda småhustomter säljs via tomtkön. Även för tomter utanför Örebro tätort krävs det att man står i tomtkön. Om det finns stor efterfrågan på tomter inom tätorten kan kommunen göra uppgörelser med privata exploatörer, där tomterna förmedlas via tomtkön.

Förtur vid synnerliga skäl

Kommunen kan bevilja förtur i tomtkön till nyckelpersoner av väsentlig betydelse för företag och Örebros utveckling.

Kommunen kan även, genom kommunstyrelsen, bevilja förtur i tomtkön till de personer som anges i 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om det finns synnerliga skäl för sådan förtur.

Vid bedömningen av om sådana skäl finns ska hänsyn tas till det planerade boendets anpassning till sökandens behov av särskilt stöd i omedelbar närhet av sin bostad samt till övriga omständigheter i ärendet.

Ansökan om förtur görs särskilt, vilken sedan bedöms av Kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: