Tomtkön

Hur fungerar det?

Kommunens tomter läggs ut i tomtkön till försäljning. Du kan anmäla intresse för max 50 lediga tomter åt gången. De som anmält intresse rangordnas utifrån kötid. Kötiden gäller från det datum du registrerat dig i tomtkön. Efter att anmälningstiden gått ut skickas erbjudande ut till de som anmält intresse för tomten. Den som har stått längst i kön av dem som svarar ja får köpa tomten.

Det är viktigt att du läst igenom reglerna för tomtkön innan du registrerar dig.

Registrera dig i tomtkön

Registrera dig i tomtkön på sidan Skapa konto. Det kostar 300 kr/år, denna summa betalas inte tillbaka även om du väljer att stå mindre än ett år i kön. Du kommer att få en faktura. När fakturan är betald dröjer det ungefär en vecka innan du kan anmäla ditt intresse för tomter.

Regler för tomtkön

 • Avgiften är 300 kronor per år. Faktura skickas ut automatiskt, om avgiften inte betalas i tid förlorar du din plats i kön.
 • Du bör ha finansieringen klar innan du registrerar dig i tomtkön och anmäler intresse för en tomt.
 • Det finns ingen övre gräns för hur länge en person får stå i tomtkön.
 • Du ansvarar själv för att hålla dina uppgifter i tomtkön uppdaterade. Är uppgifterna felaktiga riskerar du att missa relevant information, och kan även förlora din plats i kön.
 • Varje hushåll får endast ha en sökande i tomtkön, och en medsökande.
 • Om du/ni köper en tomt faller både du och medsökande ur kön, och ni kommer inte att kunna ställa er i kön igen under tolv månader efter tillträdesdagen.
 • Tomtkön avser kommunens tomter. Det finns ingen områdesindelning.
 • Tomterna säljs i befintligt skick, du som köpare har undersökningsplikt. Du har möjlighet att besiktiga tomten innan du anmäler ditt intresse.
 • Tomtpriset exkluderar bygglovskostnader, geoundersökning, grundläggningsarbeten och anslutning av vatten, avlopp, el och tele osv.

Skyldigheter och krav när du köper en tomt

 • Du som köper en tomt ska inom två år bygga ett hus på tomten och bo där.
 • Tomten får inte säljas vidare till tredje part inom två år från tillträdesdagen.

Om du bryter mot något av ovanstående krav blir du skyldig att betala ett vite på 50% av köpeskillingen till Örebro kommun.

Vilka tomter omfattas av tomtkön?

Alla kommunägda småhustomter säljs via tomtkön. Även för tomter utanför Örebro tätort krävs det att man står i tomtkön. Om det finns stor efterfrågan på tomter inom tätorten kan kommunen göra uppgörelser med privata exploatörer, där tomterna förmedlas via tomtkön.

Förlorad plats i tomtkön

En sökande kan förlora sin plats i kön om avgiften inte betalas in. Den som köper en tomt faller också ur kön, och blockeras från att på nytt ställa sig i kö under tolv månader från tillträdesdagen.

För att ställa sig i kö efter denna period måste sökanden återaktivera sig, genom att ta kontakt med handläggare på Örebro kommun. Ring Örebro kommuns servicecenter på 019‑21 10 00.

Förtur vid synnerliga skäl

Kommunen kan bevilja förtur i tomtkön till nyckelpersoner av väsentlig betydelse för företag och Örebros utveckling.

Kommunen kan även, genom kommunstyrelsen, bevilja förtur i tomtkön till de personer som anges i 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om det finns synnerliga skäl för sådan förtur.

Vid bedömningen av om sådana skäl finns ska hänsyn tas till det planerade boendets anpassning till sökandens behov av särskilt stöd i omedelbar närhet av sin bostad samt till övriga omständigheter i ärendet.

Ansökan om förtur görs särskilt, vilken sedan bedöms av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?