Innan du köper tomt

Det här bör du tänka på innan du köper tomt:

Har du råd att köpa tomt och bygga hus?

Det kostar att köpa tomt och att bygga hus. Behöver du exempelvis ta ett banklån ska du ha fått ett lånelöfte av en bank, innan du anmäler intresse för en tomt. Du behöver ha finansieringen ordnad innan du söker tomt.

Tomtpriser och andra kostnader

I tomtpriset ingår inte kostnader för exempelvis bygglov, geoteknisk undersökning, grundläggningsarbeten, VA-, el- eller teleanslutning. Du bör ha finansieringen ordnad innan intresseanmälan av tomt.

Belysningsstolpar samt el- och teleskåp kan finnas framför tomten, du behöver därför planera din placering av hus och eventuellt garage i förhållande till dessa. Småhus­tomterna ligger ofta på gammal jordbruksmark, vilket innebär att det kan finnas befintliga dräneringsledningar, brunnar med mera att förhålla sig till när du bygger.

Vad tillåter detaljplanen?

Vad som får byggas på en tomt styrs av detaljplanens bestämmelser. Läs igenom vad som gäller för den tomt du är intresserad av. Du måste anpassa husbygget efter vad tomten tillåter, eller välja en tomt som tillåter den typ av hus du önskar bygga.

Hur räknas tomtpriset ut?

Kommunens tomter säljs till marknadsvärdet för områdets normaltomt.

Tomtpriset exkluderar alla anslutningskostnader till exempel vatten och avlopp, eventuell fjärrvärme, el- och teleanslutning och bygglovkostnader. Även markförberedelser görs och bekostas av köparen, till exempel utfyllnad, schaktning och geoteknisk undersökning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: