Innan du köper tomt

Det här bör du tänka på innan du köper tomt

Har du råd att köpa tomt och bygga hus?

Det kostar att köpa tomt och att bygga hus. Behöver du exempelvis ta ett banklån ska du ha fått ett lånelöfte av en bank, innan du anmäler intresse för en tomt. Du behöver ha finansieringen ordnad innan du söker tomt.

Tomtpriser och andra kostnader

I tomtpriset ingår inte kostnader för exempelvis bygglov, geoteknisk undersökning, grundläggningsarbeten, VA-, el- eller teleanslutning. Du bör ha finansieringen ordnad innan intresseanmälan av tomt.

Belysningsstolpar samt el- och teleskåp kan finnas framför tomten, du behöver därför planera din placering av hus och eventuellt garage i förhållande till dessa. Småhus­tomterna ligger ofta på gammal jordbruksmark, vilket innebär att det kan finnas befintliga dräneringsledningar, brunnar med mera att förhålla sig till när du bygger.

Vad tillåter detaljplanen?

Vad som får byggas på en tomt styrs av detaljplanens bestämmelser. Läs igenom vad som gäller för den tomt du är intresserad av. Du måste anpassa husbygget efter vad tomten tillåter, eller välja en tomt som tillåter den typ av hus du önskar bygga.

Från planering till byggklar tomt tar flera år

Planeringen av det område där du söker tomt har vanligtvis startat flera år innan tomten säljs. Ett område finns som regel utpekat som bostadsområde i kommunens översiktsplan eller i ett planprogram.

Finns det utpekat som utbyggnadsområde kan Byggnadsnämnden eller Programnämnd Samhällsbyggnad ta beslut om att upprätta en detaljplan för området. Det ska också göras en så kallad fastighetsbildning, vilket innebär att tomtgränserna fastställs.

Hur räknas tomtpriset ut?

Kommunens tomter kostar 90 procent av marknadsvärdet för områdets normaltomt (för att inte driva upp marknadspriserna i området). Om kommunen bara har ett fåtal tomter till försäljning, sker försäljningen till marknadspris.

Tomtpriset exkluderar alla anslutningskostnader t.ex. vatten och avlopp, eventuell fjärrvärme, el- och teleanslutning och bygglovkostnader. Även markförberedelser görs och bekostas av köparen. Till exempel utfyllnad, schaktning och geoteknisk undersökning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson