Medborgarundersökningar

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 60 kommuner i undersökningen våren 2015. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 260 av landets kommuner deltagit och 233 av dessa har deltagit mer än en gång.

Här finns kommunernas resultat att ta del av: www.scb.se/medborgarundersokningen

SCB:s undersökning för Örebro kommun våren 2015

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 60 kommuner i undersökningen våren 2015. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 260 av landets kommuner deltagit och 233 av dessa har deltagit mer än en gång.

Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 45 procent enkäten.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Undersökningen består av tre delar (klicka på länk till höger under ”Dokument” för att ladda ner rapporten).

Medborgarundersökningen 2015 jämfört med 2013

Förra gången undersökningen genomfördes i Örebro var våren 2013. Undersökningen gick då till på samma sätt som 2015 och resultaten ser generellt sett lika ut mellan åren. Två faktorer visar statistiskt säkerställt skillnad mellan de två undersökningstillfällena – arbetsmöjligheter och kommersiellt utbud har fått ett högre betygsindex.

Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på

Nöjd Region-Index (NRI) mäter vad medborgarna anser om kommunen som en plats att bo och leva på. Örebros NRI är 68 för årets undersökning på en skala från 0 till 100.

Jämfört med samtliga 133 kommuner som deltagit i undersökningen under hösten 2014 eller våren 2015 ligger genomsnittet för NRI på 60. Örebro får högre betyg för fem av de sju faktorer som undersökningen mäter i denna del. För faktorn trygghet får Örebro ett lägre betyg. För nöjdhet med bostäder får Örebro ett betyg på en likvärdig nivå jämfört med övriga kommuner. För arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud samt fritidsmöjligheter får Örebro ett högre betyg. Jämfört med övriga kommuner är nivåskillnaderna lägre/högre för de olika faktorerna, lika som när undersökningen gjordes 2013.

Faktorer som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Örebro kommun och som ger stor påverkan på helhetsbetyget för NRI är bostäder och trygghet. Faktorer som kan förbättras om möjlighet finns är kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Medborgarna om kommunens verksamhet

Nöjd Medborgar-Index (NMI) mäter vad medborgarna anser om kommunens verksamhet. Örebros NMI är 62 på en skala mellan 0 till 100.

Genomsnittet för NMI låg på 54 för de 133 kommuner som deltagit. För tio av faktorerna hade Örebro statistiskt säkerställd högre NMI än genomsnittet för alla kommuner. För faktorerna förskola samt vatten och avlopp fanns det ingen säkerställd skillnad, och för faktorn äldreomsorg var värdet lägre än genomsnittet.

Faktorer som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare och högre helhetsbetyg är äldreomsorg och miljöarbete.

Medborgarna om inflytandet i kommunen

Nöjd Inflytande-Index (NII) mäter vad medborgarna anser om inflytandet i kommunen. Örebros NII är 46 på en skala mellan 0 till 100.

Jämfört med samtliga 133 kommuner ligger Örebro högre än genomsnittet 41. För de fyra faktorer som undersökningen mäter får Örebro högre betyg för samtliga faktorer jämfört med övriga kommuner. Dessa faktorer är kontakt, information, påverkan och förtroende.

För att medborgarna ska bli mer nöjda med inflytandet i Örebro kommun och helhetsbetyget höjas bör faktorerna påverkan och förtroende uppmärksammas.

Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Publicerad: 7 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?