Befolkningsprognoser

Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras.

I och med corona­pandemin har det blivit behov av en dämpning av befolknings­prognosen, läs mer om detta längst ner på sidan.

Befolkningsprognos för 2020–2029

Den här befolknings­prognosen avser kommande tioårsperiod och bygger på en demografisk framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar, födelsetal och dödlighet.

De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med nästan 22 000 personer. Vid utgången av 2019 hade Örebro kommun 155 696 invånare, vilket var 2 329 fler än samma period året innan. Till år 2029 beräknas antalet invånare öka med cirka 30 000 till omkring 185 500.

Den kraftiga folkökningen består till största delen av ett inflyttnings­överskott (fler flyttar till Örebro än från) men också födelse­överskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet avlidna) och kommer att bli alltmer betydelsefullt för folkökningen under den kommande tioårs­perioden.

Sammanfattning av prognosen

  • För 2020 beräknas befolkningsökningen i kommunen bli ungefär 1 400 personer för att sedan öka än kraftigare med mellan 2 000 och 3 000 invånare per år.
  • Från och med år 2022 beräknas folkökningen ligga på minst 2 800 personer varje år.
  • Antalet invånare i förskoleålder, 1–5 år, beräknas ligga stilla kring 9 400 stycken fram till 2020, därefter börja öka med i genomsnitt ca 200 barn per år. Denna ökning bygger främst på ett antagande om att barna­födandet kommer öka från dagens nivåer.
  • Antalet invånare i grundskoleålder, 6–15 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 350 barn per år.
  • Antalet invånare i gymnasieålder, 16–18 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 170 elever per år.
  • Antalet invånare i yrkesaktiv ålder, 20–64 år, beräknas öka långsammare än antalet invånare i icke-yrkesaktiva åldrar, 0–19 år samt 65 år och äldre. Detta leder till en ökande demografisk försörjnings­börda under de kommande 10 åren.
  • Antalet invånare i pensionsålder, 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt ca 460 per år.
  • Antalet äldre invånare, 80 år och äldre, beräknas öka fram till 2029. Totalt ca 370 fler invånare per år.
  • Medelåldern hos den totala befolkningen i Örebro kommun ligger kring 39,57 och kommer sakta att stiga fram till 2029, då den beräknas ligga på 39,62. Siffran har under hela 2000-talet legat mellan 39,48 och 39,88.

Uppdatering augusti 2020

I och med corona­pandemin har förutsättningarna för befolknings­tillväxt förändrats kraftigt, främst då det nästan varit omöjligt att resa mellan länder, något som gjort att invandringen varit nära nog obefintlig efter att restriktionerna kring resande startade under våren. Det råder också osäkerhet kring hur många nya studenter på Örebro universitet som väljer att flytta till Örebro kommun, speciellt som mycket undervisning kan och ska hållas digitalt.

Därför är det inte troligt att befolkningen ökar så mycket som prognosen förutspår. Ökningen blir sannolikt under 1 000 personer för 2020 och effekterna av pandemin kommer säkerligen dämpa befolkningsutvecklingen även under 2021. Om befolknings­utvecklingen från 2022 och framåt sedan följer prognosen är mycket svårt att spekulera kring.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!