Befolkningsprognoser

Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras.

Befolkningsprognos för 2022–2031

Den här befolknings­­prognosen avser kommande tioårs­period och bygger på en demografisk framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar, födelsetal och dödlighet.

Dock var utvecklingen under 2021 betydligt lägre än tidigare år och vid utgången av 2020 hade Örebro kommun 156 987 invånare, vilket var 606 fler än vid början av året. Detta var andra året i rad med befolknings­ökning under 700 personer. Detta kan till stor del förklaras av delvis nya flyttmönster som blivit extra tydliga under corona­pandemin.

Både på Universitetet och på många arbetsplatser har verksamhet bedrivits på distans vilket gjort att avståndet till skolan eller arbetsplatsen inte varit av samma betydelse som tidigare. Det har gått bra att jobba i Örebro men exempelvis bo i en annan kommun i länet, där även priserna på småhus är betydligt lägre.

Till år 2031 beräknas antalet invånare öka med cirka 16 500 till omkring 173 800. Denna folkökning består till största delen av ett inflyttnings­överskott (fler flyttar till Örebro än från) men också födelse­överskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet avlidna) och kommer att bli alltmer betydelse­fullt för folkökningen under den kommande tioårs­perioden.

Redan under 2022 beräknas befolknings­ökningen bli högre än de två föregående åren, nämligen ungefär 1 500 personer, delvis som en följd av att corona­pandemin nu är över, men också att nybyggnationen av lägenheter fortsatt är på relativt hög nivå vilket möjliggör inflyttning till kommunen.

Ett annat möjligt scenario är att effekterna av pandemins förändrade flytt­mönster blir långvarigt och då kan befolknings­utvecklingen i Örebro kommun bli lägre än de 1 650 personer per år i genomsnitt som nuvarande prognos pekar på.

Det är värt att notera att befolknings­prognosen gjordes innan kriget i Ukraina bröt ut vilket gör att prognosen riskerar att underskatta inflyttningar till kommunen från utlandet.

Sammanfattning av prognosen

 • För 2022 beräknas befolknings­ökningen i kommunen bli ungefär 1 500 personer. Efterföljande år varierar ökningen på mellan 1 000 och 2 200 personer.
 • En genomsnittlig ökning om drygt 1 650 personer per år förväntas fram till 2030.
 • Antalet barn i förskoleålder, 1–5 år, beräknas först minska något fram till 2027, därefter börja öka med i genomsnitt cirka 200 barn per år under åren 2028-2031. Totalt en ökning med 9 % under 10 år.
  Denna ökning bygger främst på ett antagande om att barna­födandet kommer öka från dagens nivåer, detta främst för att antalet kvinnor i 30-årsåldern är högre än på länge och beräknas öka ytterligare framöver. De första årens nedgång av barn i förskole­ålder beror på den ökade utflytten av barn­familjer från kommunen.
 • Antalet invånare i grundskole­ålder, 6–15 år, beräknas vara relativt stabilt under hela prognos­perioden. Totalt en minskning med 40 elever årligen under 10 år.
 • Antalet invånare i gymnasie­ålder, 16–18 år, beräknas öka kraftigt fram till 2026. I genomsnitt cirka 200 fler elever per år under fem år, för att sedan avta något. Ökning är totalt 22 % under prognos­perioden.
 • Antalet invånare i yrkes­aktiv ålder, 20–64 år, beräknas öka långsammare än antalet invånare i icke-yrkesaktiva åldrar, 0–19 år samt 65 år och äldre. Detta leder till en ökande demografisk försörjnings­börda under de kommande 10 åren. Den måttliga ökningen av barn 0–18 år under prognos­perioden gör ändå att den demografiska försörjnings­bördan ökar i en måttlig takt.
 • Antalet invånare i pensions­ålder, 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt cirka 460 per år.
 • Antalet äldre invånare, 80 år och äldre, beräknas öka kraftigast fram till 2031. Totalt en ökning med hela 55 % under prognos­perioden, från dagens 7 500 till 11 600 år 2031.
 • Medelåldern hos den totala befolkningen i Örebro kommun ligger kring 39,9 vilket är cirka 1,6 år lägre än medel­åldern i riket. Medel­åldern beräknas stiga till fram till 2031, då den beräknas ligga på 40,80 och kommer då vara 2,1 år lägre än medel­åldern i riket.

Läs mer om utvecklingen under 2021.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?