Befolkningsprognoser

Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras. I och med coronapandemin har det blivit behov av en dämpning av befolkningsprognosen, läs mer om detta längst ner på sidan.

Befolkningsprognos för 2021–2030

Den här befolknings­prognosen avser kommande tioårsperiod och bygger på en demografisk framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar, födelsetal och dödlighet.

De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med nästan 22 000 personer. Dock var utvecklingen under 2020 betydligt lägre än tidigare år och vid utgången av 2020 hade Örebro kommun 156 381 invånare, vilket var 685 fler än vid slutet av 2019. Detta var den lägsta befolkningsökningen sedan 2002.

Detta kan till stor del förklaras av en låg invandring och de restriktioner som coronapandemin fört med sig, exempelvis har det skett en stor utflytt av personer i åldrarna 19–24. Anledningen är troligen att den mesta undervisningen på Örebro universitet sker på distans, vilket gör att många väljer att inte bo kvar och betala för sin lägenhet på universitetsområdet.

Till år 2030 beräknas antalet invånare öka med cirka 20 000 till omkring 177 600. Denna folkökning består till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än från), men också födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet avlidna) och kommer att bli alltmer betydelsefullt för folkökningen under den kommande tioårsperioden.

Prognosen förutsätter att redan under 2021 så kommer restriktionerna rörande coronapandemin att släppa. Om så inte blir fallet är det troligt att befolknings­utvecklingen under 2021 blir betydligt lägre än vad prognosen pekar på.

Sammanfattning av prognosen

  • För 2021 beräknas befolkningsökningen i kommunen bli ungefär 1 200 personer för att sedan öka mot slutet av prognosperioden till mellan 2 000 och 2 500 invånare per år.
  • En genomsnittlig ökning om drygt 2 000 personer per år förväntas fram till 2030.
  • Antalet barn i förskoleålder 1–5 år, beräknas först minska något fram till 2025, därefter börja öka med i genomsnitt cirka 200 barn per år under åren 2026–2030. Totalt en ökning med 12 procent under 10 år. Denna ökning bygger främst på ett antagande om att barnafödandet kommer öka från dagens nivåer, detta främst för att antalet kvinnor i 30-årsåldern är högre än på länge och beräknas öka ytterligare framöver.
  • Antalet invånare i grundskoleålder 6–15 år, beräknas först öka med i genomsnitt cirka 350 barn per år fram till 2023 för att sedan stabiliseras resten av prognosperioden. Totalt en ökning med 6 procent under 10 år.
  • Antalet invånare i gymnasieålder 16–18 år, beräknas öka med i genomsnitt cirka 150 elever per år vilket är en ökning med hela 29 procent under prognosperioden.
  • Antalet invånare i yrkesaktiv ålder 20–64 år, beräknas öka långsammare än antalet invånare i icke-yrkesaktiva åldrar 0–19 år samt 65 år och äldre. Detta leder till en ökande demografisk försörjningsbörda under de kommande 10 åren.
  • Antalet invånare i pensionsålder 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt cirka 460 per år.
  • Antalet äldre invånare 80 år och äldre, beräknas öka kraftigast fram till 2030. Totalt en ökning med hela 57 procent fram till 2030, från dagens 7 100 till 11 300 äldre år 2030.
  • Medelåldern hos den totala befolkningen i Örebro kommun ligger kring 39,72 vilket är cirka 1,5 år lägre än medelåldern i riket. Medelåldern beräknas stiga till fram till 2030, då den beräknas ligga på 40,20 och kommer då vara 2,2 år lägre än medelåldern i riket.

Uppdatering augusti 2021

I och med coronapandemin har förutsättningarna för befolkningstillväxt förändrats kraftigt. Under hösten 2020 och våren 2021 var det betydligt färre studenter på Örebro universitet som valde att flytta till Örebro kommun då mycket undervisning skulle hållas digitalt. Flertalet studentlägenheter stod under denna period tomma. Från och med hösten 2021 då restriktionerna släpper finns dock goda möjligheter att studenterna återkommer.

Det inte troligt att befolkningen ökar så mycket som prognosen förutspår, dvs 1200 personer under år 2021. Ökningen blir sannolikt istället runt 500 personer för 2021, då befolkningsutvecklingen under augusti var mer än 500 personer lägre än väntat.

De åldersgrupper som främst förväntas hamna lägre än prognosen förutspådde är personer 20-29 år, men även 30-39 och små barn. Det rör sig då främst om studenter och barnfamiljer som prognosticerats för högt.

Om befolkningsutvecklingen från 2022 och framåt sedan följer prognosen är mycket svårt att spekulera kring.

Befolkningsutvecklingen i Örebro kommun under 2021

Örebro kommun är efter halvårsskiftet 2021 Sveriges sjunde mest folkrika kommun, detta då Västerås återigen växt om Örebro kommun.

Befolkningsökningen under 2020 var betydligt blygsammare än tidigare år och under första halvan av 2021 hade kommunen en relativt kraftig minskning i befolkning. Minskad inflyttning och ökad utflyttning i nästan alla åldersklasser, bland annat som följd av coronapandemin, har gjort att kurvan pekar nedåt under 2021. Se även:
. Läs mer om utvecklingen under 2020.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!