Fakturor från Örebro kommun

Örebro kommun fakturerar vid all försäljning av varor och tjänster. Det finns inget minimibelopp för att en kundfaktura ska ställas ut. Faktureras kunden återkommande kan låga belopp påföras nästkommande faktura.

E-faktura till företag, offentlig verksamhet med flera

Vi kan skicka elektroniska fakturor eller mejla pdf-fakturor till kunder som är juridiska personer (företag, myndig­heter, föreningar m.m.). Har ni ett informations­brev riktat till era leverantörer innehållande fakturerings­adress, önskemål om referenser samt faktura­format, kan ni mejla brevet inklusive eventuella bilagor till kundfakturor.redovisning@orebro.se.

Vår partsinformation:

VAT SE2120001967
PEPPOL 0007:2120001967
GLN 7300009009558

För kunder som tar emot fakturor från Teknik- och serviceförvaltningen avseende VA/avfall behövs uppsättning även mot GLN 7362120001965.

Vi rekommenderar att ni använder två separata leverantörs-idn i ert leverantörs­register eftersom betalning ska ske till olika bankgiron.

Som privat­person kan du ta emot e-fakturor via din internet­bank. Här finns mer information om hur du som privatperson kan betala fakturor med autogiro eller e-faktura.

Autogiro och e-faktura för privatpersoner

Örebro kommun erbjuder dig som privatperson att betala vissa av dina fakturor med autogiro eller ta emot e-faktura via internetbank. Läs mer på orebro.se/autogiro.

Faktura till digital brevlåda

Under april 2023 inför kommunen utskick till digitala brevlådor av i första hand fakturor, men även brev kommer sedan successivt att börja skickas ut digitalt i stället för via post. Detta sker enligt kommunens nya avropsavtal för utskickstjänster med leverantören Idata AB (Ks 1349/2022).

Kommunen är ansluten till tjänsten via Mina meddelanden som i sin tur är sammankopplad med flera andra tjänsteleverantörer för digitala brevlådor: Min myndighetspost, Kivra och Billo.

På Kivras webbplats kan du välja om du vill ha papperspost från ett visst företag eller om du vill dela ut din Kivra till en annan användare, exempelvis en god man.

Jag vill ha papperspost från ett företag, hur gör jag?

Dela Kivra: Kan två användare registrera samma e-post?

Kommunens hantering av obetalda kundfakturor (kundfordringar)

Betalningspåminnelser

Ungefär 5 dagar efter fakturans förfallodag skickar kommunen ut en betalningspåminnelse. Ingen påminnelseavgift tillkommer om detta inte specifikt avtalats. Har du fått en påminnelse avseende en faktura du betalat inom de närmsta dagarna kan du bortse från påminnelsen.

Dröjsmålsränta

Vid försenad betalning har kommunen rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (referensränta + 8 procentenheter).

Kontakta inkassobolaget Visma

Cirka 18 dagar efter fakturans förfallodag skickas inkassokrav ut via inkassobolaget Visma Financial Solutions AB. Inkassoavgift tillkommer med 180 kr för närvarande.

Kontakta Visma:

Visma har befogenheter att:

  • bedöma och lämna anstånd med högst 30 dagar eller för innevarande månad
  • bedöma och lägga upp avbetalningsplaner om 3–12 månader. En uppläggningsavgift på f.n. 170 kr samt aviavgifter på f.n. 60 kr/månad tillkommer.
  • bedöma och ingå ackordsuppgörelser (avskrivning eller nedsättning görs enbart mot ränta och/eller kostnader, inte kapital).

Bestrida faktura

Ett bestridande av en faktura ska alltid ske skriftligt antingen via mejl servicecenter@orebro.se eller post till fakturans avsändare/Örebro kommun. Ange fakturanummer och orsak till bestridande.

Inkomna bestridanden diarieförs i kommunens diariesystem tillsammans med kompletterande uppgifter från berörd verksamhet, kommunens ekonomisystem och ärendehanteringssystem. Fakturahanteringen stoppas under tiden utredning sker - betalningspåminnelser eller inkassokrav skickas inte ut.

Visar sig fakturan vara felaktig beslutar berörd verksamhet att en kreditfaktura ska upprättas i ekonomisystemet och debet-/kreditfaktura betalningskvittas mot varandra.

Är fakturan korrekt enligt verksamhetens utredning kan tvisten komma att avgöras i allmän domstol. Vid bestridan av inkassokrav, kontakta kommunens inkassobolag Visma enligt kontaktuppgifter ovan.

Kontrolluppgift till inkomstdeklaration

Enligt 18 kap. Skatteförfarande­lagen (SFL) ska juridisk person som mottagit ränta lämna kontroll­uppgift om ränteutgift för fysisk person, dödsbo samt enskild närings­idkare.

I samband med kommunens inrapportering till Skatte­verket i slutet på januari avseende inbetalda dröjsmåls­räntor föregående år, skickas även en skriftlig kontroll­uppgift hem till kunden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: