Glomman och Gällerstavägen, förlängning av gång- och cykelbana

Karta som visar arbetsområdet vid Brickebacken och Norra Bro.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Brickebacken och Norra Bro.

Vad utför vi för arbete?

Projektet syftar till att bygga gång- och cykelbanor längs Glomman och Gällerstavägen fördelat på två delsträckor. Norra delsträckan (etapp 1) byggs från befintlig gång- och cykelbana vid Stenåsvägen och fram till Saxons väg. Den södra delsträckan (etapp 3) syftar till att bygga ut den gång- och cykelbana som idag slutar vid Anders Petters väg i Norra bro, ner till Silver-Anders väg.

Den nya cykelbanan kommer förses med belysning och nya passagepunkter.

Etapp 2 mellan Saxons väg och Granrisvägen är framskjuten och kommer byggas i ett senare skede.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Nya gång- och cykelvägar på sträckan kommer bidra till att det blir tryggare och säkrare att gå och cykla längs Glomman och Gällerstavägen, vilket möjliggör säkrare och snabbare cykling på sträckan.

Varför utförs arbetet?

Den som vill cykla eller gå mellan Norra Bro och Örebro är idag hänvisad till blandtrafik på Gällerstavägen eller till cykelstråket genom skogen mellan Brickebacken och Norra Bro. Mellan Adolfsberg och Brickebacken finns ingen sammanhängande gång- och cykelbana utan fotgängare och cyklister är hänvisade till blandtrafik på Glomman eller en omväg via Brickeberg. Att gå och cykla i blandtrafik på Gällerstavägen och Glomman är inte trafiksäkert då hastigheten på biltrafiken är hög och då det förekommer tung trafik på sträckan.

I Örebro jobbar vi för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt färdmedel. Att tillhandahålla bra och gen infrastruktur för cykeln är en viktig förutsättning för att fler ska välja cykeln som färdmedel.

Genom att bygga ut gång- och cykelbanorna ökar tillgängligheten och framkomligheten i gång- och cykelnätet och fler kan tryggt och säkert gå eller cykla. Åtgärden går i riktningen mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Etapp 3, sträckan vid Norra Bro, är färdigställd och slutbesiktigad hösten 2023. Byggnation pågår för etapp 1 längs Glomman och beräknas vara klart i början av 2024.

Utförare

Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Hanna Malm, trafikplanerare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: