Södra infartsleden, ny väg och cirkulationsplats mellan Idrottsvägen och Radiatorvägen

Översiktskarta Södra infartsleden

Översiktskarta Södra infartsleden

Område

Örnsro, Aspholmen.

Vad ska vi göra?

Projektet innebär planering inför byggnation av en ny vägkoppling mellan Radiatorvägen och Idrottsvägen via en cirkulationsplats i korsningen med Södra Infartsvägen. Befintlig in- och utfart mellan Södra infartsleden och Radiatorvägen kommer att stängas när den ersätts av den nya vägen och cirkulationsplatsen.

Hur påverkar det mig?

Den nya väglänken kommer stärka fordonsförbindelserna mellan Aspholmen och Örnsro, samt bidra till ett genare vägnät och kortare körsträckor. Biltrafiken kommer efter öppnanden inte längre styras till enskilda gator i områdena utan kan spridas på fler länkar, så kallad silning av trafik. På så sätt kan trafikbelastningen på andra delar av staden minska. Projektet innebär bättre framkomlighet för dig som bilist, samtidigt som framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och kollektivtrafik bibehålls eller ökar.

Varför?

Befolkningen i Örebro växer och med detta även transportbehovet. Istället för att ta mer mark i anspråk och bredda redan breda gator och göra dessa mindre tillgängliga för gående och cyklister, jobbar kommunen med att öppna upp lämpliga gator för biltrafik. Genom att öppna tidigare stängda gator för biltrafik finns möjlighet att skapa kortare resvägar vilket kan minska det totala trafikarbetet och bidra till mindre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Att öppna upp gator för biltrafik skapar också en mer stadsmässig struktur där det är lätt att orientera sig och med ökad attraktivitet och trygghet för invånarna. Genom att fördela trafiken på ett större nät minskar behovet av stora trafikleder genom staden, vilket skapar möjligheter att omvandla renodlade billeder till stadsgator med attraktiva stråk för såväl gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Den nya gatukopplingen kommer stärka förbindelserna mellan de idag mycket isolerade stadsdelarna Aspholmen och Örnsro, samt bidra till ett genare gatunät och kortare körsträckor. Genom att möjliggöra för fler alternativa gator i staden kan trafiken fördelas på ett större nät och därigenom avlasta hårt trafikerade länkar, bl.a. Hagatunneln. Cirkulationsplatsen som kommer byggas kommer bidra till en hastighetsreducering och en lugnare trafik in mot Örebro.

Kontakt

För mer information kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!