Planprogram för CV-området

Godkännande

Den 30 augusti 2018 godkände Programnämnd samhällsbyggnad planprogrammet för CV-området.

Bakgrund

CV-området har sedan början av 1900-talet fungerat som ett verkstads- och industriområde kopplat till reparationer och underhåll av lok och vagnar. Verksamhet bedrivs på platsen än idag.

Samtal har förts mellan kommunen och fastighetsägaren Jernhusen kring områdets framtid under en längre tid. Med den utveckling som Örebro kommun genomgår så finns ett stort behov av att kommunen tar ett helhetsgrepp för området.

Planprogrammet

Utvecklingen av CV-området innebär att en ny större stadsdel tillkommer centralt i Örebro. Den kommer bli plats för boende och arbete för ett stort antal örebroare. På sikt föreslås området omvandlas från att vara ett instängslat industriområde, till att bli en väl integrerad stadsdel i östra Örebro samt staden som helhet.

CV-området ska möjliggöra för blandstad där plats finns för bostäder, kontor, verksamheter, samhällsservice, skola, kultur och fritid mm.

Bevarandevärda kulturhistoriska byggnader kommer få en viktig roll i berättandet om områdets historia och få nya användningsområden som fungerar väl överens med deras respektive utformning och förutsättningar.

Utveckling framåt

Fastighetsägaren Jernhusen står för utvecklingen av området. På centralverkstaden.se kan du läsa mer om deras arbete med den nya stadsdelen.

Planområdet

Karta över planområdet.

Karta över planområdet. Klicka på bilden för att se en större karta.

CV-området är centralt beläget men ligger samtidigt i direkt anslutning till stora grönområden, parker och vattendrag. I norr och väster avgränsas området av Lillån. I söder möter området Universitetssjukhuset och Campus USÖ. Mot öster finns bland annat Alnängarnas koloniområde. Totalt omfattar planområdet cirka 36 hektar.

Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper.

Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper. En detaljplan för den första planeringsetappen är planerad att påbörjas under 2018/2019, medan en sista etapp troligen blir aktuell först om 15–20 år.

Syfte och mål

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadsdelen som plats för bostäder, arbetsplatser, verksamheter, service, handel, rekreation och andra mötesplatser.

Målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv ny stadsdel, inom området på 5, 10 och 30 års sikt.

Samråd

Samrådet kring planprogrammet pågick 19 oktober 2017–9 januari 2018. Under denna tid var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisas även vilka ändringar i planprogrammet som har gjorts utifrån inkomna synpunkter.

Planhandlingar

Fortsatt planprocess

Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande detaljplaner av CV-området. Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper. En detaljplan för etapp 1 är planerad att påbörjas under 2018/2019.

Planprocessen för CV-området.

Planprocessen för CV-området.

Kontaktpersoner

Anders Lind, planarkitekt, Stadsmiljö och översiktlig planering.

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!