Planprogram för CV-området

Ärendenummer

Sam 387/2017.

Ärendestatus

Godkänd av Programnämnd samhällsbyggnad 30 augusti 2018.

Planhandlingar

Planområdet

Planområdet omfattar CV-området som är centralt beläget men ligger samtidigt i direkt anslutning till stora grönområden, parker och vattendrag. I norr och väster avgränsas området av Lillån. I söder möter området Universitetssjukhuset och Campus USÖ. Mot öster finns bland annat Alnängarnas koloniområde. Totalt omfattar planområdet cirka 36 hektar.

Karta över planområdet.

Karta över planområdet. Klicka på bilden för att se en större karta.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stads­delen som plats för bostäder, arbetsplatser, verksamheter, service, handel, rekreation och andra mötesplatser.

Målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv ny stadsdel, inom området på 5, 10 och 30 års sikt.

Planprogrammet

Utvecklingen av CV-området innebär att en ny större stadsdel tillkommer centralt i Örebro. Den kommer bli plats för boende och arbete för ett stort antal örebroare. På sikt föreslås området omvandlas från att vara ett instängslat industriområde, till att bli en väl integrerad stadsdel i östra Örebro samt staden som helhet.

CV-området ska möjliggöra för blandstad där plats finns för bostäder, kontor, verksamheter, samhällsservice, skola, kultur och fritid mm.

Bevarandevärda kulturhistoriska byggnader kommer få en viktig roll i berättandet om områdets historia och få nya användningsområden som fungerar väl överens med deras respektive utformning och förutsättningar.

Bakgrund

CV-området har sedan början av 1900-talet fungerat som ett verkstads- och industriområde kopplat till reparationer och underhåll av lok och vagnar. Verksamhet bedrivs på platsen än idag.

Samtal har förts mellan kommunen och fastighetsägaren Jernhusen kring områdets framtid under en längre tid. Med den utveckling som Örebro kommun genomgår så finns ett stort behov av att kommunen tar ett helhetsgrepp för området.

Utveckling framåt

Fastighetsägaren Jernhusen står för utvecklingen av området. På centralverkstaden.se kan du läsa mer om deras arbete med den nya stadsdelen.

Här kan du se en film om Centralverkstaden och hur den kom till

Filmen handlar om Centralverkstaden och dess historia. Du kan välja att se filmen med undertext.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Sofia Larsson, planarkitekt.

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: