Ansök om planbesked

Om du vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område ska du börja med att ansöka om ett planbesked.

Innehåll på sidan

Vad är ett planbesked?

Du som vill bygga något eller utföra en åtgärd som förutsätter en ny detaljplan eller en ändring, upphävning av befintlig detaljplan ska som ett första steg skicka in en ansökan om planbesked för att få svar på om kommunen anser att det är möjligt att påbörja ett planarbete.

Efter att en fullständig ansökan inkommit ska kommunen inom fyra månader lämna besked till den som ansöker om kommunen anser att det är möjligt och lämpligt att inleda en planläggning för det som ansökan avser.

I sin bedömning av ansökan om planbesked gör kommunen en översiktlig prövning som bland annat tittar på om den åtgärd som föreslås kan antas vara genomförbar och om det är förenlig med de övergripande ställningstaganden för kommunens utveckling som finns i den kommunala översiktsplanen.

Kommunen lämnar därefter ett så kallat planbesked till den som ansökt om detaljplanläggning. Beskedet kan vara antingen positivt eller negativt. Kommunens beslut om planbesked kan inte överklagas.

Om kommunen lämnar ett positivt planbesked skapas ett planuppdragsärende hos kommunen. I det positiva planbeskedet lämnar kommunen en bedömning om när det är rimligt att planarbetet slutförs och detaljplanen antas. Tidsåtgången kan dock ändras beroende på behovet av eventuella utredningar, marköverlåtelser och oförutsägbara händelser.

Efter att ett planuppdrag har getts behöver ärendet först bemannas med en handläggare innan arbetet kan inledas. I planarbetet prövar kommunen därefter om det som ansökan innefattar är möjligt och lämpligt att uppföra på platsen.

Under planarbetet är kommunen fri att pröva de planfrågor som kommunen anser nödvändiga för ett eventuellt nytt planförslag. Det innebär att kommunen är fri att upprätta ett planförslag oberoende av eventuella tidigare skisser eller dokument som legat till grund för ansökan om planbesked.

Om kommunen lämnar ett negativt planbesked innebär det att kommunen inte anser att det är möjligt eller lämpligt att inleda ett planarbete för det som ansökan innefattar. Det kan exempelvis bero på att det som föreslås i ansökan inte är förenligt med kommunens översiktsplan. Om kommunen lämnar ett negativt planbesked ska skälen till detta anges. Beslutet kan inte överklagas.

Så här ansöker du om planbesked

En ansökan om planbesked ska skickas in till kommunen via e-tjänsten “Ansök om planbesked” som finns länkad ovan. Vad ansökan ska innefatta beror till viss del på vad det är ansökan omfattar och vilket område den berör.

Ansökan ska alltid innefatta:

  • Ifylld ansökan med beskrivning av vilken åtgärd du avser att göra och i vilket syfte du söker planbesked.
  • En situationsplan som visar berörda fastigheter och som översiktligt illustrerar de åtgärder/förändringar som föreslås i ansökan.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk behövs även en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. Vid åtgärder som är mer omfattande eller sker i känsliga miljöer kräver kommunen oftast en mer ingående beskrivning av de åtgärder som ansökan utgår ifrån.

Om ytterligare material bedöms vara nödvändigt kan kommunen begära att ansökan kompletteras.

Vem kan ansöka om planbesked?

Ansökan av planbesked kan bara göras av den som har för avsikt att genomföra de åtgärder som den önskade planändringen avser. Det innebär att i det fall då sökande inte äger fastigheten ska fastighetsägarens godkännande bifogas ansökan, eller en beskrivning av hur sökande avser genomföra åtgärderna.

I de fall då en bostadsrättsförening eller samfällighet är sökande ska stämmobeslut som avser önskad planändring bifogas.

Kostnad för planbesked

Örebro kommun tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om planbesked. Det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas.

Kostnaden för planbeskedet utgår ifrån Örebro kommuns plantaxa. Avgift för planbesked tas ut både för positiva och negativa beslut. När handläggning av ärendet har påbörjats tas avgift ut även vid återkallande av ansökan.

I planbesked där Örebro kommun ser det som uppenbart att detaljplaneläggning bedöms mycket svårframkomlig meddelas detta i ett tidigt skede och sökande kan då dra tillbaka sitt planbesked utan kostnad.

Om du får ett positivt planbesked är avsikten att ett planavtal ska tecknas när arbetet med detaljplanen har påbörjats, detta för att reglera kostnaden för själva detaljplanen.

Plantaxa

Örebro kommuns plantaxa, gäller från och med 1 januari 2023. Pdf, 397 kB.

Kostnad för planbesked 2023

Kategori av planbesked

Avgift

Upphävande av fastighetsbestämmelser
(exempelvis upphävande av tomtindelning)

10 500 kr (200 mPBB*)

Standard

26 250 kr (500 mPBB*)

Återkallad ansökan (innan beslut)

75 % av kostnaden utifrån ärendekategori

Återkalla ansökan (innan handläggning påbörjats)

Ingen avgift

*mPBB = milliprisbasbelopp, en tusendels prisbasbelopp. Milliprisbasbelopp för 2023 är 52,5.

Senast uppdaterad:

Publicerad: