Ekonomi och budget

Kommunens inkomster består av tre delar: kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Örebro kommun 21,35 kronor per intjänad hundralapp.

Så här fördelas 100 kronor

Här ser du hur kommunens kostnader fördelades i kommunens verksamheter 2022.

Så här fördelades 100 kronor, i kommunens verksamheter 2019.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se större.

Kommunens ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer program som anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Dessa politiska program har ofta ett flerårigt perspektiv. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

De avgiftsfinansierade verksamheterna – VA- och avfallsverksamhet – har balans­räkningsansvar och ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Budget och analys

Uppföljning, utvärdering och analys är grunden för budgetarbetet och i budgetprocessen i Örebro kommun läggs stor vikt vid detta.

Genom att ta reda på vad medborgarna i Örebro kommun får för pengarna och fråga varför det blev på ena eller andra sättet, skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige och därmed mycket viktig i budgetarbetet. Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Personalbokslutet ingår också i årsredovisningen. Budget, årsredovisning och personalbokslut hittar du i dokumentarkivet.

Efter kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsdirektiv i juni börjar arbetet i nämnder och bolag med att formulera mål, riktlinjer och budget för den egna verksamheten. Senast i december fattas beslut om internbudget för kommande år. Och så börjar arbetet med budget och årsredovisning igen.

Vill du ha budget, verksamhetsdirektiv eller årsredovisning i pappersformat (eller äldre versioner) kontakta servicecenter, 019-21 10 00.

Upphandlingar och leverantörsinformation

Information till dig som är intresserad av att bli leverantör till Örebro kommun.

Finansiering och rating

Information om finansiering och rating.

Senast uppdaterad:

Publicerad: