På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Ekonomi och budget

Kommunens inkomster består av tre delar: kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Örebro kommun 21,35 kronor per intjänad hundralapp.

Så här fördelas 100 kronor

Här ser du hur kommunens kostnader fördelades i kommunens verksamheter 2019.

Så här fördelades 100 kronor, i kommunens verksamheter 2019.

Information om de olika verksamheterna

Elevantalet fortsätter att öka och nya skolor byggs och planeras och befintliga byggs ut. Fokus framöver är ökad måluppfyllelse och likvärdighet, där en viktig del är det främjande och förebyggande arbetet ute på skolorna.

Fakta

 • Kostnad för en grundskoleplats: 98 912 kr.
 • Antal invånare 6–15 år: 18 580.
 • Antal elever i kommunal grundskola (inkl. F-klass): 14 924.
 • Antal elever i fristående grundskola (inkl. F-klass): 3 526.
 • Andel elever som når behörighet till gymnasieskolan (kommunala skolor), procent: 78.
 • Andel elever som når behörighet till gymnasieskolan (inkl. friskolor), procent: 82.

Under 2019 öppnade ett nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund med 68 platser. Örebro har höga ambitioner för äldreomsorgen där människor kan åldras på sina villkor.

Fakta

 • Kostnad per boendeplats, vård-och omsorgsboende: 839 906 kr.
 • Invånare 65 år och äldre som bor i Örebro: 28 315.
 • Invånare 85 och äldre som bor i Örebro: 3 725.
 • Antal unika personer som har hemvård: 3 624.
 • Antal platser i särskilt boende: 1 211.

Behovet av förskoleplatser kommer att öka inom några år. Förskolor byggs bland annat i de östra stadsdelarna. Förskolan ska erbjuda en trygg omsorg som är rolig, lärorik och stimulerar barnens utveckling.

Fakta

 • Kostnad för en plats i förskolan: 129 797 kr.
 • Antal barn 1–5 år: 9 477.
 • Antal förskoleplatser (kommunal regi): 7 198.
 • Antal förskoleplatser (fristående regi): 1 073.
 • Andel av barn i förskoleålder i kommunen som går i förskola, procent: 87.

Insatserna handlar bland annat om boende, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning och boendestöd. Utvecklingsarbete pågår kring hur ny teknik kan öka livskvalitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Fakta

 • Genomsnittlig kostnad per dygn i bostad med särskild service: 2 333 kr.
 • Antal personer med stöd enligt LSS (Lagen om särskilt stöd): 1 318.
 • Antal personer med boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen): 786.

Målsättningen för individ- och familjeomsorgen är att familjer och enskilda ska få stöd som motsvarar deras behov och att de har möjlighet till inflytande och delaktighet. Därtill är målet att medborgarnas livsvillkor ska vara jämlika.

Fakta

 • Andel av invånarna som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd, procent: 4,4.
 • Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år: 6,4.
 • Andelen öppet arbetslösa: 4,3 % och i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd 4,6 %.
 • Antal unika aktualiserade ärenden på socialkontor: 3 853.
 • Genomsnittlig kostnad per vårddygn: 2 527 kr.

Antalet elever i gymnasieskolan ökar nu efter flera år med minskade elevkullar. Örebros gymnasieskolor ska ligga i framkant vad gäller skolutveckling, måluppfyllelse och fokus på kunskap och bildning. Elever som är trygga, mår bra och får stöd och hjälp utifrån sina behov når också bra resultat.

Fakta

 • Kostnad för en plats i gymnasieskolan: 104 711 kr.
 • Antal elever i kommunal gymnasieskola (boende i Örebro kommun): 3 737.
 • Antal elever i fristående gymnasieskola: 1 521.
 • Andel elever med gymnasieexamen eller studiebevis inom 4 år, procent: 74.

Inom Infrastruktur ingår verksamheter som direkt berör det växande Örebro. Fler människor behöver bostäder och företag behöver lokaler. Det innebär också anläggning av nya gator, parker och annat som tillkommer i en växande stad. I denna del ingår även kostnader för bland annat brandförsvar och flygplats.

Fakta

 • Antal bygglov: 1 325.
 • Antal kommunala natur- och kulturreservat: 19.
 • Antal kilometer körbanor samt gång- och cykelvägar: 834.
 • Asfaltsunderhåll körbanor samt gång- och cykelvägar: 47,1 miljoner kr.

Genom att arbeta tillsammans med föreningar och andra aktörer skapas förutsättningar för en meningsfull fritid och ett levande varierat kulturutbud. Inom Kultur och fritid bedrivs verksamhet inom bibliotek, fritidsgårdar, idrott, bad, teater, musik och mycket mer.

Fakta

 • Årligt antal besökare i Haga, Eyra samt Brickebackens bad: 494 170.
 • Antalet bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar för pojkar och flickor, 10–20 år: 66 169.
 • Antal bok- och e-boklån på kommunens bibliotek: 705 193.

All vuxenutbildning - grundläggande och gymnasiala utbildningar, olika former av yrkesutbildningar samt Svenska för invandrare (SFI) med mera i Örebro är samlad på Campus Risbergska, vilket underlättar för elever att hitta rätt utbildning för sina behov och få stöd för att nå målen inom den samma.

Fakta

 • SFI, deltagare under året: 2 069.
 • Årsstudieplatser, yrkeskurser: 544.
 • Årsstudieplatser, grundläggande vux: 475.
 • Årsstudieplatser, gymnasial vux: 195.

Örebro kommun har 22 politiska nämnder, varav Kommunfullmäktige är det högsta politiska organet. Politisk verksamhet avser främst nämndverksamhet, arvoden till förtroendevalda, stöd till politiska partier, revision samt administration för kommunens politiska organisation.

Örebro kommun erbjuder ett stort urval av arbetsmarknadsinsatser, både i egen regi och i samverkan med andra. Flyktingmottagandet har minskat under senare år. De senaste årens höga mottagande gör att även många som kommit tidigare år finns inom kommunens utbildningar och andra åtgärder där de att rustas för att få fäste på arbetsmarknaden.

Fakta

 • Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsåtgärder: 1 363.
 • Antal flyktingmottagna personer: 349.
 • Antal personer som anvisats för bosättning enligt bosättningslagen: 100.

Kommunens ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer program som anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Dessa politiska program har ofta ett flerårigt perspektiv. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

De avgiftsfinansierade verksamheterna – VA- och avfallsverksamhet – har balans­räkningsansvar och ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Budget och analys

Uppföljning, utvärdering och analys är grunden för budgetarbetet och i budgetprocessen i Örebro kommun läggs stor vikt vid detta.

Genom att ta reda på vad medborgarna i Örebro kommun får för pengarna och fråga varför det blev på ena eller andra sättet, skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige och därmed mycket viktig i budgetarbetet. Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Personalbokslutet ingår också i årsredovisningen. Budget, årsredovisning och personalbokslut hittar du i dokumentarkivet.

Efter kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsdirektiv i juni börjar arbetet i nämnder och bolag med att formulera mål, riktlinjer och budget för den egna verksamheten. Senast i december fattas beslut om internbudget för kommande år. Och så börjar arbetet med budget och årsredovisning igen.

Vill du ha budget, verksamhetsdirektiv eller årsredovisning i pappersformat (eller äldre versioner) kontakta servicecenter, 019-21 10 00.

Upphandlingar och leverantörsinformation

Information till dig som är intresserad av att bli leverantör till Örebro kommun.

Finansiering och rating

Information om finansiering och rating.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se