Planprogram för Holmen

Kommunen har tagit fram ett förslag till Holmens framtida utveckling. Målet är att utveckla Holmens industriområde till en levande och attraktiv stadsdel med en mix av arbetsplatser, bostäder, skola, service, parker med mera till år 2040.

Under perioden 7 maj 2020–30 september 2020 var förslaget ute på samråd, vilket gav fastighetsägare, myndigheter och allmänhet möjlighet att ta del av planerna och lämna synpunkter.

Aktuellt

Under samrådet inkom vissa synpunkter som medför att ytterligare utrednings­underlag behöver tas fram för att planprogrammet ska kunna färdigställas. Det handlar bland annat om att åtgärder för att hantera översvämningsrisk i området behöver utredas. Ett utredningsarbete har pågått under 2022–2023 och en ny översvämningskartering beräknas finnas framme till sommaren 2023.

Den färdiga översvämningskarteringen tillsammans med andra inkomna samrådssynpunkter kan leda till ändringar av planförslaget innan det ska godkännas i Programnämnd samhällsbyggnad. Planprogrammet uppskattas antas under 2025.

Eventuella ändringar av planen och kommentarer till inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. När samråds­redogörelsen är klar presenteras den här, på orebro.se/holmen.

Här kan du läsa mer om den fortsatta arbetsprocessen och alla inkomna synpunkter från samrådet här. Pdf, 673.8 kB.

Detta nyhetsbrev skickades ut till medlemmar i Holmens företagarförening i slutet av 2022. Pdf, 101.3 kB.

Visionsskiss för Stadsdelen Holmen år 2040. Bild: Mandaworks

Visionsskiss för Holmen år 2040. Planprogrammet föreslår att det ska byggas bostäder på Holmen, men det är inte bestämt hur husen ska se ut. Bild: Mandaworks.

Planprocess

Planprogrammet för Holmen ligger till grund för kommande detaljplanearbete inom stadsdelen. Utvecklingen av Holmen kommer att ske över lång tid och planeras i etapper. I dagsläget går det inte att uttala sig om när i tid planprogrammet kan godkännas i Programnämnd samhällsbyggnad. 

Processpil planprogram Holmen

Samrådet är avslutat och synpunkterna vi fått in är till stor hjälp när vi nu jobbar vidare med förslaget till Holmens framtida utveckling.

Utveckling av Holmen

Förslaget är att utveckla Holmens industriområde till en central stadsdel med en mix av arbetsplatser, bostäder, skola, service, parker med mera. Stadsdelen ska också, på ett bättre sätt, kopplas samman med kringliggande stadsdelar.

Men det kommer att ta tid. Utvecklingen av Holmen är en långsiktig satsning, där kommunen, näringsliv och fastighetsägare i Holmen behöver samarbeta. Många stora investeringar behöver ske och fastighetsägarna behöver vara med och finansiera dem.

Planområde

Industriområdet Holmen ligger centralt i Örebro, cirka 1–2 km norr om resecentrum och omfattar totalt cirka 67 hektar. Området avgränsas i norr till E18/E20, i öster till bostadsområdet Hagaby, samt Östra Bangatan. I söder avgränsar området till Holmens bostadsområde och i väster till Hedgatan.

Karta över planområdet.

Karta över planområdet

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram tas fram för ett område eller stadsdel som står inför en utveckling. Det visar på kommunens mål och visioner med området, redovisar övergripande förutsättningar för en utveckling och underlätta kommande detaljplanering.

Kontakt

Beatrice Rimmi, projektledare, Projektledningsenheten.

Kristofer Sjöö, översiktlig planering.

Har du frågor om planprogrammet för Holmen är du välkommen att ta kontakt via Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: