Utmaningsrätt

Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har rätt att utmana den kommunala verksamheten inom program­områdena Social välfärd och Samhällsbyggnad.

Utmaningsrätten gäller inte myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner samt sådant som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal eller inte kan läggas ut på entreprenad.

Utmaningsrätt inom programområde Social välfärd

Örebro kommun är först i landet med att införa utmaningsrätt inom programområdet Social välfärd med inriktning på den sociala ekonomin. Kommunen vill genom att införa utmaningsrätt stödja en utveckling av den sociala ekonomin och öka utbudet av tjänster genom att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten.

Målet är att få bästa möjliga kvalitet genom att ta tillvara det engagemang och kunnande som finns inom den sociala ekonomin.

Vad menas med social ekonomi?

"Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar.

Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft". ("Social ekonomi - en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt?"- Kulturdepartementet, 1999.)

Utmaningsrätten gäller följande verksamhetsområden inom programområdet Social välfärd:

  • Socialnämnden
  • Vårdboendenämnden
  • Hemvårdsnämnden
  • Funktionsstödsnämnden

Utmaningsrätt inom programområde Samhällsbyggnad

Syftet med utmaningsrätten är att öka mångfalden i utbudet av tjänster genom att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten. Målet är bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Utmaningsrätten gäller följande verksamhetsområden inom programområdet Samhällsbyggnad:

  • Miljönämnden
  • Teknik- och servicenämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Fastighetsnämnden
  • Kultur- och medborgarnämnden
  • Fritids- och turistnämnden
Senast uppdaterad:

Publicerad: