Utvecklingsförslag för Pappersbruksområdet

Planhandlingar

Ärendenummer

Moe 200/2023.

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet omfattar de centrala delarna av stadsdelen Skebäck i östra Örebro, vilket här benämns Pappersbruksområdet.

I utvecklingsförslaget hanteras hela området övergripande. Fördjupade beskrivningar med högre detaljeringsgrad görs av den östra delen i Bilaga 1 – Östra Pappersbruksområdet. Bilaga 2 innefattar en redogörelse för de förutsättningar och tidigare ställningstaganden som legat till grund för innehållet i utvecklingsförslaget.

Karta, strukturskiss, utvecklingsförslag för PappersbruksområdetFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

Visionsbilder

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget är en konkretisering av översiktsplanen och visar på en önskvärd utveckling och framtidsbild med en tidshorisont mot 2040. Förslaget visar hur Pappersbruksområdet kan omvandlas från ett utpräglat industri- och verksamhetsområde till en attraktiv hållbar stadsdel med en blandning av boendetyper och funktioner.

Visionen för framtidens Pappersbruksområde innebär att områdets historia är läsbar i såväl strukturer som bevarad bebyggelse. Ny bebyggelse tar utgångspunkt i platsens unika identitet – med mer stadsmässig karaktär i väster mot innerstaden och en anpassning till det naturnära läget i öster.

Blågröna strukturer som parker, vattendrag och gångstråk länkar samman genom området och tillgängliggör den gröna omgivningen. Stor vikt läggs vid mobilitetsfrågan där fotgängare och cyklister prioriteras inom området i bilfria miljöer och parkering sker i samlade anläggningar i områdets ytterkant. Hela området ska präglas av ett klimatfokus i såväl byggnation som driftskede.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontaktperson

Sofia Larsson, planarkitekt.

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Mer information

Du kan läsa mer om Pappersbruksområdet på orebro.se/pappersbruket.

Senast uppdaterad:
Publicerad: