Utvecklingsförslag för norra Lillån

Stadsutveckling med bostäder i anslutning till handelsområdet, Sättrabäcken samt Lillåvallen.

Karta över planområdet.

Mål och syfte

Syftet med att ta fram detta utvecklingsförslag är att ge en samlad bild av den möjliga och mest önskvärda utvecklingen av området inför fortsatt detaljplanering. I detta arbete har området utretts i ett större perspektiv och en övergripande struktur för bebyggelse, gator och vägar samt grönstruktur tagits fram som sedan kommer ligger till grund för efterföljande detaljplaner.


Även lämpliga lägen för utveckling av idrottsverksamhet, skolverksamhet m.m. har utretts i arbetet. I arbetet med ett utvecklingsförslag är analyser av ekonomi- och genomförbarhets­frågor lika viktiga delar som till exempel utformning och gestaltning och kommer beaktas även i detta fall.

Bakgrund

Beslut om utvecklingsförslag

Programnämnden gav den 2 juni 2015, § 88, stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett utvecklingsförslag för områdena vid före detta Coop i Lillån.

Kontakt

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?