Utvecklingsförslag för norra Lillån

Stadsutveckling med bostäder i anslutning till handelsområdet, Sättrabäcken samt Lillåvallen.

Karta över planområdet.

Mål och syfte

Syftet med att ta fram detta utvecklingsförslag är att ge en samlad bild av den möjliga och mest önskvärda utvecklingen av området inför fortsatt detaljplanering. I detta arbete har området utretts i ett större perspektiv och en övergripande struktur för bebyggelse, gator och vägar samt grönstruktur tagits fram som sedan kommer ligger till grund för efterföljande detaljplaner.


Även lämpliga lägen för utveckling av idrottsverksamhet, skolverksamhet mm
har utretts i arbetet. I arbetet med ett utvecklingsförslag är analyser av ekonomi- och
genomförbarhetsfrågor lika viktiga delar som till exempel utformning och gestaltning och kommer beaktas även i detta fall.

Bakgrund

Beslut om utvecklingsförslag

Programnämnden gav 2015-06-02, § 88, stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett utvecklingsförslag för områdena vid före detta Coop i Lillån.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!