Detaljplan för cirkulationsplatser vid Södra infarten och Södra vägen och parkstråk inom Aspholmen, del av fastighet Ånsta 20:96 m.fl.

Ärendenummer

Bom 42/2023 (tidigare Bn 104/2020).

Samrådstid

28 augusti–9 oktober 2023.

Planområde

Planområdet ligger på Aspholmen och Örnsro precis utanför centrala Örebro.

Karta som markerar planområdet.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera. Röda markeringar i webbkartan visar pågående detaljplaner och lila markeringar visar planer som är under samråd eller granskning.

Syfte

Syftet med planen är att förbättra kopplingen mellan Aspholmen och Örnsro, skapa möjlighet till bättre kollektivtrafik och möjliggöra nya färdvägar genom en ny cirkulationsplats vid Södra infartsleden, lägga grunden till ett parkstråk genom Aspholmen och förbättra trafiksituationen på Södra vägen genom en ny cirkulationsplats vid Radiatorvägen.

Åtgärderna inom den allmänna platsmarken som möjliggörs av detaljplanen är en del i utvecklingen enligt planprogrammet för Aspholmen och Nasta som godkändes 2017. Parkstråket ska anläggas längs de nedlagda järnvägsspåren och utgör grunden till en park- och grönstruktur som krävs för att stadsdelen ska kunna kompletteras med bostäder.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar

Planförfarande

Den här detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Den här detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett betydande allmänt intresse, kan komma att medföra miljöpåverkan eller strider mot den kommunala översiktsplanen. Kommunen ska vid utökat förfarande under minst tre veckor samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Jonas Bäckström, 019-21 58 06, jonas.backstrom@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 9 oktober

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Bygg- och miljönämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, byggochmiljonamnden@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 9 oktober 2023 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bom 42/2023
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad: