Planprogram för Holmen

Nu finns ett förslag till Holmens framtida utveckling. Vad tycker du? Mellan 7 maj–30 september har du här möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter.

Bakgrund

När Holmens industriområde anlades under mitten av 1900-talet låg det i stadens ytterkant, idag är området kringbyggt och har fått ett mer centralt och attraktivt läge i staden. En del av den industri som finns på Holmen idag lämpar sig bättre på platser längre från bostadsbebyggelse.

Samtidigt växer Örebro kommun snabbt. Fram till år 2040 finns behov av cirka 20 000 nya bostäder och ungefär lika många arbetsplatser. Förslaget för Holmens utveckling visar hur en del av dessa skulle kunna rymmas inom stadsdelen Holmen.

Planprogrammet

Förslaget är att utveckla Holmens industriområde till en central stadsdel med en mix av arbetsplatser, bostäder, skola, service, parker med mera. Stadsdelen ska också, på ett bättre sätt, kopplas samman med kringliggande stadsdelar.

Men det kommer att ta tid. Utvecklingen av Holmen är en långsiktig satsning, där kommunen, näringsliv och fastighetsägare i Holmen behöver samarbeta. Många stora investeringar behöver ske och fastighetsägarna behöver vara med och finansiera dem.

Vision för Holmen

År 2040 är Holmen en central stadsdel, väl integrerad med sin omgivning. Nya vägar och rekreationsstråk gör det lätt att ta sig till, från och inom stadsdelen.

Med en mix av bostäder, arbetsplatser, skola och förskolor, kultur- och fritidsaktiviteter, service, grönska och mötesplatser är Holmen en levande och attraktiv stadsdel. Ny arkitektur möter äldre bebyggelse som påminner om stadsdelens historia vilket ger Holmen en intressant och specifik karaktär. Lillåkanten bjuder på avkoppling i en grön och lummig miljö.

Visionsskiss för Stadsdelen Holmen år 2040. Bild: Mandaworks

Visionsskiss för Holmen år 2040. Planprogrammet föreslår att det ska byggas bostäder på Holmen, men det är inte bestämt hur husen ska se ut. Bild: Mandaworks.

Planområde

Industriområdet Holmen ligger centralt i Örebro, ca 1-2 km norr om resecentrum och omfattar totalt ca 67 hektar. Området avgränsas i norr till E18/E20, i öster till bostadsområdet Hagaby, samt Östra Bangatan. I söder avgränsar området till Holmens bostadsområde och i väster till Hedgatan.

Karta över planområdet.

Karta över planområdet

Syfte och mål

Syftet med planprogrammet är att ta fram en aktuell helhetsbild över Holmen och utreda förutsättningar för områdets utveckling till en stadsdel med arbetsplatser, bostäder, skola, service, parker med mera.

Målet är att skapa goda förutsättningar för att området ska bli en levande och attraktiv stadsdel på 5, 10 och 30 års sikt.

Samråd 7 maj–30 september 2020

Nu vill vi veta vad du tycker om förslaget! Under samrådstiden 7 maj– 30 september har du här möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter på Holmens framtida utveckling. Du hittar planprogrammet i sin helhet längre ner på sidan, under ”planhandlingar”.

Digitala kanaler i Coronatider - Eventuellt samrådsmöte i höst.

Speciella tider kräver speciella åtgärder. På grund av coronapandemin kunde vi inte bjuda in till fysiska samrådsmöten i våras. Så istället har vi presenterat förslaget till Holmens utveckling i en film som du kan se här på webbsidan. Vi svarar gärna på frågor om planprogrammet under hela samrådstiden. Du når oss via servicecenter@orebro.se eller 019-21 10 00

Vi hoppas kunna genomföra ett corona-anpassat fysiskt samrådsmöte i början av september. Mer information kommer att läggas ut här i augusti.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt

Märk e-post och brev med: SAM 972/2015.

Presentation av planprogrammet

Tidplan

Att utveckla Holmens industriområde till en levande stadsdel kommer att ta lång tid. Området är stort, och omvandlingen är en långsiktig satsning. Den kommer att pågå i olika delar under många år och fastigheter kan utvecklas efterhand som verksamheter flyttar från platsen.

Förutsättningar som påverkar tidplanen för Holmens omvandling

Översvämningsrisk

Omfattande översvämningsåtgärder krävs utanför området för att utvecklingen av stadsdelen Holmen ska vara möjlig. En utredning startar under 2020.

Markföroreningar

Holmen har under lång tid varit ett industriområde vilket innebär att marken är förorenad. Marksituationen behöver utredas vidare och nödvändig sanering utföras.

Pågående industrier

Idag finns flera verksamheter som har stor påverkan på området och som behöver utredas avseende främst buller, stoft, lukt och markföroreningar, för att avgöra hur nära mer känslig markanvändning, som till exempel bostäder, kan placeras. Områdets föreslagna utveckling kräver på sikt att dessa flyttar från Holmen.

Litet kommunalt markägande

Det innebär att all utveckling i stadsdelen behöver ske i nära samarbetet mellan kommunen och fastighetsägarna och att fastighetsägarna behöver vara med och finansiera stora investeringar i området.

Fortsatt planprocess

Planprogrammet för Holmen ligger till grund för kommande detaljplanearbete inom stadsdelen. Utvecklingen av Holmen kommer att ske över lång tid och planeras i etapper.

Processpil planprogram Holmen

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram tas fram för ett område eller stadsdel som står inför en utveckling. Det visar på kommunens mål och visioner med området, redovisar övergripande förutsättningar för en utveckling och underlätta kommande detaljplanering.

Varför samråd?

Kommunen samråder om programmet med allmänhet och olika intressenter för att bredda beslutsunderlaget innan beslut fattas. Samråd kring ett planprogram ger berörda möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede, innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Kontaktpersoner

Anders Lind, planarkitekt, Enheten för översiktlig planering.

Christin Gimberger, översiktsplanerare, Enheten för översiktlig planering.

Har du frågor om planprogrammet för Holmen är du välkommen att kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2020
Publicerad: 5 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?