Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:306 m.fl. (Södra Station)

Ärendenummer

Bn 116/2015

Samrådstid

21 oktober – 2 december 2019

Planområde

Planområdet ligger vid Södra Station i centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för en utveckling av Södra Station och dess funktion som järnvägsstation samt att utveckla området runt stationen med ny bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet i form av kontor och verksamheter, nya infrastrukturkopplingar samt nya mötesplatser och utvecklade grönytor. Detaljplanen är förenlig med den kommunala översiktsplanen.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • Planförslaget kommer även att visas på ett samrådsmöte torsdag 24 oktober kl. 16–18. Plats för mötet är Stationshuset vid Södra Station. Politiker och tjänstepersoner från kommunen kommer finnas tillgängliga för frågor och synpunkter.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Nikas Gustafsson, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se

Synpunkter senast 2 december 2019

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2 december 2019 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 116/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!