Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Kommunerna ansvarar för att lägenhetsregistret är aktuellt.

Syftet med lägenhetsregistret

Alla medborgare är nu folkbokförda på lägenhet i stället för som tidigare på fastighet. Registret ska bland annat göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används bland annat som underlag för samhällsplanering och forskning.

Lägenhetsnumrering

Lägenheter i flerbostadshus ska ha ett nummer kopplat till adressen. Detta nummer tillsammans med adressen talar om var man är folkbokförd. Förslag till numrering lämnas av fastighetsägaren och registreras av kommunen.

De flesta småhus, men också flerbostadshus där varje lägenhet har en egen adress,
behöver inget lägenhetsnummer.

Fastighetsägarens roll

Ägare av flerbostadshus är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet.

Uppgifter lämnas in vid

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Rivning

För mer information om lägenhetsregistret gå in på Lantmäteriets webbplats.

Kontakt

Kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter eller e-post adresser@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: