Starta och driva en ideell förening

Här får du grundläggande kunskap om hur du gör för att starta och driva en ideell förening.

Om du önskar stöd och rådgivning i processen av bildandet av din nya förening kan du kontakta oss via foreningsstod@orebro.se.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald förenings­styrelse. En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna.

Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer.

Varje förening ska ha ett medlemsregister och se till att registret är uppdaterat med namn, ålder, adress och telefonnummer samt när medlemsavgiften är betald.

Hur bildas en ideell förening?

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda föreningen. En tillfällig styrelse (interimsstyrelse) utses och bör som minst bestå av tre personer – ordförande, sekreterare och kassör. Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda för det första årsmötet och att kalla intresserade personer till mötet för att bilda föreningen.

Under mötet ska föreningen besluta om föreningens namn, anta stadgar samt välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är informerade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter.

Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

Det är först efter det första årsmötet som föreningen är formellt bildad.

Att göra efter det första årsmötet

 1. Utse firmatecknare för föreningen.
 2. Ta kontakt med lokala skattemyndigheten för att få ett organisationsnummer.
 3. Ta kontakt med eventuell riksorganisation för att få stöd och råd i olika frågor.
 4. Skaffa ett plusgiro- eller bankkonto. För att få ett konto måste föreningen visa bland annat årsmötesprotokoll. Plusgiro eller bankgiro samt organisations­nummer krävs för att söka kommunala bidrag.
 5. Upprätta ett medlemsregister som innehåller födelsedata, namn, adress och när medlemsavgiften betalas.
 6. För kassabok över alla inkomster och utgifter i föreningen.

Styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör. Styrelsen består av förtroendevalda personer och är föreningens verkställande ledning. Det är styrelsen som fattar de beslut som behöver tas mellan årsmötena.

Styrelsen ansvarar även för att kalla till årsmöte och att förbereda ärenden tills dess. Det är viktigt att styrelsen arbetar efter de föreskrifter som finns i stadgarna och efter det som har beslutats på årsmötet.

I föreningens styrelse finns några roller som måste utses. Utöver dessa kan även övriga ledamöter ha olika ansvarsområden baserat på föreningens verksamhet. Nedan följer exempel på arbetsuppgifter för de olika rollerna.

Ordförande

Huvudansvarig i styrelsen och är föreningens ansikte utåt. Har till uppgift att ha kunskap om föreningens verksamhet, att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet.

Kassör

Svarar för föreningens in- och utbetalningar, sköter föreningens bokföring och ser till att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar. Ska kontrollera att medlemsavgifter betalas in, svarar för bidragsansökningar, informerar regelbundet styrelsen om föreningens ekonomi och gör årsbokslut samt årsredovisning.

Sekreterare

Förbereder styrelsens sammanträden, för protokoll och förvarar alla skrivelser. Har också till uppgift att styrelsens beslut genomförs och tar fram förslag på verksamhetsberättelse.

Stadgar

Stadgar är skrivna regler för föreningens arbete. Stadgarna är grunden i en förening. Där beskrivs föreningens syfte, regler och arbetssätt. En förening betraktas som en så kallad juridisk person först när stadgarna är antagna och en styrelse är vald.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter och revisorer till årsmötet. Viktigt är att de personer som valberedningen föreslår på årsmötet ska vara tillfrågade i förväg. Personerna i valberedningen får inte sitta i styrelsen.

Revisorer

Revisorer har till uppgift att granska föreningens verksamhet och ekonomi, vilket innebär att granska:

 • Att verksamheten följer stadgarna.
 • Att verifikat finns och stämmer samt att dessa har bokförts på ett riktigt sätt.
 • Att budgetuppföljningar, balans- och resultaträkning och årsbokslut har gjorts.
 • Att föreningen har försäkringsskydd.

Revisorn ska ha en oberoende roll till styrelsen, det ska inte kunna uppstå misstankar om jäv. På årsmötet lämnar revisorn en revisionsberättelse där denne redovisar sitt resultat av granskningen.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och hålls en gång om året. Här får föreningens medlemmar vara med och fatta beslut och välja funktionärer inför det kommande verksamhetsåret.

Dessa beslut kan till exempel handla om föreningens organisation, tillsättande och avsättande av styrelse, medlemsavgifter, ändring av stadgar eller upplösning av föreningen.

Vid behov har föreningens medlemmar möjligheten att begära extra årsmöten, hur stor andel av medlemmarna som behöver yrka på detta för att det extra årsmötet ska hållas regleras i föreningens stadgar.

Handlingar som ska vara färdigställda inför årsmötet

Dagordningen

Kan ses som programmet för årsmötet. Genom att läsa denna vet medlemmarna vad som ska tas ställning till under årsmötet.

Verksamhetsberättelsen

Styrelsen berättar om vad som hänt under det gångna året. Medlemmarna ska under årsmötet ha möjlighet att kontrollera och korrigera det innehåll som finns i verksamhetsberättelsen, innan denna godkänns och läggs till handlingarna.

Balans- och resultaträkningen

Balansräkningen är en uppställning av föreningens tillgångar och skulder. En redovisning av klubbens samtliga intäkter och kostnader är resultaträkningen. Innan årsbokslutet klubbas igenom ska medlemmarna få möjlighet att ställa frågor.

Revisionsberättelsen

Ett utlåtande från revisorn efter sin granskning.

Verksamhetsplanen

Förslag från styrelsen vilka områden och frågor som ska prioriteras under det kommande verksamhetsåret. Medlemmarna kan komma med egna frågor och förslag under årsmötet.

Förslag från medlemmarna

De olika förslagen från styrelsen och medlemmarna ska behandlas under årsmötet.

Att kalla till årsmöte

Det går att kalla till årsmöte på olika sätt, några exempel är: brev till medlemmarna, annons i tidning/medlemsblad, meddelande på anslagstavlan i lokalen eller per e-post. I kallelsen till årsmötet ska datum, tid och plats tydligt framgå.

Alla ärenden som kommer behandlas på årsmötet ska finnas med i kallelsen. Anledningen till detta är att medlemmarna ska känna sig säkra på att föreningen inte beslutar något utan att medlemmarna har chans att vara med och påverka beslutet.

Det kan vara lämpligt att skicka med verksamhetsberättelsen och Balans- och resultaträkningen tillsammans med kallelsen eftersom medlemmarna ska ha möjlighet att få titta på handlingarna före årsmötet.

Vill en medlem att ett speciellt ärende ska tas upp på årsmötet ska denne kontakta styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med på dagordningen för årsmötet.

Ett årsmöte kan utföras på olika sett, detta bör regleras i föreningens stadgar.

Exempel på dagordning för ett årsmöte

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen i god tid innan mötet.
 10. Fastställa årsavgiften.
 11. Fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av:
  • Ordförande
  • Övriga ledamöter i styrelsen
  • Suppleanter
  • Revisorer
  • Valberedning

13. Eventuella övriga frågor.

Årsmötessekreteraren färdigställer årsmötesprotokollet som därefter justeras av justeraren och årsmötesordföranden. Detta görs för att säkerställa att allting i protokollet stämmer utifrån vad som beslutades under årsmötet. Medlemmarna ska få ta del av det färdigjusterade protokollet.

Styrelsen, som har valts under årsmötet, ansvarar nu för det vidare arbetet och för att det som har beslutats under årsmötet verkställs.

Enkel ordlista

Acklamation: Omröstning med ja- och nejrop kring förslag som förts fram under mötet.

Adjungera: En sakkunnig bjuds in till styrelsen för att yttra sig kring ett ämne

Allmännyttig: Öppen för alla

Arkiv: Här sparas dokument och andra handlingar

Avslag: Ett förslag godkänns inte.

Avtal: Överenskommelse mellan parter, skriftlig eller muntlig. Avtal ska följas.

Begära ordet: När en person vill prata på ett möte begär hen ordet.

Beslutsförhet: Minsta antalet medlemmar som måste närvara på ett möte för att saker ska få beslutas

Bifall: När ett förslag godkänns, att rösta ja

Bokslut: Sammanställning av ekonomin, ska innehålla resultaträkning och balansräkning

Bordläggning: Ett beslut skjuts upp på framtiden.

Dagordning: Schemat för mötet. Vilka ärenden som ska behandlas och i vilken ordning.

Firmatecknare: Person som får skriva under dokument åt föreningen, till exempel teckna avtal och betala räkningar.

Interimsstyrelse: En styrelse som är tillfällig inför det första årsmötet, där en ordinarie styrelse väljs.

Suppleant: En ersättare. En styrelse kan ha utsedda suppleanter som kan rycka in om ordinarie styrelseledamot är frånvarande.

Länktips

Här har vi samlat länkar som kan vara användbara för dig som ska starta eller har startat en ideell förening.

Studieförbund

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning främst genom verksamhetsformerna studiecirklar, arrangemang och projekt. Det finns flera olika studieförbund med olika inriktning och ideologi. Studieförbunden kan bland annat hjälpa föreningar att anordna aktiviteter och bistå med lokaler.

Övriga länkar

Senast uppdaterad:

Publicerad: