På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Översiktsplanering, övergripande planer och program

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Övergripande planer och program

Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De är också vägledande för kommande detaljplanering.

Bostadsförsörjning - Riktlinjer för Örebro kommun (pdf, 942.5 kB)

Samlade riktlinjer för kommunens bostadsförsörjningsarbete.

Bostadsförsörjning - Lägesrapport för Örebro kommun 2017-2026 (pdf, 1 MB)

En lägesrapport om kommunens bostadsförsörjning inför de kommande 10 åren.

Handlingsplan för stadens byggande – På väg mot vårt framtida Örebro

Del 1 – Introduktion till stadens byggande (pdf, 519.9 kB)
Del 2 – Handlingsplan för stadens byggande (pdf, 2.7 MB)

Handlingsplanen tydliggör hur strategierna om bebyggelseutveckling i kommunens översiktsplan ska genomföras de kommande 10 åren. Handlingsplanen visar i vilken ordning som kommunen önskar att nya stadsdelar byggs ut och förtydligar kommunens inställning till två viktiga stadsbyggnadsprinciper i dagens stadsplanering; förtätning och blandning. Antagen av Programnämnd Samhällsbyggnad 2014-08-12.
Film "Ett närmare Örebro" med Stadsarkitekt Peder Hallkvist.

Riktlinjer för mobiltelemaster och antenner (pdf, 340.8 kB)

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för master och antenner. Delar av riktlinjerna är inarbetade i Översiktsplanen 2010. Antagen av Byggnadsnämnden 12 november 2003, aktualitetsförklarade 2007.

Stadsliv Örebro (pdf, 4.3 MB)

En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden. Godkänd av Programnämnd Samhällsbyggnad 4 juni 2008.

Trafikprogram för Örebro kommun (pdf, 1.2 MB)

Trafikprogrammet innehåller mål och utgångspunkter för trafiken i staden. Målet är att skapa en hållbar stad genom att få fler människor att gå, cykla och åka kollektivt. Dokumentet fungerar även som paraply för en rad fristående dokument som i de flesta fall innehåller egna uppföljningsbara mål och/eller preciserade åtgärder. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-10-22.

Vatten- och avloppsplan

I utbyggnadsplanen för vatten och avlopp (2014-2024) i Örebro kommun framgår det i vilka områden som vi behöver bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet, vilka områden som är prioriterade och när i tiden byggstarten är planerad.

Vattenplan (pdf, 3.1 MB)

Behandlar många frågor med anknytning till vatten t.ex. rekretation, dricksvatten, förorening av yt- och grundvatten. Vattenplanen beskriver nuläget, sätter upp långsiktigt hållbara mål, samt ger ett antal åtgärdsförslag. Antagen av kommunfullmäktige december 2012.

Grönstrategi för Örebro kommun (pdf, 2.8 MB)

Grönstrategin handlar om hur vi i framtiden vill utveckla parker och grönområden i Örebro. Grönstrategin är en av strategierna som bygger upp Örebros Miljöprogram, och även ett viktigt underlag till Översiktsplanen. Antagen av kommunfullmäktige 13 december 2017.

Naturplan för Örebro kommun (pdf, 1.3 MB)

Naturplanen utgår från natur- och grönområdena i kommunen som resurs. Denna resurs ska värnas och utvecklas för att säkerställa biologisk mångfald, kulturmiljövärden, attraktiva boendemiljöer, stärkt folkhälsa, ökad turism och möjligheter till en aktiv fritid. Naturplanen ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete med naturvård, fritid och friluftsliv, samt tätortsnära park- och grönområden. Beslutad av kommunfullmäktige 29 januari 2014.

Miljöprogram Örebro kommun (pdf, 468.2 kB)

Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i miljömålsarbetet. Visar vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Miljöprogrammet är ett styrdokument för kommunens alla verksamheter och bolag. Det ska användas som ett underlag i verksamhetsplanering, budget- och investeringsprogram. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-15.

Detaljplaner och planprogram

Mer detaljerade planer och program som t.ex. Detaljplaner, Fördjupning av översiktsplanen och Planprogram hittar du här.

Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se