Fördjupad översiktsplan för Långenområdet

Ärendenummer

Sam 200/2013.

Ärendestatus

Antagen av Kommunfullmäktige 29 januari 2014.

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen.

Planområde

Planområdet ligger runt sjön Lången är attraktivt och varje år kommer det in ett stort antal förfrågningar om att bygga ut och bygga nytt runt Lången. Därför har kommunen tagit fram en helhetsbild av området som beslutsunderlag, i form av en fördjupad översiktsplan.

Översiktskarta Lången

Flygfoto över Lången.

Syftet

Syftet med en fördjupad översiktsplan är ett förtydligande och ändring för området och är oftast lite mer detaljerad än den kommunomfattande översiktsplanen. Planen behandlar flera olika frågor, till exempel områdets karaktär, kulturmiljö, framtida bebyggelse, naturvärden, vatten och avlopp, miljöfrågor, trafik med mera.

Planen är vägledande för Byggnadsnämndens beslut i plan- och bygglovsfrågor, men den är inte juridiskt bindande. Planen utgör beslutsunderlag även för privata aktörer genom att den visar på kommunens långsiktiga ambitioner och tankegångar.

Vägledande för planarbetet har följande fyra utgångspunkter varit:

  • Transporter – De boendes tillgång till kollektivtrafik, bilberoende, avstånd till arbete, skola, service och fritidsanläggningar.
  • Vattenkvalitet – Bebyggelseutvecklingens koppling till övergödningen av Lången, som kortfattat innebär att bostädernas avlopp inte får bidra till övergödningen.
  • Säkerhet – De boendes behov av att passera plankorsningar med järnvägen, som medför stora säkerhetsrisker.
  • Kulturlandskapet och landskapsbild – Bebyggelseutvecklingens anpassning till kultur­landskapet och landskapsbild.

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad en fördjupning av översiktsplan är.

Kontakt

Har du frågor om fördjupning av översiktsplan? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: