Behandling av personuppgifter

Här ger vi information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne, detta kallas för att begära ett registerutdrag.

Vad händer med dina uppgifter

När du kontaktar Örebro kommun kan dina personuppgifter komma att registreras i ett register. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende.

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Dina uppgifter kan komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig. Här finns mer information om allmänna handlingar.

Om du har skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter blir inte sekretessmarkerade i våra e-tjänster och formulär. Om du har skyddad identitet ska du därför inte använda dem. Kontakta istället Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, för att få hjälp med ditt ärende.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Det finns sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. De vanligaste grunderna för oss som kommun är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt rättslig förpliktelse. I vissa fall förekommer även samtycke.

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Vi måste behandla personuppgifter för att kunna utföra myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Rättslig förpliktelse

Det finns lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet. Dataskyddsförordningen artikel 6.1c.

Samtycke

Du har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen genom att ge ditt samtycke. När det krävs samtycke lämnar du det vid varje enskild tjänst där det är aktuellt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Ansvar inom Örebro kommun

De olika nämnderna i Örebro kommun är personuppgiftsansvariga och ytterst ansvariga för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Du har bland annat rätt att:

  • Få information om att personuppgifterna registreras och hanteras.
  • Begära ett utdrag på all hantering av dina uppgifter.
  • Få felaktiga uppgifter rättade.
  • Få uppgifter raderade (gäller endast i de fall där den rättsliga grunden är samtycke).

Kontakta oss om du har synpunkter eller klagomål på vår hantering av dina personuppgifter. Om du trots kontakt med oss inte är nöjd kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

För dig som är anställd i Örebro kommun

Dina personuppgifter behandlas för att kommunen ska kunna fullfölja sitt ansvar som arbetsgivare samt erbjuda personalförmåner. Kommunstyrelsen är personuppgifts­ansvarig och behandlingen grundar sig på artikel 6 i dataskydds­förordningen.

Vill du veta mer eller begära ett registerutdrag

Du kan nå kommunens Servicecenter på telefon 019-21 10 00, via e-postadressen servicecenter@orebro.se eller via vanlig post till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro.

Registerutdrag beställs genom att du besöker Servicecenter, Drottninggatan 5. Tänk på att ta med giltig legitimation. Du kan endast begära ut ett registerutdrag på dig själv eller ditt barn. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år.

Du kan nå vårt dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombud@orebro.se eller via vanlig post till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro.

Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats.

Personregister inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola

Här kan du läsa om personregistret som används inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och i grundskolan för att förenkla administrationen av personuppgifter om barn och elever.

Behandling av personuppgifter i tekniska nämnden

Tekniska nämndens behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!