Synpunkter och felanmälan

Vi vill veta vad du tycker, eller vad som behöver åtgärdas.

Lämna synpunkter

Klagomål, beröm eller förslag.

Felanmäl lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, trafik, belysning, gator med mera

Via formuläret för felanmälan kan du rapportera fel på t.ex. lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, sandupptagning, trafik, parkering, belysning, trafiksignaler, gator och vägar.

Du kan också kontakta Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till 019-18 56 30.

Inne i bostadsområden kan det vara hyresvärden, t.ex. ÖBO, som ansvarar för gatlamporna, kontakta i så fall din hyresvärd.

Felanmäl vatten, avlopp och vattenläckor

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till VA–jouren på 019-18 56 30.

Felanmäl nedskräpning

Felanmäl gärna nedskräpning via Håll Sverige Rent, som vi samarbetar med. Håll Sverige Rent har både en enkel app och ett webbformulär som du kan använda.

Anmäl problem i boendemiljön

Här kan du anmäla problem i bostaden till Miljökontoret. Det kan t.ex. handla om buller, lukt, ventilation, drag, innetemperatur, fukt, mögel, tobaksrök, ljus och skadedjur.

Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Här kan du anmäla publika lokaler eller allmänna platser som du anser är otillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Hantering av synpunkter och felanmälan

Alla synpunkter och felanmälningar registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Du som lämnar en synpunkt och anger ditt namn och kontaktuppgifter får inom fem dagar ett svar – antingen från Servicecenter eller från den handläggare som tar hand om din synpunkt. För felanmälningar garanterar vi ingen återkoppling.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. Synpunkter och felanmälningar som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?