Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Örebro kommun kommer att investera för att uppnå målen i sitt miljöprogram med tillhörande klimat–, vatten–, avfalls– och naturplaner samt trafikprogram.

Ramverket för gröna obligationer

Gröna obligationer utfärdades först av Världsbanken under 2008 efter att konceptet utvecklats tillsammans med SEB under 2007.

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Det är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar och samtidigt uppmuntra investerare att placera i gröna och hållbara projekt.

Vad gäller risk, avkastning, lagstiftning och dokumentation har gröna obligationer samma egenskaper som andra obligationer med liknande villkor. De utgör fortfarande en liten del av den totala obligationsmarknaden, men intresset och marknaden för gröna obligationer växer snabbt.

Örebro kommun emitterade sin första gröna obligation i oktober 2014 om 750 miljoner kronor och den andra i oktober 2016 om 500 miljoner kronor. Totalt har kommunen emitterat 1 250 miljoner kronor i gröna obligationer.

Pengarna som kommunen lånar inom ramen för den gröna obligationen är öronmärkta för miljöprojekt och finns på ett särskilt spårbart konto som enbart används för investeringar inom ramverket för gröna investeringar.

Gröna utvecklingsprojekt i Örebro kommun

De gröna investeringsprojekten ska genomföras för att målen i kommunens Miljöprogram med tillhörande klimat–, vatten– och naturplaner samt kommande avfallsplan och trafikprogram ska kunna nås.

Investeringarna omfattar projekt som riktar sig till

 • att begränsa kommunens klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar,
 • klimatanpassningsåtgärder samt
 • till en mindre del (max 20 %) projekt som är relaterade till hållbar miljö istället för direkt klimatrelaterade åtgärder.

Exempel på gröna investeringar:

 • Förnybar energi (vindkraft, solenergi och biogas (genom rötning av matavfall, energigrödor och naturgödsel).
 • Energieffektiviseringar.
 • Hållbara transporter där fossil energi utesluts och aktiva transporter där gående och cykling främjas.
 • Avfallshantering (återanvändning, återvinning och restaurering av förorenade områden.
 • Vatten (säkrad dricksvattentillgång, vattenkvalitet, minskad övergödning, kretslopp och biologisk mångfald).
 • En god bebyggd miljö (energikrav vid nybyggnation av skolor, etc max 55 kWh/m2/år och max 65 kWh/m2/år i flerfamiljsbostadshus, samt åtgärder vid ombyggnationer och renoveringar som leder till minst 20 % energieffektiviseringar).

Hållbar miljö (max 20%)

 • Naturvård (naturvårdshänsyn och skydd av värdefull natur, restaurering och nyskapande av miljöer med hög biologisk mångfald).
 • Giftfri miljö (minskad användning och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen).
 • En god bebyggd miljö med förtätning, hälsostödjande bostäder och omgivningar samt ökade gröna värden.

Gröna investeringar inom kommunen som finansieras med grön obligation

Godkända projekt enligt ramverket 2015-12-31

 

Projekt

Total investering

Upparbetat 2014

Upparbetat 2015

Upparbetat totalt

Investeringar i vindkraftverk

450

100

149

249

Investeringar i solcellspark

16

0

0

0

Vintrosa skola - Miljöbyggnad "Silver"

70

0

70

60

Kväverening - minskar kväveutsläppen med 75 %

18

0

0

0

Pärllöken - ett passivhus för hyresbostäder

51

51

0

51

Studentcity - 140 studentlägenheter i centrala Örebro

176

49

127

176

Summa totalt

781

200

346

546

Urvalsprocessen

Illustration - urvalsprocessen grön obligation

Prisbelönt miljö- och hållbarhetsarbete granskat av oberoende forskningsinstitut

Örebro kommun är en av Sveriges bästa kommuner på miljö- och hållbarhetsarbete. Under 2014 placerade sig Örebro kommun på tredje plats av landets samtliga 290 kommuner i tidskriften Miljöaktuellts årliga kommunrankning.

Det oberoende forskningsinstitutet CICERO i Oslo (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo) har granskat Örebro kommuns miljöarbete och godkänt de miljöområden som kommunen lyfter fram som gröna investeringar. Sammantaget ger CICERO Örebro kommun ett mycket högt betyg. Vårt miljöprogram imponerar och de konstaterar att de kvantifierade och uppföljningsbara målen leder oss i en grön riktning.

CICERO lyfter särskilt fram att Örebro kommun tillämpar ett livscykelkostnadsperspektiv i våra investeringar, samt att vi har satt mål på vår klimatpåverkande effekt utifrån ett konsumentperspektiv istället för utifrån ett producentperspektiv.

Återrapportering

Här kommer löpande information och rapportering om den gröna obligationen och projekten som finansieras av den att publiceras. Årligen kommer Örebro kommun här att publicera ett årligt investerarbrev som kommer att innehålla projektbeskrivningar av de investeringar som finansierats med en grön obligation.

Projekt per 2015-12-31

Självförsörjande på förnybar el

 • År 2020 ska Örebro kommun vara självförsörjande på förnybar egenägd el.
 • KumBro Vind, som är ett samägt bolag med Kumla kommun, ska år 2020 äga vindkraftverk som producerar 100-150 GWh/år vilket motsvarar hushållsel för 20 000 hushåll. Det innebär att 15-20 vindkraftverk ska byggas och tas i drift fram till 2020, en investering på cirka 565 Mkr (Örebro kommuns andel är 450 mkr). Produktionen på 100 GWh innebär minskad klimatbelastning med 40 000 ton CO2/år, vilket motsvarar den årliga klimatbelastningen från 20 000 normalbilar.
 • Under 2015 uppgick årsproduktionen till 26 GWh.

Pärllöken – ett passivhus för hyresbostäder

 • 24 lägenheter.
 • Energiförbrukning per m² är 23 kWh/m²/år.
 • Bergvärme, solfångare och ledlampor.
 • Fönster och tak med U-värde 0,9 respektive 0,09 W/m².
 • Energiförbrukningen är 74 % lägre än nuvarande lagkrav.

Studentcity – 140 studentlägenheter i centrala Örebro

 • Energiförbrukningen är ca 60 kWh/m²/år.
 • Energiförbrukningen är 33 % lägre än nuvarande lagkrav.

Vintrosa skola – Skolbyggnad och matsal i miljöbyggnad silver

 • Två byggnader som byggs i enlighet med Miljöbyggnad silver.
 • Energiförbrukning 75 % av Boverkets byggregler, 60 kWh/m².
 • Pelletseldning.
 • Fönster U-värde 0,9 för hela fönstret.

Mer information

Här kan du läsa mer om kommunens klimat- och miljöarbete.

Senast uppdaterad: 1 mars 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?