Jämställdhet

Örebro kommun ska vara en jämställd kommun med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I Örebro kommun finns en politisk jämställdhetsdelegation som samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.

Deklaration för jämställdhet

Kommunen arbetar med jämställdhetsintegrering. Kommunen har åtagit sig att arbeta med jämställdhet inom verksamhetens olika områden genom undertecknandet av CEMR:s "Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå" (pdf, 763.6 kB). (CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.) I deklarationen kan du se de olika områden som kommunen förbundit sig att arbeta med jämställdhet och vad var och ett av dem innebär.

Exempel på områden:

 • Den politiska rollen
 • Arbetsgivarrollen
 • Upphandling av varor och tjänster
 • Rollen som tjänsteleverantör (utbildning, hälsa, social omsorg, barnomsorg, bostäder, könsrelaterat våld, säkerhet och trygghet m.m.)

Principer

De principer som ligger till grund för alla åtaganden utgår från:

 1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
 2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.
 3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
 4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

Jämställdhetsdelegation

Sedan 2007 har Örebro kommun en politisk jämställdhetsdelegation. Det långsiktiga målet för delegationen är att fokusera jämställdhetsarbetet på alla nivåer i organisationen.

Modellkommun för jämställdhetsarbete

Örebro kommun har av Sveriges Kommuner och Landsting utsetts till modellkommun i ett pilotprojekt om jämställdhetsintegrering. Kommunen har blivit utvald utifrån sitt systematiska arbete med integrering i verksamheter och beslut.

I pilotprojektet kommer Örebro kommun bidra med sina specifika erfarenheter och styrkor, till exempel när det gäller genusbudgetering. Övriga modellkommuner är Kalmar, Eskilstuna, Jönköping, Umeå, Malmö och Piteå.

I pilotprojektet deltar:

 • Murad Artin (V), ordförande i Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation
 • Lotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen
 • Johanna Ek, strategisk planerare vid Kommunledningskontoret

Jämställdhetspriset

Information om kommunens jämställdhetspris.

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?