Nationella minoriteter

Sverige har anslutit sig till flera internationella konventioner om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk och gjort dem till svensk lag. Lagen ger bland annat förstärkt skydd för vissa språk i särskilda förvaltningsområden. Det gäller samiska, finska och meänkieli tornedalsfinska.

För att ingå i ett förvaltningsområde ansöker man hos regeringen, efter samråd med företrädare för den nationella minoriteten.

Sverige har fem erkända nationella minoritetsspråk:

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • Romani chib
 • Samiska

I Örebro hanterar vi dessutom teckenspråkiga som nationell minoritet. I språklagen jämställs svenskt teckenspråk med övriga fem nationella minoritetsspråk.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Finskt förvaltningsområde

Örebro kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att finsktalande medborgare har rätt att använda det finska språket i kontakter med kommunen. Finska är ett av de minoritetsspråk i Sverige som skyddas i lag.

Att ingå i ett förvaltningsområde innebär bland annat att kommunen ska kunna ge service till finsktalande medborgare på detta språk.

Förutom Örebro kommun är Degerfors, Karlskoga, Hällefors och Lindesbergs kommun samt Region Örebro län (tidigare Örebro läns landsting) finska förvaltningsområden.

Statsbidrag till kommunen

Örebro kommun får statsbidrag för att ge den nationella minoriteten det förstärkta skyddet. Statsbidraget är knutet till invånarantalet i kommunen och Örebro kommun har regelbundet samråd med representanter för den finska minoriteten.

Pengarna ska täcka kommunens merkostnader och får inte användas till att täcka kostnader för sådant som kommunen är skyldig att ge alla medborgare. Möjliga användningsområden är:

 • Dialog och samråd med minoriteten
 • Kartläggning
 • Informationsinsatser och översättningar
 • Organisationsöversyn och förändringar
 • Kultur- och språkinsatser
 • Synliggörande av minoriteten och språket (skyltning)
 • Initiala mobiliseringsinsatser (litteratur, pedagogiskt material)
 • Del av personalkostnader
 • Framtagande av handlingsplan
Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?