Finansiering och rating

Det övergripande målet för finansverksamheten inom Örebro kommun är att säkerställa kommunkoncernens betalningskapacitet. Finansverksamheten ska ske med så god avkastning och så låg upplåningskostnad som möjligt med hänsyn till fastställda riskmått.

En förutsättning för att nå dessa mål är att kommunens och bolagens betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster samordnas och tillämpas utifrån nyttan för kommunen.

Så fungerar det

Örebro kommun ansvarar för all kreditanskaffning till kommunkoncernen. Kommunen lånar i sin tur ut krediter till bolagen utifrån deras finansieringsbehov. Örebro kommun och bolagen ansvarar var för sig för ränteriskhantering av sin egen låneskuld.

Regler och ramar för finansverksamheten anges i den koncerngemensamma finanspolicyn. (pdf, 215.9 kB) Örebro kommun samordnar in- och utbetalningar samt rörelsekrediter för kommunen och de majoritetsägda bolagen i ett gemensamt kontosystem för att uppnå en effektiv medelsförvaltning. Örebro kommun placerar även medel för framtida pensionsutbetalningar.

Ansvar

Kommunstyrelsen har en finanskommitté som ansvarar för de strategiska finansfrågorna, och en finansgrupp som ansvarar för de operativa finansfrågorna utifrån finanspolicy och finanskommitténs riktlinjer.

Kreditbetyg

Kreditbetyget är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet. Kreditbetyget kallas för rating och sätts av ett ratingföretag.

I april 2017 bekräftades kommunens rating av ratingföretaget Standard & Poor’s till näst högsta kreditvärdighet AA+ i långfristig rating samt högsta kreditvärdighet A-1+, K-1 i kortfristig rating.

Kreditanskaffning

Krediter ska kunna anskaffas från såväl kredit- som kapitalmarknad i form av lån från Kommuninvest, banklån, egna certifikatsprogram samt egna obligationer eller andra publika låneprogram.

Upplåningsprogram

Certifikatsprogram är kortfristiga upplåningsprogram med löptider upp till ett år. Örebro kommuns certifikatsprogram har en ram om 5 miljarder kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är SEB och emissionsinstitut är Danske bank, Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank och DNB.

MTN-program är långfristiga upplåningsprogram med löptider mellan 1 år och 15 år. Örebro kommuns MTN-program har en ram om 8 miljarder svenska kronor och 1 miljard norska kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är Swedbank och emissionsinstitut är förutom Swedbank även Danske bank, Handelsbanken, Nordea, Pareto Öhman och SEB.

Dokument - utestående emissioner MTN-program

Kontakt

Kontaktpersoner i kommunen är Mats Rodenfeldt och Annica Antonsson.

Du kan även kontakta Stefan Ekfeldt, finanschef på ÖBO, stefan.ekfeldt@obo.se, 019-19 42 10.

Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar.

Senast uppdaterad: 14 april 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?