Barnets rättigheter

Att lyssna på barn och ta hänsyn till deras behov ska vara en självklarhet i våra kommunala verksamheter. Så här jobbar vi med barnkonventionen i Örebro kommun.

Barnkonventionen

Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention, den definierar barns rättigheter så här:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2).
 • Barnets bästa ska prioriteras i frågor som gäller henne/honom (artikel 3).
 • Barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6).
 • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli hörda i frågor som gäller henne/honom (artikel 12).

Policy för barnets rättigheter

"Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter."

Policyn antogs av kommunfullmäktige i Örebro i september 2014 och ersätter den tidigare Barnvisionen från 2001. Policyn uttrycker kommunens värdegrund och är vägledande för hur vi ska arbeta med barnrättsfrågor.

Barnets rättigheter vid beslut

I kommunens övergripande styrdokument handlar ett av de fyra strategiområdena om barns och ungas behov. Till varje strategiområde finns indikatorer framtagna för att måluppfyllelsen ska kunna mätas.

Innan beslut i samtliga kommunala nämnder sker ska en konsekvensbedömning göras utifrån barn-, genus- och mångfaldsperspektiven.

Barnfattigdom

I Örebro lever cirka 15 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan 2013 har Örebro kommun en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll med målet att halvera barnfattigdomen till år 2020.

Handlingsplanen har ett brett angreppssätt med många olika åtgärder där åtskilliga av kommunens verksamheter involveras. Det handlar exempelvis om satsningar för att få föräldrar i sysselsättning, att erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter och att grundskolan ska vara fri från dolda avgifter.

Partnerskap för barnets rättigheter i praktiken

Örebro kommun ingår tillsammans med tio andra kommuner i ”Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken”. Syftet är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte kring olika metoder för hur man kan jobba aktivt med barnkonventionen.

Partnerskapets tre fokusområden:

 • barns och ungas inflytande
 • kommunernas styrprocesser
 • uppföljning och indikatorer.

Partnerskapet har under årens gång genomfört tre kollegiala granskningar av de deltagande kommunernas arbete för barnets rättigheter. Den senaste granskningen gjordes 2013 och rapporten ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet av barnets rättigheter i Örebro kommun.

Här hittar du Kollegiala granskningen av Örebro kommun 2013. (pdf, 151 kB)

Barnrättsdagarna 2017

Örebro kommun deltar på barnrättsdagarna 2017, som i år har temat Barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering. I kommunens monter medverkar verksamheterna Kulturskolan och Perrongen. På plats finns även representanter från Avdelningen för ensamkommande barn och ungdomar. Göran Thunberg och Chatrin Tageson från Perrongen föreläser om den utvidgade kartläggningen och introduktionsprogrammet som ska möta behovet av att introducera nyanlända barn i skolan.

Här kan du läsa mer om Barnrättsdagarna 2017.

Läs om hur de olika verksamheterna arbetar

Ensamkommande barn och ungdomar

Kommunen ansvarar för de asylsökande barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige, utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Barnen och ungdomarna som får uppehållstillstånd får hjälp och stöd att etablera sig i det svenska samhället och i Örebro.

Örebro kommun har fyra kommunala boenden, fyra stödboenden och en utslussverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen ansvarar även för de barn som placeras i familjehem. Barnen ges möjlighet till skolundervisning redan från första dagen på ankomstboendet.

Verksamheterna arbetar för att ungdomarna ska få en trygg start i det svenska samhället.

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder kurser i bild, dans, musik och teater för barn och ungdomar. Kulturskolans uppdrag är att nå alla barn och ungdomar upp till 19 år. För att göra detta arbetar kulturskolan aktivt med utåtriktade och uppsökande verksamheter, speciellt för att möta de barn och ungdomar som normalt inte deltar i verksamheten. Det finns också kurser för barn och ungdomar med funktionshinder och kurser på teckenspråk.

Kulturskolan har fått särskilda medel från kommunstyrelsen för riktad verksamhet för nyanlända samt bidrag från kulturrådet för uppsökande och utåtriktad gratisverksamhet.

Med dessa pengar arbetar Kulturskolan på bred front och möter många nyanlända skolbarn och ungdomar från första årskurs till gymnasiet i samarbete med respektive skola. Den uppsökande verksamheten finner man främst i form av kulturfritids, El Sistema, samarbete med klubbar och gårdar samt kulturverksamhet på loven. Alla nyanlända barn och ungdomar får delta i Kulturskolans kursverksamhet gratis en termin.

Utåtriktade verksamheter och samarbeten med Kulturskolan:

 • Perrongen – Kulturskolan möter alla nyanlända högstadieelever
 • SPRI – Kulturskolan möter Språkintroduktionsklasser
 • Språnget – Kulturskolan möter nyanlända barn årskurs 1–6 i språk, sång och teater
 • HVB-hem – Kulturskolan erbjuder gratis gitarrundervisning på HVB-hemmen
 • Lovverksamhet – Kulturskolan ordnar gratis kulturverksamhet på loven
 • Klubbar och gårdar – Kulturskolan samverkar med fritidsklubbar och fritidsgårdar inom dans och teater
 • Cajsas café – Kulturskolan har språkfrämjande sångcaféer för nyanlända barnfamiljer
 • Kulturfritids – Kulturskolan erbjuder kulturfritids på fyra skolor i kommunen
 • El Sistema – Kulturskolan har El Sistemaverksamhet på Hagaskolan
Perrongen

Perrongen är en kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar i Örebro kommun. Eleven erbjuds en likvärdig introduktion till den svenska skolan samt kartläggning av kunskaper, förmågor och behov.

I årskurs 7–9 förbereder Perrongen eleven genom undervisning i ämnes- och samhällsintroduktion. Perrongen bidrar även till att skapa goda förutsättningar för mottagande skola och lärare genom att erbjuda en omfattande kartläggning.

Perrongens målsättning är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Örebro kommun ska få en bra skolstart. De som arbetar på Perrongen har pedagogisk utbildning och god kompetens att ta emot nyanlända.

Perrongen arbetar med att

 • ge nyanlända barn och ungdomar en likvärdig introduktion till den svenska skolan
 • utföra skolverkets kartläggning steg 1 och 2
 • skolplacera nyanlända barn och ungdomar
 • ge råd och stöd till skolor i Örebro kommun
 • utifrån ett hälsofrämjande sätt arbeta, ta fram och utveckla former som stärker elevens arbete i skolan.
Senast uppdaterad: 10 juni 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?