På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Krisberedskap

God krisberedskap innebär att vi planerar för att hantera olika händelser, allt från störningar och olyckor till extraordinära händelser. En kommun behöver vara förberedd på att hantera många olika krissituationer.

Vad är en kris?

Begreppet kris är inget entydigt begrepp. Det kan vara en större olycka eller en annan typ av händelse som påverkar både människor och samhället.

En "extraordinär händelse" är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Vad känneteckar en kris eller extraordinär händelse?
  • beslut måste fattas som involverar många aktörer,
  • besluten måste fattas under svår tidspress,
  • det existerar en känsla av osäkerhet,
  • aktörerna står hela tiden inför nya situationer,
  • insatser av många aktörer måste koordineras,
  • tillgången till information om vad som hänt är till en början begränsad,
  • improvisation och flexibilitet är nödvändigt,
  • medierna i hög är grad involverade i krisförloppet.

Exempel på krissituationer är:

Olycka med till exempel gasutsläpp eller många skadade, omfattande oväder, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, omfattande dataintrång, smittat eller förgiftat dricksvatten, sabotage.

Om en sådan händelse inträffar behöver kommunens krisledning snabbt börja arbeta, med tydligt ansvar och med hög kompetens för att hantera situationen. Hur arbetet ska gå till finns beskrivet i Örebro kommuns krisledningsplan (pdf, 1005.7 kB).

Kommunens ansvar vid kris

Andra typer av händelser som påverkar samhället är till exempel omfattande elavbrott, smittspridning i vattensystemet eller omfattande datahaveri. De är inte olyckor enligt räddningstjänstlagen, vilket innebär att här ligger det direkta ansvaret hos förvaltningarnas och kommunens ledning.

Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så långt det är möjligt, utifrån förutsättningarna och det som inträffat.

Örebro kommun består av flera förvaltningar och många, olika verksamheter. Både på förvaltningsnivå och verksamhetsnivå finns det lokala krisplaner. Planerna är uppbyggda så att de "jackar" in i krisplanerna för nivån över och under. Det finns alltså en sammanhållande linje mellan de olika nivåerna, central kommunledning – förvaltning – verksamhet. Det ger en flexibel och stark krisorganisation som snabbt kan anpassa sig efter händelsens storlek, art och omfattning.

Örebro kommuns förvaltningar

Räddningstjänst vid olyckor

Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun ansvara för räddningstjänst (i de fall det inte är statlig räddningstjänst). Nerikes Brandkår ansvarar för att hantera och leda räddningsinsatserna i Örebro kommun vid en sådan situation. Beroende på vad som inträffat kan andra aktörer i samhället bistå räddningstjänsten med resurser.

Översvämning

Så här kan du förbereda dig

Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig innan, under och efter en översvämning.

Så arbetar kommunen med översvämningar

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med översvämningar samt hitta översvämningskartläggningar där du kan se vilka risker för översvämning som finns i det område du bor.

Kemikalieolyckor

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. På webbplatsen MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läsa mer om Sevesodirektivet.

Företag med Sevesoverksamhet i Örebro kommun

Praktiska råd

Det är viktigt att du som privatperson har kunskap om säkerhet och vet hur du ska agera om en kris inträffar.

På webbplatsen dinsakerhet.se finns mycket information om säkerhet och trygghet i hemmet, på resor, på fritiden etc. för både barn och vuxna. Där kan du också läsa mera om hur du kan förbereda dig för kriser, och hur människor kan reagera på kriser av olika slag. Webbplatsen produceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Senast uppdaterad: 21 april 2017

Publicerad: 21 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson