På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Livsmedelsverksamhet – starta och driva

Innan du startar en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos Miljökontoret. Detsamma gäller om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver även känna till ditt ansvar för den egna kontrollen.

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer.

Registrera eller förändra verksamhet

Registrera ny livsmedelsverksamhet

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till Miljökontoret. Även för dig som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som matmäklare eller internetförsäljare, gäller kravet på anmälan om registrering.

Kontakta Miljökontoret via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.

Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Starta restaurang eller café

Här kan du som vill starta en restaurang eller ett café, eller som redan idag driver en verksamhet inom området hitta samlad information om tillstånd och regler.

Avgift

Miljökontoret tar ut en engångsavgift för registreringen som motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid. Den kommunala timtaxan är fastställd av Kommunfullmäktige. Aktuell timtaxa är 1 070 kr.

Dricksvatten

Du som har en allmän eller större enskild dricksvattenanläggning ansvarar för att vattnet håller god kvalitet.

Läs mer om dricksvatten i större anläggningar.

Förändra registrerad livsmedelsverksamhet

Om du vill ändra sortiment eller göra andra större förändringar i din sedan tidigare registrerade livsmedelsverksamhet, ska du kontakta Miljökontoret via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00. Du kan också använda e-tjänsten ovan eller blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet" (pdf, 59.2 kB) . Förändringar kan påverka kontrollbehovet för din verksamhet. Förändring av organisationsnumret innebär att det nya företaget måste registreras som livsmedelsverksamhet på nytt.

Godkännande av livsmedelsverksamhet

Slakterier, industrier och andra verksamheter som hanterar stora mängder animaliska livsmedel ska godkännas, inte registreras, innan de får starta. Om du vill starta en sådan verksamhet ska du lämna in en ansökan till Livsmedelsverket, som har kontrollansvar på dessa typer av verksamheter.

Här finns Livsmedelsverkets ansökningsblankett för godkännande av livsmedelsverksamhet.

Upphöra med verksamhet

Om du upphör med din verksamhet ska du meddela detta till Miljökontoret genom e-tjänsten ovan. Det går också bra att ringa till oss via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

När du meddelat upphörandet tar vi bort verksamheten från vårt register vilket innebär att den inte längre står under offentlig kontroll.

Bra att tänka på!

Som livsmedelsföretagare måste du uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och det är ditt ansvar att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt.

Var uppmärksam på att din livsmedelsverksamhet kan beröras av fler regler och lagar än livsmedelslagstiftningen. Här är exempel på områden med egna regler som du kan behöva ta hänsyn till:

Om du är osäker på vad som gäller din verksamhet, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Den egna kontrollen

Vad innebär den egna kontrollen?

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt samt att det som presenteras på till exempel en meny är det som faktiskt serveras. För att kunna uppnå detta behöver det finnas en egen kontroll inom verksamheten.

Du som företagare bör ha rutiner för till exempel personalens arbetskläder, vad som ska städas och när samt vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla.

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på verksamhetens storlek och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner men arbetar ni fler i verksamheten kan det vara bra så att alla vet vilka rutiner som gäller.

Följande områden utgör grunden för den egna kontrollen

 • Lokaler, utrustning och fordon
 • Råvaror och förpackningsmaterial
 • Säker hantering, lagring och transport
 • Hantering och förvaring av avfall
 • Skadedjur
 • Rengöring
 • Vattenkvalitet
 • Temperatur
 • Personlig hygien
 • Utbildning
 • HACCP – system för egenkontroll
 • Information och märkning
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska kriterier
 • Övriga krav

Läs mer om dessa områden, som utgör grunden för den egna kontrollen och för livsmedelskontrollen.

HACCP

För vissa verksamheter kan det vara lämpligt att arbeta utifrån systemet HACCP –Hazard Analysis and Critical Control Point. Det betyder att företaget går igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten och identifierar det kritiska punkterna. En kritisk kontrollpunkt kan vara ett steg när något kan gå fel och får allvarliga konsekvenser och därför behöver kontrolleras extra noga. Läs mer om HACCP i branschriktlinjerna för respektive livsmedelsområde.

Branschriktlinjer

För att lättare kunna strukturera upp lämpliga rutiner finns branschriktlinjer, framtagna av branschorganisationer, som kan vara till hjälp. Bland annat finns riktlinjer för hur den egna kontrollen kan se ut och fungera. Ta gärna hjälp av dessa.

Här är de vanligaste branschriktlinjerna:

Fler branschriktlinjer och mer information om den egna kontrollen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Informationsbroschyrer

I följande broschyrer från Livsmedelsverket får du mer information kring specifika områden.

Livsmedelskontroll

Vad innebär en livsmedelskontroll?

Vid en livsmedelskontroll kommer Miljökontoret på ett anmält eller oanmält besök. När du öppnar din verksamhet för första gången bokar vi alltid in ett besök.

Vid kontrollen bedöms om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverksamheter ska bland annat ha lokaler som är anpassade för ändamålet, med tillräckliga utrymmen och fungerande utrustning. Det ska finnas lämpliga rutiner för till exempel hantering av mat, städning och temperaturkontroller.

Läs mer om de områden som ingår i livsmedelskontrollen.

Avvikelser från kraven

Om din verksamhet inte uppfyller de krav som finns i lagstiftningen ger vi en avvikelse. Beroende på hur allvarlig avvikelsen är kan du antingen få ett uppföljande besök eller så följs mindre avvikelser upp vid nästa ordinarie besök. Verksamheten kan också skicka in vissa åtgärder skriftligen för att visa att avvikelserna åtgärdats.

Hur ofta görs kontrollerna?

Hur ofta en verksamhet får kontrollbesök beror på hur många kontrolltimmar den tilldelats. Antal timmar grundar sig på:

 • Vilken typ av verksamhet som bedrivs.
 • Vilka livsmedel som hanteras och hur.
 • Produktionens storlek, till exempel antal portioner.
 • Vilken konsumentgrupp livsmedlen når.

Flera myndigheter inblandade

Den svenska livsmedelskontrollen är uppdelad i tre nivåer:

 • Livsmedelsverket, som är en statlig myndighet, har det övergripande ansvaret för bland annat införsel, import och export av livsmedel, och köttbesiktning på slakterier.
 • Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel. De ansvarar också för att stödja och kontrollera kommunerna i deras tillsynsarbete.
 • På lokal nivå är det en kommunal nämnd som ansvarar för kontrollen av livsmedelsverksamheter. I Örebro kommun är det Miljönämnden som är ansvarig och Miljökontoret som utför kontrollen.

Ansvarsfördelningen beskrivs i livsmedelslagen.

Kontrollavgifter

Årlig kontrollavgift

När du startat verksamheten så får den en årlig kontrolltid, som i sin tur påverkar hur stor den årliga kontrollavgiften blir. Timavgiften är 1 070 kr.

Kontrollavgiften beror bland annat på:

 • Vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken omfattning.
 • Verksamhetens arbete med att utforma menyer och märka livsmedel.
 • Hur väl du sköter din verksamhet – om du sköter den på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden minska och om du missköter verksamheten kan Miljökontoret bedöma att mer kontrolltid behövs och då höjs den årliga avgiften.

Även om avgiften betalas årligen är det inte säkert att Miljökontoret besöker din verksamhet varje år. Tiden som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök och efterarbete samt i vissa fall även provtagningar.

Extra offentlig kontroll

Om vi måste följa upp brister eller klagomål som är befogade tar Miljökontoret ut en avgift för den tid som uppföljningen kräver.

Företagslots – din hjälp inför starten

För att underlätta för dig som vill starta en ny livsmedelsverksamhet finns företagslotsen, som samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor.

Senast uppdaterad: 1 februari 2018

Publicerad: 23 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se