Örebro kommuns samverkan med det civila samhället

Den ideella sektorn har på många sätt en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan den ideella sektorn, också kallad det civila samhället, och kommunen har en överenskommelse om samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället tagits fram. Överenskommelsen beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2010.

Här kan du läsa överenskommelsen för samverkan. (pdf, 1.1 MB)

Bakgrund

Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. Här kan du läsa mer om den överenskommelsen.

Under våren 2008 beslutade kommunfullmäktige om en policy för samverkan med det civila samhället. Policyn hittar du i vårt dokumentarkiv. Policyn inleds med en vision; "I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn".

Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Samverkansrådet är ett ytterligare steg i att realisera överenskommelsen, där strategiska frågor kopplade till överenskommelsen är fokus. Målet är att rådets arbete ska bidra till en levande överenskommelse samt förbättrad samverkan och dialog.

I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd. Ett tjänstemannastöd från Kommunledningskontoret som utgör rådets samordnare och sekreterare. Samverkansrådet träffas fyra ggr/år och vid två av dessa tillfällen anordnas öppna föreläsningar på olika teman.

Föreningsbidrag

Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

Senast uppdaterad: 21 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?