Djur, djurskydd och skadedjur

Djurskydd

Djurskydd och djurhållning

Djur som far illa kontakta Länsstyrelsen

Ansvaret för djur, djurskydd och djurhållning ligger hos länsstyrelsen. De granskar djurstallar och djuranläggningar. Om du misstänker att djur far illa kontakta Länsstyrelsen i Örebro län.

Tillstånd enligt djurskyddslagen

Länsstyrelsen har även hand om tillstånd enligt djurskyddslagen för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring, till exempel zoobutiker, smådjurspensionat och ridskoleverksamhet.

Djurhållning inom detaljplan

För att få hålla nötkreatur, häst, get, får, svin och giftorm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs ett tillstånd från Miljönämnden. Samma krav finns för pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur.

"Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område" hittar du här. Glöm inte att bifoga en ritning som visar var djuren ska hållas samt var utrymmen för vistelse och skötsel finns. Om du inte själv äger fastigheten ska du först fråga fastighetsägaren. Tillståndet är tidsbegränsat.

Djur

Giftorm

Du behöver tillstånd för att ha giftorm

Precis som alla husdjur ska ormar skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar problem för dem som bor i närheten. För att få ha giftorm inom detaljplanelagt område i Örebro kommun krävs tillstånd från Miljökontoret. Kravet finns eftersom många människor känner oro och rädsla för ormar.

Genom att ansöka om tillstånd att ha giftorm kan du också visa att du sköter din orm på ett säkert sätt, och Miljökontoret får möjlighet att lämna råd och information.

Ett tillstånd är förenat med villkor

  • Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum eller kök.
  • Rummet ska vara låst när du som ägare inte vistas där.
  • Terrariet och rummet ska ha täckta ventiler eller liknande som hindrar ormen från att rymma.
  • Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet, med uppgift om ormens art.
  • Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet samt på själva terrariet, med texten: "Varning giftorm".
  • Ormen får inte visas upp på allmän plats.

Avgift och blankett

Vi tar ut en timavgift för tillsynsbesöket och den handläggning som behövs innan du får tillståndet (för närvarande är timavgiften 940 kr). "Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område" hittar du här.

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss på Miljökontoret i Örebro kommun om du har frågor om giftorm.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor som rör djur som behandlas illa. De har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen.

Kajor och fiskmåsar

Miljökontoret får ibland samtal från människor som störs av kajor och fiskmåsar som låter och smutsar ner. Det finns inga riktigt bra sätt att få bort dem. Örebro kommun har tidigare provat att belysa träden, sätta upp uggleattrapper, skrämt bort dem med högtalare med mera, men inget har gett varaktiga resultat.

Skadedjur och ohyra är benämningen på djur som medför olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Kajor och fiskmåsar orsakar ytterst sällan olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Det finns inga planer på "bekämpning", utan man får acceptera att kajan och fiskmåsen finns i staden. Eftersom de är allätare är det viktigt att hålla rent och inte lämna matrester tillgängliga. Som enskild fastighetsägare kan man försöka skrämma fåglarna bort från fastigheten med hjälp av ögonatrapper, skrämselballonger, blåa och reflekterande remsor, rovfågelssilhuetter, uggleattrapper m.m., men ofta vänjer sig fåglarna efter en tid.

För att hålla rent och få bort fågelspillning på allmänna ytor i centrala Örebro, såsom torg och gångbanor, använder Örebro kommun sopmaskin i kombination med vattenspolning. Fastighetsägare har ansvar att hålla rent på trottoaren utanför fastigheten.

Förebyggande åtgärder

I de flesta fall är det vårt eget fel att det blir problem. Matrester från utställda soppåsar, överfulla soptunnor, uteserveringar, gatukök och nedskräpning innebär goda möjligheterna för att det blir många fiskmåsar i staden. Undvik att mata fåglar i anslutning till fastigheten. Var noggrann med avfallshanteringen, knyt igen soppåsarna och överfyll aldrig sopkärlet så att locket glipar. Ansvar för att sopor inte sprids ut vilar på fastighetsägaren eller den som ställer ut soporna.

Det går att få ned populationen av häckande kajor och fiskmåsar genom att störa fåglarna precis innan de går till häckning, t.ex. genom att spänna nät över begärliga häckningsplatser, ta bort pinnar och annat bomaterial eller ta ned deras bon.

Anfallande måsar

Problemet med anfallande fiskmåsar är kortvarigt och något man får stå ut med under den korta tid, oftast inte mer än några dagar, de ägnar sig åt denna aktivitet. Om man undviker att gå nära ungar och håller sig nära träd och väggar klarar man sig i regel undan. I svåra fall på begränsade ytor kan man enkelt skydda sig genom att bära paraply. Att skjuta störtdykande individer innebär lidande för de hjälplösa ungarna som lämnas kvar.

Katter

Kattägarens ansvar

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika att katten orsakar besvär för dina grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare. Ibland kontaktas Miljökontoret i frågan. Miljökontoret utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta slogs fast i en dom i Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt år 2001. I domen betraktas det också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och också grannarnas tomt. Inte heller skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador räknas som en olägenhet.

Övergivna eller förvildade katter

Från den 1 januari 2008 gäller en ny lag om tillsyn över hundar och katter som tar upp problemet med övergivna eller förvildade katter, det är Polismyndigheten som hanterar denna lag.

Vanvård

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsens Djurskyddsenhet.

Skadedjur

Skadeinsekter och råttor

Egen bostad

Har du problem med skadeinsekter eller råttor ska du kontakta ett skadedjursbolag. Skadedjursbolag kan du hitta i telefonkatalogen under sanering.

Hyreshus

Om du bor i hyreshus och upptäcker råttor eller skadeinsekter eller har problem med fåglar så ska du kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren har ansvar för att sanering blir gjord. Om det inte blir bättre så kan du vända dig till Miljökontoret.

Fyll i formulär för klagomål på boendemiljön

Förstörelse och smittspridning

Ohyra och skadedjur har funnits i alla tider i Sverige och de har genom åren orsakat stor förstörelse och spridit sjukdomar. Under de senaste årtiondena har ohyran och skadedjuren minskat genom bl.a. bättre hygien och ett råttsäkert byggande. De kan dock fortfarande vålla stor förödelse genom angrepp på bland annat livsmedel samt trä och är en latent smittspridningskälla.

Senast uppdaterad: 20 november 2016
Publicerad: 28 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?