På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När du har fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem betalar du en avgift. Barnet har kvar platsen och du betalar avgift tills du säger upp platsen och uppsägningstiden gått ut. Du betalar avgiften från första inskolningsdag, vilket innebär att inskolning inte är gratis. Alla aktiviteter som den kommunala förskolan erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn.

Familjens inkomst styr

Avgiften baseras på de vuxnas sammanlagda inkomster före skatt i det hushåll där barnet är folkbokfört. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten är 45 390 kr per månad (från 1 januari 2017).

Till inkomst räknar vi
 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta-eget-bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd
 • pension
Vi räknar inte med
 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • livränta
 • underhållsstöd för barn
 • introduktionsersättning (vid SFI-studier)
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag

Ledighet

Ditt barn kan vara ledigt i upp till 60 dagar utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för platsen.

Längre sjukdomsperiod

Om ditt barn är borta från förskolan en längre tid på grund av sjukdom, betalar vi tillbaka avgiften från och med 15:e sjukdagen. Blanketten "Ansökan om återbetalning av avgift på grund av barnets sjukdom" hittar du på självservicesidorna.

På blanketten ska förskolans eller skolans rektor intyga att barnen varit frånvarande innan den skickas till barnomsorgshandläggaren. Blanketten skickas in efter sjukdomsperiodens slut, när barnet är friskt igen.

Vad kostar det?

Avgift för förskola eller pedagogisk omsorg

 • För yngsta barnet är avgiften 3 % av familjens månadsinkomst (max 1 362 kr per månad).
 • Avgiften per barn minskar om du har flera barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.
 • Barn med särskilda skäl (enl. skollagen 8 kap. 7 §) har rätt till avgiftsfri plats i förskoleverksamhet upp till 15 timmar per vecka. För tiden över 15 timmar betalas avgift enligt taxan.

Avgift för fritidshem

 • För yngsta barnet är avgiften 2 % av familjens månadsinkomst (max 908 kr per månad).
 • Avgiften per barn minskar om du har flera barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.
 • Har ditt barn en terminsplacering, dvs. fritidshem i maximalt 15 dagar per termin, så betalar ni en terminsavgift på 400 kr.
 • För barn som fått plats på fritidshem av särskilda skäl (enl. skollagen 14 kap. 6 §) betalas avgift enligt taxan.


Allmän förskola

Den allmänna avgiftsfria förskolan startar vid skolstart i augusti, det år barnet fyller tre år. Det innebär att alla 3–5-åringar kan gå i förskolan gratis 15 timmar i veckan hela perioden från och med grundskolans start i augusti till och med skolavslutningen i juni.

Om barnet går mer än 15 timmar/vecka får du en reducering av avgiften motsvarande 15 timmar gratis förskola/vecka. Om barnet redan har plats i förskola får du automatiskt den lägre avgiften från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Avgift under sommaren

Den allmänna förskolan gäller inte under sommarlovsperioden, det vill säga från dagen efter skolavslutningen i juni till dagen före grundskolans start i augusti. Barn som tillhör allmänna förskolan får därför ingen reducering av avgiften under sommaren. Om barnet är ledigt hela sommarlovsperioden behöver du inte betala någon avgift, men om barnet är på förskolan hela eller delar av perioden betalar du avgift för hela sommarlovsperioden. Anmälan om sommaruppehåll ska göras på särskild blankett som finns på förskolan.

Räkneexempel

Ett hushåll består av två vuxna och tre barn. Hushållet har en månadsinkomst på 36 000 kronor före skatt.

 • Om endast ett av barnen går i förskola är avgiften: 36 000 x 0,03 = 1 080 kr i månaden.
 • Om två av barnen går i förskolan är avgiften: 36 000 x 0,03 + 36 000 x 0,02 = 1 080 + 720 = 1 800 kr i månaden.
 • Om ett av barnen går i förskola och två barn går i skolbarnsomsorg är avgiften: 36 000 x 0,03 + 36 000 x 0,01 + 36 000 x 0,01 = 1 080 + 360 + 360 = 1 800 kr i månaden.

Faktura

Fakturan kommer ut runt den 20:e varje månad och gäller för innevarande månad. Till exempel skickas oktober månads faktura till dig den 20 oktober och ska betalas inom fjorton dagar. Du kan förlora platsen om du inte betalar din faktura.

Vem får fakturan?

Fakturan skickas till den vårdnadshavare som anges som räkningsmottagare på inkomstblanketten. Om familjen tidigare haft plats i barnomsorgen går fakturan automatiskt till den räkningsmottagare som är registrerad hos kommunen.

Om du av olika skäl önskar att fakturan ska gå till den andra vårdnadshavaren, ska detta anmälas till Örebro kommun och en ny inkomstblankett måste lämnas in av den som ska ta över fakturan. På blanketten ska det nya hushållets inkomster anges.

Autogiro och e-faktura

Du kan läsa mer om hur du gör när du vill betala via autogiro eller e-faktura.

Gemensam vårdnad

Vi kan i dagsläget inte erbjuda delad faktura mellan vårdnadshavare som inte bor tillsammans.

Ändrade inkomstuppgifter

Avgiften betalas från första inskolningsdagen och räknas ut per månad. Det är viktigt att du meddelar när hushållets inkomster förändras. Därför begär vi varje år in inkomstuppgift av alla som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Örebro kommun.

Anmälan görs på blanketten Inkomstredovisning, som du hittar på självservicesidan. Du kan också få blanketten på barnets förskola eller skola.

Frågor om kostnader och betalning

Ring Servicecenter, 019-21 10 00.

Kommunal förskola utan extra kostnader

Örebro kommun har beslutat att alla aktiviteter som den kommunala förskolan erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn. Det innebär att förskolan står för alla kostnader som kan uppstå i samband med aktiviteter och utflykter, så som pulka, hjälm, matsäck, luciakläder m.m.

Riktlinjer - förskola utan extra kostnader

Utgångspunkten är att alla aktiviteter som de kommunala förskolorna i Örebro kommun erbjuder ska vara fria från extra kostnader.

Om nedanstående aktiviteter anordnas på förskolan gäller följande riktlinjer:

Fest/aktivitet/föräldramöte

Förskolan ska inte ta ut någon avgift för exempelvis fika/korv.

Födelsedagar

Förskolan står för eventuella kostnader.

Utflykter

Förskolan står för matsäck.

Utklädningskläder/temakläder/luciafirande

Anordnar förskolan till exempel maskerad, teater eller luciafirande så ska det finnas dräkter att låna på förskolan.

Utomhusaktiviteter

Lånehjälmar ska finnas på förskolan.
Låneskidor/skridskor ska finnas på förskolan.
Pulkor ska finnas på förskolan.

Kläder och blöjor vårdnadshavarens ansvar

Basutrustning såsom exempelvis kläder, blöjor, salvor/krämer är ett föräldraansvar och omfattas inte av riktlinjerna. Detta står vårdnadshavaren för precis som tidigare.

Kommunal skola och fritidshem utan extra kostnader

Örebro kommun har beslutat att alla aktiviteter som den kommunala skolan och de kommunala fritidshemmen erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn. Det innebär att skolan/fritidshemmet står för till exempel matsäcken vid utflykter och har utrustning för utlåning vid idrottsaktiviteter.

Riktlinjer för kostnadsfri skola och fritidshem.

Senast uppdaterad: 9 mars 2017

Publicerad: 4 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se