Tullhuset

Tullhuset är en enhet med två typer av platser. Det finns 52 rehab- och utredningsplatser och nio platser i vård- och omsorgsboende.

Tullhuset, utifrån

Boendemiljö

Tullhuset har renoverats och byggts om och invigdes den 14 november 2014. Det finns fyra våningsplan.

Rehab- och utredningsplats Tullhuset

Tullhuset är en plats för individuell rehabilitering och utredning efter exempelvis en sjukhusvistelse. Fokus koncentreras på varje persons egen förmåga, strävan och behov att klara av den målplanering som bestämts tillsammans med vård- och omsorgspersonalen på Tullhuset.

Att komma till Tullhuset

En behovsutredning avgör om du har behov av rehabilitering och/eller utredning på Tullhuset. Detta gäller både dig som medicinskt färdigbehandlad patient på sjukhuset och dig vars behov bedöms vara aktuella för utredning eller rehabilitering på Tullhuset. Under vistelsen på Tullhuset kan du få eget eller delat rum.

Rehabiliteringsplats

Att få en rehabiliteringsplats på Tullhuset innebär ett tillfälligt boende där du får hjälp med träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag i din egen bostad. Tullhusets rehabiliteringsplatser är till för dig som efter en skada eller sjukdom är i behov av rehabilitering och omvårdnad dygnet runt.

För att få en rehabiliteringsplats krävs det att du klarar av en träningsperiod, är motiverad, kan följa och förstå instruktioner. Behovet av en rehabiliteringsplats på Tullhuset utreds av sjuksköterska eller arbetsterapeut.

Utredningsplats

Att få en utredningsplats på Tullhuset innebär ett tillfälligt boende för dig som är medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset men är i behov av fortsatt bedömning, vård och omsorg. Detta bedöms av en biståndshandläggare. Målet med vistelsen är att klargöra vilka fortsatta behov av vård och omsorg som du har.

Så här jobbar vi

För att på bästa sätt tillgodose ditt behov av vård, omsorg och rehabilitering gör personalen en individuell vård- och omsorgsplan tillsammans med dig och eventuella anhöriga, sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. För att du så länge som möjligt ska behålla din förmåga att klara dina dagliga aktiviteter arbetar personalen utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att du själv ska göra det du klarar. Om du behöver hjälpmedel för att klara din vardag, som till exempel rullstol eller duschpall, får du det utprovat av arbetsterapeuten på boendet.

När du har anlänt sker ankomstsamtal med de professioner som vård- och omsorgsteamet bedömer vara av vikt. Under samtalen lämnas information om vistelsetiden. Varje profession ställer frågor och planering inför besök i den egna bostaden påbörjas. Information ges också om det avstämningsmöte som sker efter 10 dagar då uppnådd måluppfyllelse analyseras.

Efter två dagar kommer ett målplaneringsmöte äga rum där vårdteamet tillsammans med dig går igenom och beslutar om målen för vistelsen. Därefter får du din utrednings/rehabiliteringsplan och rehab-vård och omsorgsåtgärder påbörjas. En sjuksköterska eller arbetsterapeut utses till fastvårdkontakt och en undersköterska till kontaktperson under vistelsen.

Kortare avstämningsträffar gällande utrednings-/ rehabiliteringsplanen sker varje dag och efter 10 dagar sker avstämningsmötet med dig och de professioner som bedöms vara av vikt samt de närstående som du vill ska vara med. Under avstämningsmötet bedöms om ny vårdplanering tillsammans med biståndshandläggare ska ske eller om du är i fortsatt behov av rehab-vård och omsorgåtgärder på Tullhuset.

Avgifter för dig med rehab- och utredningsplats

Korttidsvården är avgiftsfri. Avgift tas ut för kost i samband med vistelse på korttidsvård för närvarande 98 kronor per dag. Person med hemvård och regelbunden korttidsvård har rätt till förhöjt förbehållsbelopp på grund av kostavgiften.

Under vistelsen kan du komma att debiteras för insatser utförda av läkare och sjukgymnast. Nuvarande avgifter för detta är:

 • Sjukgymnast 80 kr
 • Receptförnyelse 80 kr
 • Läkarbesök 170 kr
 • Provtagning 80 kr

Personer över 85 betalar inte de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

Samarbete med Region Örebro län

De äldres behov ska sättas i centrum för ett ökat samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län. Tullhusets rehab- och utredningsplatser är en del av det samarbete som ska att utveckla korttidsvården i Örebro. Syftet är att utveckla och förbättra samarbetet kring individuella behov efter en sjukhusvistelse. Metoder för trygg planering på sjukhuset och trygg hemgång är en stor del av detta utvecklingsarbete. Detta arbetssätt ska bidra till en sammanhållen vård för den enskilde och minska antalet återinläggningar på sjukhuset.

Vård- och omsorgsboende på Tullhuset

Vård- och omsorgsboendet Tullhuset har nio platser. Du som bor på Tullhusets vård- och omsorgsboende kommer att erbjudas ett annat boende under sommaren 2016.

Avgifter för dig med vård- och omsorgsplats

En omvårdnadsavgift enligt kommunens vård- och omsorgstaxa, gäller för dig som bor på ett vård- och omsorgsboende. I avgiften ingår personlig omvårdnad och service, vissa förbrukningsartiklar, till exempel toalettpapper och rengöringsmedel. Avgiften är individuell och kan variera beroende på betalningsförmåga. Räkning för hyra, kost och omvårdnad skickas ut varje månad. Kostnad för läkare och sjukgymnast skickas på separat räkning. Autogiro kan man få på dessa utgifter.

Läkemedel som är utskrivet på recept bekostas av den enskilde.
Utöver vårdavgiften tillkommer avgift för mat (frukost, lunch, middag och mellanmål). De privata pengarna ska också räcka till kläder, hygienartiklar, läkarvård, mediciner, försäkringar, telefon, tidningsprenumeration m.m. Du ansvarar själv för din personliga ekonomi med eventuell hjälp av närstående eller god man.

Vård- och omsorgsteamets kompetens och bemanning

Vårdteamet består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. Undersköterska och sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut finns till förfogande under vardagar.

Den vård och omsorg som utförs anpassas utifrån valfrihet, självbestämmande och inflytande med dig som gäst eller boende i centrum.

Våra mål

"Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv".

Vi arbetar utifrån Örebro kommuns värdegrund:

 • Genom goda relationer skapar vi förtroende för varandra.
 • Du möter personer som du känner igen och som vet hur du vill ha det.
 • Du har rätt att bli vänligt och jämlikt bemött, vi respekterar dig och lyssnar till dig.
 • Du har rätt till stöd i att behålla och utveckla intressen, sociala relationer och kontakter som är viktiga för dig.
 • Du har rätt till stöd att leva ett så självständigt liv som du önskar och får stöd till träning och andra aktiviteter.
 • Du har rätt till information som berör din vård och omsorg.
 • Du har rätt till individuellt anpassad mat och måltider utifrån dina behov och vanor.
 • Du är delaktig i hur våra gemensamma inne- och utemiljöer utformas.
 • Vi hjälper dig i ditt hem på dina villkor.
 • Vi ger dig tid för samtal.
 • Vi utför vårt arbete med god yrkeskunskap och social kompetens.

Mat och måltider

Du väljer själv var du vill äta dina måltider, i din lägenhet eller i våningens matsal tillsammans med övriga gäster. Måltiden är en trevlig stund och är ett utmärkt tillfälle att umgås. Kaffeservering finns tillgänglig under hela dagen.

Matsedel

Menyn visar nuvarande vecka högst upp. Vill du se fler veckor klicka på pilarna högst upp till höger på menysidan.

Matsedel för vård- och omsorgsboende

Närstående

Närstående och vänner är alltid välkomna. Man ringer på porttelefonen vid entrén, så kommer personalen och öppnar.

Tv/telefon/post/tidning

Du kan ha tv i din lägenhet och du kan ha din tidning adresserad till dig. Tidningen levereras centralt i huset och delas ut av personal varje morgon. Post delas ut dagligen av personal. I det gemensamma tv-rummet finns utrustning för att se film och tv-program. Det finns en tillgänglig gästtelefon och dator som man får låna. Mobiltelefon får man givetvis ta med sig.

Kallelselarm

När du kommer till Tullhuset får du ett kallelselarm att bära på dig. Genom larmet kan du alltid nå vård- och omsorgspersonalen. Din dörr öppnas och låses automatiskt via din larmknapp. Detta innebär att din dörr alltid är låst utifrån. Om du önskar använda nyckel fungerar det också.

Städning och tvätt

Städning av lägenheten för vistelsen och viss tvätt sköts av undersköterskorna på varje våning. Städning av lägenhet sker varannan vecka men omvårdnadsstäd utförs varje dag.

Pengar och värdesaker

Det finns ett låsbart skåp i varje lägenhet där du kan låsa in dina pengar och andra värdesaker du har med dig. Om du har svårt att hantera dina pengar själv ser vi helst att en anhörig har hand om dem, går inte det kan din kontaktperson vara behjälplig.

Senast uppdaterad: 8 mars 2017
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?