Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Skolans verksamhet styrs av riktlinjer, eller styrdokument som vi kallar dem. Dessa riktlinjer finns på både nationell, kommunal och lokal nivå. De statliga och kommunala riktlinjerna hittar du här till höger.

Verksamhetsplanen beskriver skolans mål det kommande läsåret. Här beskrivs vad vi ska arbeta med under året som kommer och hur vi ska göra för att nå målen i de olika planerna och kursplanerna för F-3. Den är vårt viktigaste styrdokument under läsåret.

Varje år görs sedan en kvalitetsredovisning som berättar om året som gått.

En kvalitetsredovisning innehåller bedömningar av hur målen i verksamhetsplanen har uppnåtts samt, i de fall då de inte nåtts, vilka åtgärder som behövs inför nästa läsår.

Vi vill att Kilsmo skola ska vara fri från kränkande behandling och mobbing. Om hur vi arbetar med dessa frågor kan du läsa i vår trygghetsplan.
Word

Vi har också ordningsreglerWord som gäller alla barn och vuxna i vår verksamhet.

I våra lokala kursplaner utgår från LGR 11, där står vad vi tar upp i de olika ämnena i respektive årskurs och vad eleverna ska kunna för att nå målen i resp. årskurs.

Dela:

13 augusti 2018 • 13.55

Nationella

styrdokument

Skolverketlänk till annan webbplats
Skollagen med mera

Kommunala styrdokument

Örebro kommunlänk till annan webbplats
Utveckling i skolan

Kilsmo skola | Adress: Vallvägen 1 , 715 95  Kilsmo
e-post: kilsmoskola@orebro.se | Tel: 019-21 10 00
Örebro kommuns webbplats
Kilsmo skola