Solkarta

Solen är en stark och förnybar energikälla. Solkartan över Örebro visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har för att med hjälp av solen producera el eller värme.

Örebro kommuns solkarta

Du bör vara medveten om solkartans begränsningar. Beräknade värden är en uppskattning som baseras på modellberäkningar och genomsnittlig solinstrålning.

Se dina förutsättningar för solelproduktion

Du kan välja att se filmen med undertext.

1. Sök rätt på aktuell byggnad (navigera på kartan eller sök på adress).

2. Klicka på byggnaden för att se dess solinstrålning.

3. Klicka på länken”Beräkna din solel- eller solvärmeproduktion”.

4. Fyll i om du är privatperson eller företag.

5. Fyll i om intresset är solel eller solvärme.

6. Klicka på den solinstrålning som motsvarar aktuell takyta för solel eller solvärme.

7. Utläs årlig energiproduktion och ekonomisk besparing.

Hitta byggnad

Använd solkartan genom att först leta reda på de byggnader som du är intresserad av. Det kan göras på två sätt. Antingen flyttar du dig till rätt område i kartan, zoomar in och klickar på byggnaden. Eller så kan du med hjälp av adress söka rätt byggnad.

Dialogruta

Genom att klicka på byggnaden får du upp en "dialogruta". Dialogrutan visar den solenergi som träffar byggnadens tak. Färgerna visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Ju varmare färg (röd), desto högre solinstrålning träffar taket. Områden med kalla färger (blått) är ytor som skuggas eller av annan anledning träffas av mindre solenergi.

Exempel på beräkningsunderlag Solkarta

Du bör vara medveten om solkartans begränsningar. Beräknade värden är en uppskattning som baseras på modellberäkningar.

Beräkningsunderlag

Till solkartan finns ett beräkningsunderlag som gör att du får fram den mängd värme eller el som är möjlig att producera. Du når siffrorna genom att klicka på länken "Beräkna din solel- eller solvärmeproduktion".

Förutom årlig energiproduktion får du ett värde på den ekonomiska besparing och klimatnytta som en anläggning kan ge upphov till. Därefter väljer du privatperson eller företagare och solel eller solvärme. Slutligen klickar du på solinstrålningen för den yta som är tänkt för solvärme eller solelanläggning.

Beräkningsunderlaget presenterar även en uppskattad klimatnytta det vill säga den minskade klimatbelastning som åtgärden skulle bidra till. I Örebro kommun klimatvärderas el till 400 g koldioxid per kWh och värmeproduktion (fjärrvärme) till 56 g koldioxid per kWh.

Om du äger eller förvaltar flera byggnader är solkartan ett bra verktyg för att få en uppfattning om vilka tak som har bäst förutsättningar. Örebro kommuns energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig som har många byggnader att göra körningar på potentialen i hela beståndet.

Mer om solkartan

Solkartan över Örebro är baserad på kartunderlag från flygfotografering med god upplösning. Underlaget finns endast för Örebro tätort och inkluderar inte Bettorp, Lillån, Marieberg och Norra Bro. Solkartan kan dock komma att kompletteras med dessa områden i framtiden.

I samband med att takens solinstrålning beräknas tas hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Däremot är det inte möjligt att ta hänsyn till skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk och dylikt. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision.

Den solinstrålning som redovisas bör ses som riktvärde för hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. För platta tak kan det vara bättre att placera panelerna med en högre lutning. Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning, som även behöver omfatta en översyn av takets konstruktion avseende bärighet, snöras och andra förutsättningar.

Beräknade värden visar genomsnittlig solinstrålning för åren 1999–2009. Solkartan är framtagen av Tyréns på uppdrag av Örebro kommun. Kartunderlaget är baserat på en 3D-modell där den funnits tillgänglig, i övriga områden har Tyréns egna data använts. Beräkningsmodellen som används (SEES) är framtagen inom ramen för ett tidigare forskningsprojekt.

Antaganden för beräkningar

Förutom indata från solkartan har vi gjort följande antaganden i beräkningarna.

Tabell 1: Antaganden för solel- eller solvärmeproduktion

Beskrivning

Antagande

Enhet

Andel installerad yta av total takyta

80

%

Anläggningsverkningsgrad solceller

15

%

Anläggningsverkningsgrad solvärme

40

%

Elpris privatperson1,44
kr/kWh

Elpris företag

0,94

kr/kWh

Värmepris privatperson

0,69

kr/kWh

Värmepris företag

0,69

kr/kWh

Vid en solel- eller solvärmeanläggningar på tak kan installationen behöva begränsas av åtkomstskäl, estetiska skäl eller med hänsyn till vindlaster och behov av snörasskydd. Antagande har gjorts att 80 procent av takets yta kan användas till att installera solel eller solvärme. Denna siffra går att ändra i beräkningsverktyget.

Verkningsgraden för solel gäller för hela anläggningen och är baserad på solceller av kisel, vilket är den vanligaste typen på marknaden idag. Anläggningens totala verkningsgrad tar hänsyn till solcellsmodulernas verkningsgrad, den yta i modulerna som inte utgörs av solceller samt till förluster i växelriktaren (som omvandlar likström till växelström) och kabelförluster.

Verkningsgraden 15 procent anger den andel av solinstrålningen som träffar solcellsmodulerna som omvandlas till el.

På samma sätt är verkningsgraden för solvärme för hela anläggningen beräknad till 40 procent, där hänsyn tagits till solvärmepanelernas verkningsgrad och samtliga överföringsförluster. Hälften av den solinstrålning som träffar solvärmepanelerna blir alltså till värme som t.ex. kan nyttjas till varmvatten.

För att beräkna den ekonomiska besparing en installation av solel eller solvärme ger upphov till har vi uppskattat priset på el och värme enligt tabellen ovan. För värme antar vi att solvärmen ersätter fjärrvärme och där är priset hämtat från Örebros kraftvärmebolag 2016. Prisuppgifterna för el är fördelade enligt tabellen nedan.

Tabell 2: Fördelning av elkostnader för privatpersoner och företag

Benämning

Kostnad privatperson (kr/kWh)

Kostnad företag (kr/kWh)

Kommentar

Rörlig elkostnad

0,45

0,45

Medelvärde för rörligt elhandelspris i elområde 3 år 2006-2015

El märkt med bra miljöval

0,00

0,02

Kostnad för privatpersoner omkring 0,02 kr/kWh

Elöverföringsavgift

0,41

0,14

Eons nätavgifter 2016

Energiskatt

0,29

0,29

Energiskatt 2016

Elcertifikat

0,00

0,02

Elcertifikat inkluderas i rörlig elkostnad för privatpersoner

Moms

0,29

0,00

Många företag är momsbefriade

Totalt elpris

1,44

0,92


Det är viktigt att understryka att ovanstående är generella antaganden och priser som behöver korrigeras utifrån lokala förutsättningar.

Kontakta energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivaren nås via e-post energiradgivning@orebro.se eller Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00.

Bygglov

Kontakta alltid Servicecenter för att kontrollera om det krävs bygglov för installationen.

Mer information

På Eons webbplats hittar du uppgifter om bland annat

  • prislista fjärrvärme för småhus
  • nätavgifter
  • prisutveckling för rörligt elpris
  • elöverföringsavgift.

Skatteverket - Skattesatser på bränslen och el.

Senast uppdaterad:

Publicerad: