Söka skola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller går sista årskursen på sin skola ska söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt.

1. Bra att veta innan du söker skola

Skolplikt från och med det år barnet fyller sex år

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller anpassad grundskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Om ditt barn ska gå i anpassad grundskola

Om ditt barn ska gå i anpassad grundskola, läs mer på sidan anpassad grundskola.

Du kan ansöka om tidigare eller senare skolstart

Om du vill att ditt barn ska börja i kommunal förskoleklass ett år tidigare, det vill säga att ditt barn fyller fem år under 2024 (är född 2019), behöver du lämna en intresseanmälan om "Tidig skolstart".

Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

Sök skola om ditt barn ska börja i förskoleklass eller går sista årskursen på sin skola

Du som är vårdnadshavare ska söka den skola du vill att ditt barn ska gå i. Du behöver söka skola om ditt barn:

  • ska börja i förskoleklass,
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola.

Dessutom har alla elever i årskurs 6 möjlighet att söka profil med färdighetstest till årskurs 7.

Barn som inte ska börja i en ny skola till hösten behöver inte söka skola.

Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver hur det går till att söka skola. Du kan välja att se filmen med svensk eller engelsk undertext eller med teckenspråkstolkning.

2. Hitta skolor

Det finns många skolor att söka. Via länken nedan får du hjälp att hitta var skolorna finns, vilka inriktningar och profiler de har samt länkar till skolornas egna webbplatser.

3. Sök kommunal grundskola

Perioden för att söka skola inför höstterminen 2024 var 15–31 januari 2024.

Ändra i ansökan

Du kan inte ändra ansökan efter ansökningsperiodens slut 31 januari 2024.

Om du inte söker skola

Vi garanterar alla en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet, oavsett om du väljer att söka skola eller inte. Tänk på att det kan finnas flera skolor som ligger nära ditt hem, och genom att söka skola ökar dina chanser att få just den skola du önskar till ditt barn. Om du inte söker en skola placeras barnet på en kommunal skola nära hemmet.

Söka till profil

Några kommunala skolor har så kallade profiler och inriktningar. I skolor med profiler får eleverna under ett antal lektionstimmar ägna sig åt en speciell aktivitet som de valt. För att kunna bli antagen till profilerna på Engelbrektsskola, Gumaeliusskolan eller Navet behöver barnet genomföra färdighetstest. I kommunens andra skolor med profiler krävs inte färdighetstest.

Perioden för att söka till en skola med profil inför höstterminen 2024 är 15–31 januari 2024.

Information om vilka profiler som finns och vilka profiler som har färdighetstest.

Information om urvalsregler för profiler.

Profil med färdighetstest

Alla barn som ska börja i årskurs sju kan söka till en profil med färdighetstest.

Anmälan till färdighetstest var öppen till och med 14 november 2023 och testerna är klara.

Observera att det krävs både ett genomfört färdighetstest och en skolansökan till den aktuella profilen för att ha möjlighet att komma in på en profil med färdighetstest.

Om ditt barn går sista årskursen på sin skola kan du vid skolansökan söka både en "vanlig plats" och en plats med profil vid samma skola. Om ditt barn inte går sista årskursen på sin skola kan du endast söka en plats med profil.

Profil utan färdighetstest

Om ditt barn går sista årskursen på sin skola kan du söka till en skola som har profil utan färdighetstest. Du söker först plats på skolan och om barnet får plats kommer skolan att kontakta dig angående val av profil.

Fristående skolor

Fristående skolor hanterar sina egna platser. Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du skolan direkt. Det är möjligt att söka både kommunal och fristående skola.

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola och ni därför inte vill ha plats på kommunal grundskola behöver du säga upp den kommunala skolplaceringen. Läs mer på sidan Avsägande av kommunal skolplacering.

Fördelning av platser

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola inom rimligt avstånd från hemmet.

Vi utgår från dina önskemål om skola så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan fördelas barnen enligt principen relativ närhet.

Läs mer om hur platserna i skolan fördelas.

4. Få beslut om placering

I mars får du beslut om vilken skola ditt barn fått plats på.

Om du sökt skola via e-tjänsten kan du ta del av beslutet genom att logga in i e-tjänsten. Länk till e-tjänsten finns här från och med att beslutet är tillgängligt och en tid framöver. Om du sökt skola via blankett eller om du inte har gjort någon ansökan får du beslutet med post till ditt barns folkbokförings­adress.

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola och ni därför inte vill ha plats på kommunal grundskola behöver du säga upp den kommunala skolplaceringen. Läs mer på sidan Avsägande av kommunal skolplacering.

Om ni anser att beslutet är felaktigt så kan ni överklaga det. Vid överklagan prövas beslutet genom laglighetsprövning enligt 13 kap. Kommunallagen (2017:725). Det innebär att beslutet endast prövas utifrån om det följer lagen.

Överklagandet skickas per brev till Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 657 12 Karlstad.

Det ska innehålla uppgifter om vilket beslut ni vill överklaga, hur och varför ni vill att beslutet ska ändras, barnets namn och personnummer och samtliga vårdnadshavares namnunderskrift, namnförtydligande, personnummer, adress och telefonnummer.

Överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet har anslagits.

Plats på fritidshem

Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du ansöka om det separat innan skolan startar.

Läs mer och ansök om plats på sidan Fritidshem.

Skolskjuts

Om ditt barn behöver skolskjuts kan du ansöka om det samtidigt som du söker skola. Då får du beslut om skolskjuts i god tid före skolstart och skolskjutsen kan fungera från första skoldagen.  

Mer information om skolskjuts.

5. Välkommen till skolan!

Skolan informerar om när höstterminen börjar, så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten. De kommunala grundskolorna i Örebro har gemensamma tider för skolstart.

Läsårstider för grundskolor.

Är ni inte nöjda med beslutet?

Om ni tycker att beslutet är fel så kan ni begära att det överklagas. Överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd, men skickas per brev till Örebro kommun, Grundskoleantagningen, Box 30045, 701 35 Örebro. Det ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som ni vill överklaga.
  • Hur och varför ni vill att beslutet ska ändras.
  • Ert namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha inkommit till Grundskoleantagningen, Örebro kommun inom tre veckor från den dag som ni har tagit del av beslutet. Om överklagandet har kommit in inom angiven tidsram skickas det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om ditt överklagande har gått vidare till Skolväsendets överklagarnämnd eller annan instans, så styr deras handläggningstider hur lång tid det tar att få ett beslut. Läs mer om Skolväsendets överklagarnämnd.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: